Vught gaat op zoek naar geld om coalitieakkoord te kunnen uitvoeren

De Vughtse coalitiepartijen zijn heel enthousiast over het programma dat het college heeft gepresenteerd om het nieuwe bestuursakkoord handen en voeten te geven. Er is echter berekend dat er zeker 250.000 euro per jaar ‘gevonden’ moet worden voor extra investeringen om de plannen waar te kunnen maken. Omdat er daarnaast berichten zijn die wijzen op mogelijke verlagingen van de toekomstige uitkeringen uit het gemeentefonds, kwam de fractie van D66 tijdens de behandeling van de Kadernota met een motie waarin het college verzocht wordt een geactualiseerd overzicht op te stellen met de mogelijkheden die er voor de gemeente zijn om extra inkomsten te genereren in de komende jaren. De motie werd unaniem gesteund.

Dianne Schellekens, fractievoorzitter D66, vertelde dat ze zo gelukkig was met het uitvoeringsprogramma dat ze het wel helemaal zou willen voorlezen. “Het is een snoepwinkel voor ons, maar het wordt wel keihard werken voor het college, de raad en de ambtelijke organisatie om alle plannen uit te voeren.” Ze constateerde dat het uitvoeringsprogramma omarmd wordt door alle partijen en vond dat het programma ook gezien moet worden als een uitgestoken hand naar de inwoners van Vught. “We gaan het samen doen!” Ze vindt het belangrijk dat Vught ook in 2022 zijn sociale gezicht laat zien: “Er zullen zeker nog klappen gaan vallen.”

Schellekens diende 3 moties in; naast het verzoek om de mogelijkheden voor extra inkomsten op een rijtje te zetten, vroeg zij om snellere ‘verledding’ van de openbare verlichting en om samen met lokale initiatiefnemers in 2022 een bomenkanskaart op te stellen en deze te vertalen naar een bomenplantprogramma. Deze motie, die samen met de VVD werd ingediend, was volgens Schellekens nodig omdat het college van plan is pas in 2023 met zo’n bomenplantprogramma te komen. Nu er voor de ombouw van de N65 en de aanleg van het verdiepte spoor zoveel bomen in Vught gekapt moeten worden, is er volgens Schellekens geen enkele reden om te wachten met de vervanging van deze bomen, verspreid over heel Vught. Wethouder Van de Ven vond de motie overbodig. “Vught gaat in 2021 gewoon door met het planten van bomen, maar het planten van bomen op grotere schaal vraagt om een andere aanpak en het is heel iets anders dan het planten van rijtjes bomen langs een vijver of op kleine stukjes groen. Het lukt niet alles in 1 jaar te doen en als dat wel moet, dan betekent dit dat we andere delen van het groenplan niet kunnen uitvoeren.” Schellekens vond echter dat initiatiefnemers de ruimte moeten krijgen om aan de slag te gaag. Ze constateerde dat Van de Ven vasthield aan 2023: “Wij willen naar 2022.” Bij stemming werd de motie verworpen. Van de 21 aanwezige raadsleden stemden 8 vóór (D66, VVD en PLV) en 13 tégen (PvdA-GL, GB, CDA en SP).
De motie over de ‘verledding’ werd door D66 teruggetrokken nadat wethouder Van de Ven had uitgelegd dat de motie niet nodig was omdat Vught echt in 2030 klaar is met de vervanging van de huidige verlichting door led.

Nieuw camerasysteem
Vughtenaren die de afgelopen 1,5 jaar de Vughtse raads- en commissievergaderingen digitaal hebben gevolgd, zullen wel gemerkt hebben dat de apparatuur niet helemaal up-to-date is. Dit zorgde ervoor dat de vergaderingen soms gedeeltelijk moeilijk te volgen waren of te laat konden beginnen. Daarom dienden VVD, D66, CDA en PLV (Progressief Liberaal Vught) een motie in waarin de griffier wordt verzocht een raadsvoorstel voor te bereiden waarmee een investeringskrediet van 34.000 euro aan de raad kan worden gevraagd om in de raadszaal en de commissiekamer een professioneel camerasysteem te laten installeren, zodat vanaf het najaar 2021 via het nieuwe systeem uitgezonden kan worden. Ook is nog 8000 euro nodig voor het ‘leasen’ van 2 nieuwe ‘encoders’ van een professionele streamingsaanbieder. De indieners stellen o.a. dat het merendeel van de gemeenteraden in Nederland al gebruikmaakt van een geautomatiseerd camerasysteem, dat beelden in hd-kwaliteit levert, en dat het uitzenden met beeld het online volgen van de vergaderingen van de raad aantrekkelijker maakt, waardoor inwoners beter betrokken worden bij de politieke besluitvorming in Vught. De motie werd aangenomen met 13 stemmen voor en 9 tegen (GB en PvdA-GL stemden tegen).

Niet alles zelf in de hand
Rutger Jans (CDA) wees er nog eens op dat de Kadernota voor een groot deel gedicteerd wordt door autonome ontwikkelingen. Dat zijn zaken waarop Vught zelf géén greep heeft, b.v. door beslissingen uit Den Haag. Volgens Jans krijgt Vught in de periode 2022-2025 te maken met autonome kostenstijgingen van 2 miljoen, terwijl inkomsten slechts stijgen met 1 miljoen. Daarnaast komt nog de ‘normale’ kostenstijging van 0,5 miljoen. Dat betekent dat er de komende jaren behoedzaam geopereerd moet worden. Gelukkig hebben de gemeenten een arbitragezaak rond de financiering van de jeugdzorg gewonnen, wat Vught, volgens Jans, tonnen per jaar scheelt. Guus van Woesik (GB) vroeg Jans of in dit licht het uitvoeringsprogramma niet al te ambitieus is. Dat was volgens Jans niet het geval, met de 250.000 euro was volgens hem het uitvoeringsprogramma af te dekken. Wethouder Mark du Maine (Financiën) erkende dat er risico’s zijn, zoals lagere uitkeringen uit het gemeentefonds, maar hij verzekerde dat hij dit najaar een sluitende begroting gaat presenteren. Daarbij gaat hij uit van het principe ‘nieuw beleid voor oud’. Lukt dit niet, dan zullen er keuzes gemaakt moeten worden. Als dat nog niet genoeg is, kan er pas gedacht worden aan verhoging van de inkomsten, zoals door verhoging van de leges of verkoop van onroerend goed.

Kijk ook bij

Museum van Gedenkplaats Kamp Haaren op afspraak open

De Gedenkplaats bevindt zich na de verwoestende brand, op de tijdelijke locatie aan het Gildepad …