Vught stopt miljoenen in reservepotjes

Begroting 2023 in commissievergadering 20 oktober

Bij de behandeling van de Kadernota 2023-2026 in juli van dit jaar was al duidelijk dat het Vughtse college bij de voorbereiding op de begroting voor 2023 niet over bezuinigingen hoefde na te denken, immers, de jaarrekening 2021 was ondanks alle covidperikelen afgesloten met een nooit vertoond overschot van ruim 5,3 miljoen, terwijl ook de vooruitzichten voor 2022 en volgende jaren bijzonder rooskleurig waren door de gunstige Meicirculaire. Dat werd bij de presentatie van de begroting 2023, die in de raadsvergadering van 3 november wordt behandeld, ook nog eens bevestigd door wethouder Mark du Maine: “De florissantste begroting sinds vele jaren.”

Op papier sluit de begroting 2023 met een overschot van 424.000 euro, terwijl voor de volgende jaren overschotten van 2,7 miljoen, 3,4 en 1,6 miljoen worden becijferd. Dat oogt op het eerste gezicht niet spectaculair, maar uit de cijfers blijkt dat op verschillende posten grote bedragen zijn ingeboekt om reserves op te bouwen voor toekomstige uitgaven en versterking van de financiële positie. Dit terwijl nu al duidelijk is dat de algemene reserve na de vaststelling van de jaarrekening 2022 nog eens aangevuld kan worden met meer dan 5 miljoen. Op de vraag of deze reserveringen ook in de begroting verwerkt zouden zijn als de financiële situatie er minder goed had uitgezien en er bezuinigingen voor nodig zouden zijn geweest, antwoordde de wethouder ontkennend. Het opnemen van reserveringen voor sommige posten is wel een soort trendbreuk in Vught. Want nog niet zo lang geleden werden bepaalde toekomstige uitgaven pas in de begroting opgenomen als vaststond wanneer de gelden moesten worden uitgegeven en hoe hoog ze waren. Nu wordt voor de komende 4 jaar een reservering van jaarlijks 500.000 euro opgenomen in een nieuw fonds ‘Huisvestingsplan onderwijs’. Hierin wordt b.v. voorgesorteerd op de kapitaalslasten voor de nieuwbouw die nodig is voor het oplossen van de ruimteproblemen van Het Kwartier. Ook wordt een Noodfonds Lokale Solidariteit gevormd van 500.000 euro. Volgens Du Maine is het de verwachting dat door de oplopende consumentenprijzen meer Vughtse gezinnen in de problemen zullen komen. Nu compenseert het Rijk nog veel extra uitgaven, maar hoe lang nog? In Vught geldt de stelregel dat er niemand tussen wal en schip mag vallen; door nu dit fonds in te stellen kan Vught snel schakelen als het eventueel nodig is.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 19 oktober. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …