VRAAG 4: Hoe wordt voorkomen dat de inwoners ontzettend veel overlast gaan ondervinden van de ombouw van N65 en het spoor?

In de komende bestuursperiode, die 5,5 jaar duurt, wordt gestart met de uitvoering van de werkzaamheden aan de N65 en de verdiepte ligging van het spoor. Hoe zorgt de gemeente ervoor dat Vught niet helemaal ‘plat’ komt te liggen tijdens de bouwperiode?

Gemeentebelangen
Iedereen zal overlast ondervinden als gevolg van de aanstaande ombouw van N65 en het spoor. En dat kunnen we niet volledig vermijden. Enige jaren geleden zijn we al gestart met de voorbereidingen en aanpassingen van bestaande wegen ter voorbereiding op de ombouw van de N65. (o.a. Taalstraat, Dr. Hillenlaan, Maurickplein). Daarnaast wordt het Verkeers- en vervoersplan bij voorrang behandeld, om mogelijk toekomstige knelpunten op wegen in beeld te hebben en bewoners daar maximaal bij te betrekken. In dat kader worden werkzaamheden aan de N65 ook vooraf aan de werkzaamheden van het spoor uitgevoerd. Ook wordt structureel overleg gevoerd met bedrijfsverenigingen om bedrijven en winkeliers bereikbaar te houden.

PvdA-GroenLinks
Het eerlijke verhaal is dat overlast niet geheel is te voorkomen. Dat geldt voor normale bouwwerkzaamheden aan straten en zeker straks bij de N65 en het spoor. PvdA-GroenLinks wil maximale inzet op het beperken van de overlast én op het toepassen van maatwerk bij excessen. Dit kan door: Zorgvuldige inrichting van bouwproces en duidelijke communicatie over volgordelijkheid van de werkzaamheden; minimaliseren overlast van aanvoerroutes en opslaglocaties voor bouwwerkzaamheden; duidelijke omleidingsroutes voor intern en voor doorgaand verkeer; (Tijdelijk) afsluiten van ongewenste sluiproutes of het onaantrekkelijk maken hiervan door extra remmende maatregelen; individueel maatwerk bij acute problemen. Hiervoor dient ook een budget beschikbaar te zijn. Hier ligt een cruciale rol bij de omgevingsmanager. Continu monitoren van de verkeerseffecten tijdens én na de realisatie van de bouw.

SP
Het eerlijke antwoord is dat we dat niet kunnen voorkomen. De ombouw van het spoor en N65 zullen hoe dan ook een enorme overlast veroorzaken. We kunnen deze slechts zo goed mogelijk proberen op te vangen, coördineren en regisseren. Dat doen we in dialoog met de inwoners omdat er bij hen veel kennis ligt over wat belangrijk is om de leefbaarheid in hun omgeving te behouden. We staan daarbij voor goede, accurate en eerlijke informatie zodat de inwoners altijd weten wat er speelt. Hiermee voorkom je als gemeente dat zowel de inwoners als de gemeente voor onaangename verassingen komen te staan.

CDA
De ombouw van de N65 en het spoor gaat ongetwijfeld voor overlast zorgen, dat is onvermijdelijk bij ingrijpende infra-projecten. Zeker omdat in Vught twee grote ingrepen tegelijkertijd plaats vinden. Verkeershinder, lelijke bouwputten en geluidsoverlast, het hoort er nu eenmaal bij. Het oorspronkelijke plan – de afsluiting van de N65 voor 8 maanden – was veel beter. Maar het lijkt erop dat de transportsector beter heeft gelobbyd dan de gemeente Vught. Het CDA wil dat inwoners, weggebruikers en belangengroeperingen door Rijkswaterstaat en ProRail intensief worden betrokken bij de uitvoering. Zij kennen de situatie ter plaatse als geen betere en moeten de kans krijgen om suggesties te doen om de werkzaamheden slimmer en met zo min mogelijk overlast uit te voeren.

VVD
Het is een illusie om te denken dat we de overlast compleet kunnen voorkomen. De verdieping van de N65 en het spoor zijn namelijk twee infrastructurele megaprojecten waardoor er helaas altijd overlast zal zijn. Het is echter wel zaak om die overlast zo veel mogelijk te beperken. Om Vught, Helvoirt en Cromvoirt niet vast te laten lopen, willen we samen met bewoners en deskundigen komen tot goede, alternatieve routes of andersoortige oplossingen. Vanzelfsprekend mét goede communicatie hierover, zodat inwoners op tijd betrokken worden en op de hoogte zijn. Hiermee houden we de doorstroming op orde en voorkomen we sluiproutes. Natuurlijk stemmen we dit ook af met buurgemeenten en provincie, om de gemeente tijdens de ombouw zo weinig mogelijk te belasten met extern verkeer.

D66
D66 wil per direct de voorspelde knelpunten aanpakken én de provincie en het rijk daaraan laten meebetalen. Anders dan de coalitiepartijen (Gemeentebelangen, VVD, PvdA-GroenLinks) willen wij niet nog twee jaar gaan wachten op een nieuw Verkeers- en Vervoersplan. We moeten knelpunten voorkomen en deze niet pas gaan aanpakken als ze er al zijn. Om overlast in onze dorpen te voorkomen, wil D66 de verkeerde keuzes rondom de plannen voor de N65 rechtzetten. Bijvoorbeeld door de aansluiting van de Helvoirtseweg richting Den Bosch te behouden, waardoor de Helvoirtseweg, Van Voorst tot Voorststraat en Olmenlaan niet overbelast raken. Ook de aansluiting op de N65 bij restaurant In ’t Groene Woud moet blijven bestaan, zodat zwaar verkeer van de omliggende bedrijven niet Helvoirt en Cromvoirt wordt ingestuurd. Meer weten: www.d66vught.nl/verkeer.

Kijk ook bij

Nieuw in Vught: Clubkadercoach

MOVE Vught en Zwaluw V.F.C. gaan komend jaar samenwerken op het gebied van clubkadercoaching. MOVE …