Vught houdt ruim 1,2 miljoen over in 2018

De gemeente Vught heeft in 2018 bijna 1,3 miljoen euro meer overgehouden dan voor dat jaar, inclusief begrotingswijzigingen, was begroot. Ondanks dat het beleid gericht is op ‘scherp’ begroten, om zo de overschotten zoveel mogelijk te beperken, is er toch een plus van 1.268.520 euro ontstaan, terwijl werd uitgegaan van een tekort van 30.000 euro.

Naast enkele posten die een nadeel opleverden, laat de jaarrekening 2018 een reeks van grote en kleinere meevallers zien zoals op de uitgaven of inkomsten van o.a.: transformatie jeugdhulpvoorziening (207.000), inkomensvoorziening (248.000), btw compensatie re-integratieprojecten (191.000), Wmo (137.000), algemene uitkering Gemeentefonds (138.000), leges omgevingsvergunning (92.000), rioolheffing (63.000) en bijzondere bijstand (88.000). Het college van B&W stelt voor om het hele batig saldo toe te voegen aan de algemene reserve. Het jaarverslag en de jaarrekening 2018 komen aan de orde in de raadsvergadering van 27 juni.

2020 minder gunstig
De Kadernota laat jaarlijks in juni zien hoe de vooruitzichten voor de komende begroting zijn. Vorig jaar waren die vooruitzichten voor de jaren 2020 t/m 2023 nog geweldig goed met plussen van respectievelijk 0,6, 1,5, 2,4 en 4,3 miljoen euro, maar daarin is verandering gekomen. Nu wordt in de nieuwe Kadernota uitgegaan van een tekort van ruim 1,5 miljoen in 2020 en aanzienlijk minder positieve cijfers voor de jaren erna: plus 5.000, 579.000 en 1.684.000. Dit heeft te maken met nieuw beleid en aanpassingen in het bestaande beleid.

Kijk ook bij

Naam Wasserij De Spuistroom terug in de Uilenburg

Sinds 21 juni 2024 is de originele ‘Eerste steen’ uit 1949 terug op het terrein …