Bouwplaats hoek Van de Pollstraat/Van Heeswijkstraat voor 16 betaalbare appartementen en 4 woningen

Vragen over toewijzing woningen Schoonveld

Europese wetgeving dwarsboomt voorkeursregeling voor Vughtenaren

In de raadsvergadering van 11 april 2019 heeft de Vughtse raad unaniem een motie aangenomen waarin het college werd verzocht in het nieuwe woningbouwprogramma een paragraaf toe te voegen waarin maatregelen staan om bij verkoop van betaalbare en middeldure koopwoningen de doorstroming binnen de gemeente Vught te stimuleren en een transparante woningtoewijzing te regelen. De motie werd ingediend naar aanleiding van de gang van zaken rond de toewijzing van de koopwoningen op het Isabellaveld. D66 stelde schriftelijke vragen om erachter te komen of dit gelukt is bij de woningtoewijzing voor het bouwplan van 16 appartementen en 4 woningen op de plek van gebouw Schoonveld (Lunet 5).

In het antwoord stelt het college dat op basis van Europese grondrechten (Europees Verdrag voor de rechten van de mens) en de Huisvestingswet het niet is toegestaan om woningen met voorrang te verkopen aan bepaalde doelgroepen. Het is een grondrecht dat iedereen die wettig op het grondgebied van een lidstaat verblijft, zich binnen dat grondgebied vrijelijk kan verplaatsen en vrijelijk zijn verblijfplaats kan kiezen. Deze grondrechten mogen zo min mogelijk beperkt worden. Daarom mogen er geen aanvullende eisen gesteld worden bij de verkoop van woningen of verhuur van vrijesectorhuurwoningen. De ontwikkelaar is vrij om de woningen naar eigen inzicht te verkopen of te verhuren. Vaak richten ontwikkelaars de verkoop in eerste instantie op Vughtse inwoners, bijvoorbeeld door het organiseren van een plaatselijke verkoopbijeenkomst of adverteren in Het Klaverblad. Om tot een transparante woningtoewijzing te komen van de 16 appartementen binnen het project Lunet 5, is op vrijdag 7 juni 2019 een loting gehouden door een notaris in het gebouw van de Rabobank. Die loting was voor iedereen toegankelijk.

Het college geeft aan te beseffen dat dit systeem géén garantie is voor de gewenste optimale doorstroming. Die wil het college bereiken door een voorrangsregeling voor Vughtenaren. Doordat bij nieuwbouwprojecten binnen Vught mensen uit de regio of daarbuiten zich inschrijven in Vught, wordt het beoogde doorstromingseffect binnen de Vughtse markt voor betaalbare woningen gemist. Het college gaat binnen de wettelijke kaders ontwikkelaars vragen om de betaalbare woningen in eerste instantie beschikbaar te stellen aan Vughtse woningzoekenden, maar de mogelijkheden worden wel beperkt door Europese regelgeving.

Antispeculatiebeding
Uit het antwoord van het college blijkt dat de 16 appartementen zijn verkocht voor een prijs die niet hoger is dan de vastgelegde prijs van 250.000 euro v.o.n. Doordat de contracten al waren gesloten in 2016 en 2018, dus voor de motie in de raad werd aangenomen, konden nadere voorwaarden niet eenzijdig worden afgedwongen. Het is wel gelukt voor de appartementen in goed overleg met de ontwikkelaar een regeling voor zelfbewoning en een antispeculatiebeding toe te voegen. In de overeenkomst met de ontwikkelaar is een boeteclausule opgenomen, die toeziet op het voldoen aan de overeengekomen prijs. Na verkoop van de woningen kan de gemeente via kadastrale recherche, nagaan of de appartementen en woningen volgens de overeengekomen prijs verkocht zijn.

Het college is het met D66 eens dat er afspraken met projectontwikkelaars nodig zijn als Vught de doelstelling wil halen om betaalbare woningen in verschillende prijscategorieën te realiseren. Het college wil in ieder geval in de toekomst een antispeculatiebeding als standaardregeling in de overeenkomsten opnemen.

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …