Vught loopt achter bij huisvesting statushouders

Vught heeft per 1 april 2017 een formele achterstand van 38 op de taakstelling voor de huisvesting van statushouders. Dat betekent overigens niet, dat er ook daadwerkelijk 38 statushouders in asielzoekerscentra wachten op een beschikbare woning in Vught.

Doordat er de afgelopen periode elders in Nederland woonruimte beschikbaar kwam, zijn aan Vught gekoppelde statushouders ‘ontkoppelt’. Deze ontkoppelde statushouders zijn vervolgens in een andere gemeente gehuisvest. Het aantal daadwerkelijk aan Vught gekoppelde statushouders bedraagt op dit moment 23. Al zou de gemeente Vught nu huisvesting hebben voor de gehele taakstelling, dan kan het COA dus op dit moment niet garanderen dat hiervoor ook daadwerkelijk statushouders beschikbaar zijn.

Onder toezicht
Vught loopt op dit moment dus achter op de taakstelling en wordt derhalve door de Provincie onder actief toezicht gesteld. Dat betekent, dat de Provincie met de gemeente Vught in gesprek gaat, om concrete afspraken te maken over acties en termijnen, zodat de gemeente zo snel mogelijk weer aan haar verplichtingen voldoet. In het eerste halfjaar van 2016 heeft Vught 25 Alleenstaande Minderjarige Vluchtelingen (AMV’ers) gehuisvest in een locatie van Reinier van Arkel op het zorgpark Voorburg. De huisvesting van deze speciale doelgroep zorgde ervoor, dat Vught in het eerst halfjaar van 2016 voldeed aan de toen geldende taakstelling. Met de huisvesting van deze groep nam Vught echter ook de verplichting op zich, om de AMV’ers opnieuw te huisvesten, zodra ze meerderjarig zijn en niet meer onder de voogdij van de staat vallen. Inmiddels zijn tien van deze jongeren meerderjarig. Zes van hen zijn opnieuw gehuisvest in Vught. In goed overleg met Woonwijze inventariseert de gemeente de mogelijkheden om op zo kort mogelijke termijn in ieder geval de aan Vught gekoppelde statushouders en de  AMV’ers, die meerderjarig zijn geworden, te huisvesten. Hierbij moet worden gekeken naar de huidige gezinssamenstelling van de statushouders en uiteraard het type woning dat op dat moment beschikbaar is.

Sociale huurwoningen
Het Vughtse college wil aan de taakstelling voldoen door concrete afspraken te maken met Woonwijze over het op korte termijn ter beschikking stellen van woningen voor statushouders. Woonwijze heeft in dit verband eind februari toegezegd om zowel in 2017 als in 2018 twintig woningen per jaar beschikbaar te stellen voor statushouders. Ook blijft het college de andere in Vught actieve corporaties aanspreken op hun huisvestingsverplichtingen voor deze doelgroep. Daarnaast heeft de raad aangegeven bereid te zijn om een deel van de realisatie van Stadhouderspark fase 2 versneld uit te voeren. Enkele van de te realiseren woningen zijn bestemd voor de sociale huursector. Daarnaast spant het college zich in om de ontwikkeling van de Zeeheldenbuurt samen met Woonwijze te versnellen.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …