Vught werkt aan verlichting taak wijkagenten

In de begrotingsvergadering van 4 november nam de Vughtse raad met een kleine meerderheid een VVD-motie aan waarin het college werd verzocht te onderzoeken hoe de werkdruk van wijkagenten verlicht kan worden door de effectievere inzet van Wijk-GGD’ers, jongerenwerkers en boa’s, zodat de agenten zich beter op hun kerntaken kunnen richten. In een raadsinformatiebrief heeft het college gemeld hoe het ervoor staat met de uitvoering van de motie.

In de informatiebrief schetst het college allereerst hoe de grotere belasting van de wijkagenten is ontstaan. Kwetsbare groepen ervaren steeds meer problemen o.a. door de gevolgen van de coronapandemie. Alhoewel het college erkent dat corona niet de enige oorzaak van deze gevolgen is, ziet het wel dat er een direct verband is. Vooral bij jeugdige inwoners, ouderen en mensen met een GGZ-achtergrond neemt de problematiek en daarmee het aantal meldingen toe. De maatregelen voor de bestrijding van het coronavirus raken de Vughtse jeugdigen. De horeca is vroeg gesloten, sport en spel kennen veel beperkingen en thuis is het drukker. De politie heeft aangegeven meer jeugdigen op straat aan te treffen die voor meer overlast (lees politie-inzet) zorgen. Bovendien hebben Jeugdbescherming en Jeugdreclassering een opnamestop afgekondigd waardoor de wachtlijsten in de hele keten jeugdhulp aan het toenemen zijn. Dit kan zijn weerslag hebben op de problematiek van jongeren, die voor een klein gedeelte mogelijk ook op straat merkbaar is.

Naast de signalen die de gemeenteraad heeft ontvangen via de politie, heeft het college ook van de GGD Hart voor Brabant het sein gekregen dat de werkdruk bij de Wijk-GGD’er onverantwoord hoog is. Dit heeft o.a. te maken met de langere wachtlijsten en wachttijden bij GGZ-instellingen en de beperkende coronamaatregelen. Dit tast de veiligheid en leefbaarheid in Vught aan. De Wijk-GGD’er fungeert normaliter als een vooruitgeschoven post o.a. voor de politie, maar deze taak staat momenteel onder druk.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 12 januari. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Start nieuwe tennisseizoen T.V. Woburn op 3 april

Maandag 3 april gaat op Woburn het nieuwe tennisseizoen van start. De 6 gravelbanen met …