Vught houdt ook in 2020 geld over

Hoewel de gemeente Vught al jaren probeert scherp te begroten, sluit de jaarrekening 2020 opnieuw af met een overschot. Dit keer gaat het om een bedrag van € 1.347.094. Het college stelt voor om € 1.268.000 toe te voegen aan de reserve budgetoverhevelingen en € 79.094 aan de algemene reserve.

Volgens de oorspronkelijke begroting 2020 bedroeg het verwachte resultaat € 148.596 nadelig. Lopende het jaar werd de begroting bijgesteld naar een verwacht tekort van € 308.217. Bij het opstellen van de jaarrekening bleek er toch weer een batig resultaat over 2020 op de activiteiten binnen de algemene dienst uit te rollen van ruim € 1,3 miljoen. Van dit saldo heeft € 776.000 betrekking op incidentele baten en lasten. Dit is inclusief de TOZO-regeling. Daarnaast is het resultaat positief beïnvloed door Covid-19 voor € 329.000 (exclusief TOZO). Het overschot is mede ontstaan doordat het geld dat voor enkele grote projecten was begroot, niet kon worden uitgegeven in 2020, omdat die projecten vertraging opliepen, zoals de fietsbrug over de rotonde bij Hotel Vught en de werkzaamheden voor Centrumplan Oost. Ook konden middelen uit de Covid-pot nog niet worden besteed. Daarom wil het college een bedrag van € 1.268.000 toevoegen aan reserve budgetoverhevelingen. Normaal gaan alle overschotten naar de algemene reserve.

Met betrekking tot de grondexploitatie kon in 2020 voor € 1.649.000 tussentijdse winst worden genomen. Na aftrek van de vennootschapsbelasting is per saldo € 1.628.000 toegevoegd aan de reserve grondexploitatie.

Hoge schulden
De financiële positie van de gemeente is nog steeds niet rooskleurig. De solvabiliteit was in 2020 nog redelijk met 35%, maar de prognose is dat die in dit jaar, door betalingen aan de infraprojecten, naar 19% daalt en dan is voorzichtigheid meer dan geboden. De schuldquote was in 2020 76% en zal volgens verwachtingen in 2021 oplopen naar 148%, wat wordt gekwalificeerd als ‘zeer hoge schuld’. De gemeente Vught heeft in totaal € 60,8 miljoen aan langlopende leningen opgenomen tegen een gemiddeld rentepercentage van 2,81%.

Kijk ook bij

N65 richting Tilburg dicht

Vanmiddag (woensdag 21 februari) zijn twee vrachtwagens op elkaar gebotst op de N65 ter hoogte …