VRAAG 3: Waarop moet bezuinigd worden om de plannen uit jullie verkiezingsprogramma te kunnen bekostigen?

In de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen staat veel nieuw beleid, terwijl Vught financieel niet in de positie verkeert om heel veel nieuwe plannen te realiseren, tenzij er beleidsterreinen zijn waarop bezuinigd kan worden. Anders zal er niet veel anders opzitten dan de OZB de komende jaren te verhogen, terwijl Vught toch al in de top 25 gemeenten zit met de hoogste woonlasten (nummer 355 van de 377 gemeenten). Daar staat wel tegenover dat Vught volgens Elsevier de beste woongemeente van Brabant is.

PvdA-GroenLinks
Er hoeft nu helemaal niet bezuinigd te worden. De gemeente Vught heeft een begroting die structureel een plus van ruim 1,2 miljoen heeft. Ook na samenvoeging met Helvoirt, is er een positieve begroting. PvdA-GroenLinks wil haar plannen betalen door: Bestaand geld anders en slimmer te gebruiken, bijvoorbeeld de groenbudgetten anders besteden met ander maaibeleid, meer kruidenrijke bermen en behoud van bomen. Dat is niet duurder, maar is wel beter voor planten, dieren en insecten. Te investeren in energiebesparing, wat daarna jaarlijks geld oplevert. Bijvoorbeeld beter isoleren en energiezuinigere apparatuur en verlichting gebruiken. Extra geld te verdienen met een gemeentelijk energiebedrijf. Mocht er in de toekomst alsnog moeten worden bezuinigd – bijvoorbeeld omdat het Rijk te weinig geld blijft geven voor jeugdzorg – dan zal PvdA-GroenLinks altijd kiezen voor het bieden van bestaanszekerheid voor iedereen én voor het tegengaan klimaatverandering. Hierop wordt niet bezuinigd!

SP
Misschien verrassend, maar we zien géén grote noodzaak tot forse bezuinigingen. Met de ombouw van de N65 en het spoor, investeert de gemeente Vught ongekende bedragen in rijksinfrastructuur. Wij hebben steeds gezegd dat dat niet ten koste mag gaan van de voorzieningen en de zorg voor de meest kwetsbare mensen in onze gemeente. Daarop accepteren we dus ook geen bezuinigingen. Wij investeren liever in de mensen en de samenleving, dan in asfalt en ijzer. Want laten we eerlijk zijn: als we bereid zijn miljoenen te lenen om verkeer sneller over de N65 te laten rijden, moeten we zeker bereid zijn om desnoods geld te lenen waarmee we de dienstverlening en ondersteuning aan onze kwetsbare inwoners kunnen blijven garanderen.

D66
De Vughtse gemeentefinanciën bevinden zich in een kritieke fase doordat de afgelopen twee jaar onnodig veel geld is uitgegeven en forse leningen zijn aangegaan voor de ombouw van de N65 en het spoor. D66 wil de financiën zo snel mogelijk weer op orde krijgen, om voorzieningen op peil te houden en te kunnen investeren in de toekomst. D66 vindt investeren in sociale voorzieningen (zorg en ondersteuning kwetsbare mensen, onderwijsfaciliteiten, sport, cultuur en verenigingsleven) belangrijker dan prestigeprojecten van asfalt en beton. Voor zaken als een onnodige, dure brug bij Fort Isabella is dus geen ruimte meer. De gemeente mag niet alleen opdraaien voor de kosten van de verkeersoverlast door de N65: daar moeten rijk en provincie aan meebetalen. Verder kan de afvaldienst efficiënter en moeten we stoppen met het inhuren van boa’s op plekken waar geen problemen zijn. Meer weten: www.d66vught.nl/financiën.

Gemeentebelangen
Gemeentebelangen staat als grootste lokale partij bekend om zijn solide financiële beleid. In onze plannen staat de wens van onze kiezers altijd voorop. De uitvoering daarvan passen we slim in binnen de financiële mogelijkheden. Plotselinge bezuinigingen zijn daardoor niet nodig. GB ziet de verkoop van gemeentelijk vastgoed als middel om onze plannen te realiseren en herontwikkelingslocaties die middelen opleveren, om onze plannen te verwezenlijken.

CDA
De financiële situatie van Vught is bepaald niet rooskleurig. Dat komt omdat Vught 56 miljoen euro heeft toegezegd aan de N65 en PHS. Het CDA legt zich er niet bij neer dat daar mee noodzakelijke nieuwe voorzieningen onmogelijk worden. Middelen voor nieuw beleid zullen daarom moeten worden gevonden in efficiency en heroverweging van de noodzaak van bestaande programma’s. Kosten-benchmarking van Vught met vergelijkbare gemeenten ligt voor de hand. In deze vergelijking kunnen we dan vaststellen of we het als gemeente eigenlijk wel kosten-efficiënt doen en of het niet goedkoper kan. Volgens het CDA is dit een goede manier om financiële ruimte te maken voor nieuw beleid.

VVD
De VVD staat voor een gemeente die zijn financiën op orde heeft, een gemeente die zuinig en zinnig omgaat met belastinggeld. Hier hoort een sluitende begroting bij, daarvoor heeft de VVD de afgelopen 10 jaar gezorgd, en daar willen we voor blijven zorgen. Dit zonder te bezuinigen, dit zonder de gemeentelijke belastingen voor inwoners en bedrijven te verhogen. Bezuinigen is momenteel namelijk helemaal niet nodig. De gemeente kan alle lasten goed dragen, ook die van de N65 en het spoor. En het nieuwe beleid uit ons verkiezingsprogramma hoeft niet per definitie meer geld te kosten. Dit kan ook door de bestaande budgetten anders of slimmer in te zetten.

Kijk ook bij

Radioastronomiedag bij Sterrenwacht Halley op 3 maart

Op zondag 3 maart houdt Sterrenwacht Halley in Vinkel een Radioastronomiedag. Het programma begint om …