Vught Participeert stelt vragen over ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyses’ N65

Vereniging VughtParticipeert heeft vragen gesteld aan het Vughtse college over de ‘Maatschappelijke Kosten Baten Analyses’ die gemaakt zijn over de N65 en niet tijdig met de raadsleden en de burgers zou zijn gedeeld.

VughtParticipeert schrijft in een brief aan het college dat een Maatschappelijke Kosten Baten Analyse (MKBA) in Nederland wettelijk is voorgeschreven voor alle grote infrastructurele projecten. Deze analyse moet duidelijk maken of een dergelijke grote investering zin heeft. Als de kosten van het infrastructuurproject groter zijn dan de baten, moet dit project niet worden uitgevoerd. Het MKBA N65 is door het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat opgesteld en is vervolgens getoetst door de Antea Group en door het RIGO. Ten slotte is een second opinion gevraagd aan het KIM, het onafhankelijk Kennisinstituut voor Mobiliteit in Nederland. Uit het onderzoek naar alle maatschappelijke kosten en baten van de reconstructie van de N65 blijkt dat de kosten veel hoger zijn dan de maatschappelijke baten. De Antea Group, Rigo en het KIM komen alle drie tot deze conclusie. Bovendien blijkt dat de belangrijkste baten bestaan uit een verbeterde doorstroming van het verkeer op de N65, en dat was nou juist géén doelstelling van het project. Tenslotte, de beoogde verbeteringen van leefbaarheid (verkeersveiligheid en luchtkwaliteit), ruimtelijke kwaliteit en vermindering barrièrewerking worden niet gerealiseerd. De verkeersonveiligheid op de overige wegen in Vught wordt juist groter met de reconstructie, zo blijkt uit de berekeningen van Rijkswaterstaat. In de gemeenteraad is de reconstructie van de N65 op 25 november 2015, op 2 december 2015 én op 10 maart 2016 besproken. Op deze vergaderingen is het MKBA-onderzoek niet genoemd door het college, ook niet in de bijbehorende stukken. Op 24 maart 2016 is door de Stuurgroep N65 besloten tot de reconstructie van de N65 op basis van het Voorkeurs Alternatief (VKA). Het MKBA rapport is pas op 2 juni 2016 gepubliceerd op de website van Rijkswaterstaat en niet op de website Rijksinfravught.nl. Op deze laatste website worden normaliter alle documenten over de Rijksinfra Vught gepubliceerd. Publicatie op Rijksinfravught.nl vond pas plaats in 2018, na vragen vanuit de gemeenteraad. VughtParticipeert wil nu van het college opheldering over de gang van zaken.

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …