Vught en Reinier van Arkel sluiten intentieovereenkomst over Voorburg

De gemeente Vught en Reinier van Arkel voeren al geruime tijd besprekingen over nieuwe ontwikkelingen op Zorgpark Voorburg in Vught. De afgelopen periode is samengewerkt aan een intentieovereenkomst om te komen tot een gezamenlijk gedragen ontwikkelvisie. De intentieovereenkomst is op 28 mei door het college vastgesteld. Hierin staan afspraken over het proces, de organisatie rondom het proces en het financiële kader waarbinnen de organisatie vorm krijgt.

Reinier van Arkel is eigenaar van het Zorgpark Voorburg in Vught. Als gevolg van gewijzigd beleid in de GGZ, waaronder extramuralisering, en gewijzigde bekostiging, is er minder behoefte aan ‘zorgvastgoed’ op het zorgpark. Er is noodzaak om er ook andere functies te huisvesten om de levendigheid en exploiteerbaarheid te borgen. Er zijn ook al andere instellingen gevestigd op het zorgpark. Reinier van Arkel is om die reden van plan om ruimte te bieden aan een bredere invulling van het zorgpark.

Experimentele woonvormen
Voorburg vormt voor Reinier van Arkel een belangrijke locatie voor het verlenen van zorg aan cliënten; dit geldt ook voor de externe partijen, zoals Cello, Zuiderbos, de Van Neynsel Groep en Novadic Kentron. Vanuit deze zorgverleners wordt benadrukt dat het Zorgpark een beschermend woon- en verblijfsmilieu voor deze cliënten moet blijven bieden, waarbij ook aandacht wordt gevraagd voor een zodanige zonering dat kwetsbare groepen cliënten ook ten opzichte van elkaar worden onderscheiden. In de ontwikkelvisie worden 3 gebieden aangegeven die kunnen fungeren als beschermde woon- en verblijfsplekken voor de cliënten, maar daarnaast blijft er voldoende ruimte over voor nieuwe ontwikkelingen op zorggebied, maar bijvoorbeeld ook voor woningbouw, sport en recreatie. Zo zijn er aan de kant van de Boxtelseweg mogelijkheden om een gedeelte van het zorgpark in te passen in de Vughtse Landgoederenzone, terwijl er aan de kant van de Laagstraat kansen zijn voor een onderscheidend en aanvullend aanbod in bepaalde vormen van wonen waarvoor elders in Vught of de regio geen plek is. Hierbij kan gedacht worden aan experimentele woonvormen (zoals tiny houses) voor ouderen of voor jongeren, aan flexwonen of aan vormen van collectief wonen. Juist deze vormen van wonen zouden zich ook kunnen lenen voor een bijzondere relatie met andere functies zoals het verlenen van mantelzorg of vrijwilligerszorg.

Woonzorgwijk
In het Vughtse coalitieakkoord is de wens uitgesproken om samen met Reinier van Arkel op de langere termijn te komen tot een ontwikkeling van een nieuwe, inclusieve woonzorgwijk op het landgoed Voorburg en het zorgpark optimaal te integreren als volwaardige woonwijk in Vught met respect voor het karakter van het prachtige landgoed. Reinier van Arkel heeft een ontwikkelperspectief gerealiseerd en dit in oktober 2018 aan het college gepresenteerd. Daarnaast heeft Reinier van Arkel de gemeente gevraagd om deel te nemen aan het proces om gezamenlijk te komen tot een visie en ontwikkelstrategie voor zorgpark Voorburg. Vervolgstap is het komen tot een gedragen ontwikkelvisie. De gemeente heeft hierin een kader stellende en adviserende rol. Het streven is deze ontwikkelvisie in november 2019 gereed te maken. Daarna wordt deze ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Bij een positief besluit volgt er een nieuwe samenwerkingsovereenkomst tussen de gemeente en Reinier van Arkel en kan de planologische procedure worden opgestart.

Rouwcentrum
Parallel aan het opstellen van de ontwikkelvisie loopt de ontwikkeling van een rouwcentrum met crematorium op Zorgpark Voorburg. Op dit moment wordt hiervoor een anterieure overeenkomst tussen Reinier van Arkel en gemeente opgesteld. Daarnaast verwacht het college hiervoor binnenkort het concept bestemmingsplan te ontvangen. Over de verdere ontwikkeling van het rouwcentrum wordt de raad apart geïnformeerd.

Kijk ook bij

13 december kerstmarkt Robert Coppes Stichting in Vught

‘Coppes Couleur’, de dagbesteding voor blinde en slechtziende volwassenen van de Robert Coppes Stichting in …