Vught kan tegenvallers opvangen zonder rigoureus te bezuinigen

In de raadsvergadering van donderdag 4 juli debatteerde de Vughtse raad over de Kadernota. Via 1 amendement en 7 moties probeerden de raadsfracties het voorbereidingsstuk voor de begroting 2025 op sommige punten bij te sturen. Dat had weinig succes. Het amendement van PLV haalde het niet en van de moties werden er 5 ingetrokken voor ze in stemming gebracht werden. De andere financiële stukken op de agenda, zoals de jaarrekening 2023 en de bestuursrapportage over de eerste 4 maanden van 2024, werden afgedaan als hamerstuk.

Uit de stukken was al duidelijk geworden dat de financiële vooruitzichten voor de komende jaren een stuk minder rooskleurig zijn dan vorig jaar nog verwacht werd. Dat wordt veroorzaakt door aanzienlijk hogere uitgaven voor jeugdzorg en personeelskosten, terwijl er daarnaast grote schommelingen zijn van de inkomsten uit het gemeentefonds. Dat leidt waarschijnlijk in 2024 al tot een tekort van bijna 2 miljoen en terwijl voorgaande jaren nog forse plussen werden genoteerd, worden nu voor de eerste 3 jaren van de meerjarenbegroting tekorten voorspeld. Martien Vromans (Samen Lokaal) mocht het debat openen en hij zette meteen de teneur met de constatering dat de Kadernota, wat hem betreft, een pas-op-de-plaats-document genoemd mocht worden. “Dat noemen we in de politiek dan weinig ambitieus, maar in deze situatie is het verstandig de realiteit onder ogen te zien en niet verder te willen springen dan onze polsstok lang is.” Rutger Jans (CDA) erkende ook dat de Kadernota behoorlijk wat uitdagingen kende, zeker omdat rekening gehouden moet worden met investeringen voor de Speeldoos en het Kwartier, die nog niet in de cijfers zijn verwerkt. Hij riep op de rust te bewaren. “Omdat we de afgelopen jaren ons huishoudboekje op orde hebben gebracht, kunnen we de tegenvallers nu opvangen zonder rigoureus te hoeven ingrijpen, zodat de continuïteit van het beleid geborgd wordt.” Mochten in de toekomst toch nog bezuinigingen nodig zijn, dan wil de CDA-fractie dat het verenigingsleven en de culturele voorzieningen worden ontzien, omdat die een heelbelangrijke rol spelen in het samenbrengen en verbinden van de inwoners van de gemeente Vught.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 10 juli. Dat kan ook online; klik hier.

 

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …