(Foto: Dienst Justitiële Inrichtingen)

Vught zet nieuwe stappen in ontwikkelingen rondom de PI

Het tracé van de nieuwe tijdelijke ontsluitingsweg bij de Penitentiaire Inrichting (PI) Vught is bekend. Alle betrokken partijen in het gebied hebben ingestemd met de route, die als het beste resultaat uit het haalbaarheidsonderzoek naar voren kwam. De gemeente Vught zal de weg aanleggen; het ministerie van Justitie en Veiligheid betaalt de kosten. De nieuwe weg biedt meer veiligheid tijdens de zogenaamde hoog risico BOT-transporten.

Ook zijn de partijen akkoord gegaan met de nieuwe gebiedsvisie ‘Voormalig Kamp Vught en omgeving’. De visie schetst de ambities voor de toekomstige inrichting van het gebied rond de PI, inclusief een nieuwe, permanente, ontsluitingsweg. Het college van B&W legt de visie in september voor aan de gemeenteraad.

Gebiedsvisie
De in het gebied gevestigde partijen hebben gezamenlijk de gebiedsvisie ‘Voormalig Kamp Vught en omgeving’ opgesteld voor het gebied rondom de PI. In de visie zijn de ambities opgenomen voor de toekomstige inrichting van het gebied. Een nieuwe weg en parkeergarage en een nieuwe hoofdentree van de PI aan de westkant van het complex, vormen de ruggengraat van de gebiedsvisie. Deze biedt de mogelijkheid om daarna de Lunettenlaan opnieuw in te richten. Dit alles leidt tot verbetering van de landschappelijke en historische waarden rond de Lunettenlaan. Het college heeft ingestemd met de visie. In september wordt de visie voorgelegd aan de gemeenteraad.

Tijdelijke ontsluitingsweg
Vooruitlopend op de toekomstige definitieve weg zijn partijen ook akkoord met de aanleg van een tijdelijke ontsluitingsweg voor de zogenaamde hoog risico BOT-transporten. Het voorkeurstracé loopt rechtstreeks vanuit de PI via een nieuw te bouwen brug en weg over het Drongelens kanaal naar de Gementweg. Van daaruit zijn er meerdere mogelijkheden om de hoofdinfrastructuur te bereiken. Er worden ook beperkte ingrepen in de bestaande infrastructuur doorgevoerd, zoals een houten vangrail langs de Gementweg en het beperkt verbreden van de doorgang op de Kampdijkbrug.

De tijdelijke ontsluitingsweg zorgt voor meer (verkeers)veiligheid in de omgeving. Ook met het oog op de komende reconstructies van de N65 en het spoor, en de druk op het Vughtse wegennet die hierdoor ontstaat, is de nieuwe route een bijzonder welkom alternatief. Het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft de gemeente Vught gevraagd om als opdrachtgever op te treden voor het technisch ontwerp en de uitvoering. De gemeente heeft de noodzakelijke ervaring met de aanleg van lokale infrastructuur. Het Vughtse college is blij met de nieuwe ontsluitingsweg en andere maatregelen, ook in de PI zelf, die zorgen voor minder risicovolle transporten die bovendien vaker in veiliger banen geleid worden. Het zijn maatregelen waarvoor de gemeente zich al lange tijd heeft ingezet.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …