Vught presenteert toch sluitende begroting

Woonlasten stijgen weer

Bij de behandeling van de begroting in november 2018 waren de financiële vooruitzichten voor Vught nog bijzonder rooskleurig. Er hoefde zelfs voor het eerst sinds vele jaren géén inflatiecorrectie op de OZB aan de burgers doorberekend te worden. In juni was de euforie totaal verdwenen. Uit de z.g. Meicirculaire bleek dat Vught veel minder zou ontvangen uit het gemeentefonds, veruit de belangrijkste inkomensbron. De positieve cijfers in de meerjarenbegroting veranderden in forse tekorten. De raad verzocht het college bij de behandeling van de Kadernota om alle bezuinigingsmogelijkheden op een rijtje te zetten. Wethouder Toine van de Ven beloofde in ieder geval met een structureel sluitende begroting te komen. Dat is uiteindelijk gelukt, maar de woonlasten zullen in 2020 wel stijgen.

Bij de presentatie van de begroting 2020 vertelde Van de Ven, dat het niet eenvoudig was om te voldoen aan zijn belofte om in het najaar een sluitende MJB begroting te presenteren. Zeker omdat door de nieuwe ambtenaren-cao de personeelskosten voor de komende jaren extra zullen stijgen. Gelukkig vielen de resultaten van de septembercirculaire alleen voor 2019 negatief uit, maar positief voor de volgende jaren. Normaal worden de uitkomsten van de septembercirculaire niet meegenomen in de berekeningen voor de eerstvolgende begroting, maar dit is nu wel gebeurd. Wethouder Van de Ven: “Daarmee voorkomen we dat er nu zaken moeten worden wegbezuinigd terwijl dat eigenlijk voor de komende jaren niet nodig is.”

Trotse wethouder
Het tekort voor de begroting 2020 werd bij de behandeling van de Kadernota becijferd op 1,7 miljoen. Daarom zegde de wethouder toe vóór de begrotingsbehandeling alle mogelijkheden om te bezuinigen op een rijtje te zetten. Dat is gelukt, maar uiteindelijk bleek het niet nodig om er gebruik van te maken. “We hadden kunnen gaan bezuinigen volgens de kaasschaafmethode, maar nu was er vooral een grote ‘klapper’ nodig. Je kunt gaan schrappen op zaken als armoedebestrijding of schoolgebouwen, maar daarvoor hebben we niet gekozen. Wel hebben we besloten om de komende 3 jaar niet 1 miljoen per jaar in het potje voor infrastructuur te stoppen. Als compensatie halen we 2 miljoen uit de algemene reserve. Doordat het langer duurt voor de plannen voor de N65 en PHS gerealiseerd worden, hebben we langer de tijd om te sparen voor het ontbrekende miljoen.” Daarnaast verwacht de wethouder 100 duizend euro per jaar te kunnen besparen door medewerkers in vaste dienst te nemen voor Wegwijs+. Dit is goedkoper dan steeds mensen inhuren.

Wethouder Toine van de Ven (PvdA-Groen Links)

Toine van de Ven: “Ik ben blij dat het gelukt is een structureel sluitende begroting te presenteren zonder dat we hoeven te bezuinigen. Daarom zit hier een trotse wethouder van financiën.” Voor 2020 wordt nu uitgegaan van een tekort van 149.000 euro, voor de volgende de jaren wordt gerekend op plussen van resp. 408.000, 804.000 en 1.436.000 euro. De structurele begroting, waarbij géén rekening gehouden met incidentele baten en lasten, laat van 2020 tot en met 2023 plussen zien van resp.303.000, 391.000, 820.000 en 1.425.000 euro.

Bezuinigingsmogelijkheden
Nu het niet nodig blijkt grote ombuigingen door te voeren om een structureel sluitende begroting op te stellen, is de lijst van bezuinigingsmogelijkheden minder urgent geworden. Toch wordt de ombuigingsnotitie aangeboden, omdat het wordt gezien als een prima document voor politieke discussie bij de begrotingsbehandeling op 7 november. Het voordeel van de notitie is dat naast het mogelijk te bezuinigen bedrag meteen wordt aangegeven wat de gevolgen zijn als de post uit de begroting wordt geschrapt. Behalve een hele reeks ‘kleine’ besparingen zijn er grote besparingen mogelijk. Het schrappen van de combinatiefunctionarissen van het succesvolle ‘MOVE’ levert bijvoorbeeld voor 2020 een besparing op van 194.000 euro en een lager budget voor Plaza Cultura vermindert de uitgaven met 145.000 euro. Het stoppen van de subsidie voor de Speeldoos zou op termijn (2023) 383.000 euro kunnen besparen.

Lasten omhoog
De lijst bestaat niet alleen uit bezuinigingen, ook worden mogelijkheden om meer inkomsten te genereren genoemd. Een verhoging van de OZB met 1% betekent voor de gemeente Vught een extra opbrengst van ongeveer 80.000 euro per jaar. Als de toeristenbelasting met 10 cent p.p.p.n. wordt verhoogd, levert dat 14.000 euro per jaar op. In Vught worden alle kosten die gemaakt worden voor afvalverwerking en het riool in principe voor 100% doorberekend aan de burgers in de afvalstoffen- en rioolheffing. Op basis van jurisprudentie zijn er nog twee soorten van kosten die Vught niet toerekent, maar die wel zijn toegestaan om door te berekenen. Het gaat daarbij om de kwijtscheldingen afvalstoffen- en rioolheffing, in totaal 105.000 euro en het vegen van straten (gedeeltelijk) waarvan 18.000 euro toegerekend kan worden aan het riool, omdat daarmee vervuiling van de kolken wordt tegengegaan. Het zou op jaarbasis structureel 123.000 euro besparen als deze posten worden doorberekend in de afvalstoffenheffing en de rioolheffing. Dat zou wel een extra verhoging van de woonlasten betekenen, die voor 2020 toch al gaan stijgen doordat de regering de afvalstoffenbelasting heeft verhoogd.

Het streven van de coalitie is om de lokale lasten, die in Vught toch al hoog zijn in vergelijking met andere gemeenten, zo min mogelijk te laten stijgen, maar daaraan valt dit jaar niet te ontkomen doordat de OZB weer geïndiceerd wordt met 1,5 %. Daarnaast zullen ook de afvalstoffen- en rioolheffing stijgen. Hoeveel dat is, wordt pas in december bekend als de tarieven worden vastgesteld. De toeristenbelasting gaat in 2020 met 0,25 p.p.p.n. omhoog en ook de legestarieven worden waarschijnlijk met 3% verhoogd. Wethouder Van de Ven gaf wel aan dat de hoge woonlasten moeten worden afgezet tegen het hoge voorzieningenniveau dat Vught de afgelopen jaren heeft kunnen handhaven.

Kijk ook bij

Het sneeuwbaleffect, meer groen in uw tuin

Burgerinitiatief KANT komt met een nieuwe actie om uw tuin nog meer groen te maken. …