VRAAG 2: Is het een goed idee om een gemeentelijk energiebedrijf op te zetten om de opbrengsten van wind- en zonne-energie te kunnen inzetten om Vught CO2-neutraal te maken, of zijn er betere alternatieven?

De energietransitie is een item dat de politiek in heel Nederland de komende jaren enorm zal bezighouden. Binnen enkele jaren moet ook in Vught duidelijk worden hoe de opgave uit de RES in Vught ingevuld moet worden. Daarbij is het idee geopperd om een eigen Vughts energiebedrijf op te zetten, maar dat vergt natuurlijk hoge investeringen. Is dat niet riskant nu Vught al te kampen krijgt met hoge schulden door de enorme investeringen in de verbetering van de Rijksinfra.

D66
D66 wil een realistisch plan om de gemeente klimaatneutraal te maken. Als gemeente ga je het alleen niet redden. Een gemeentelijk energiebedrijf is dus niet de juiste oplossing. Allereerst omdat tientallen miljoenen extra lenen niet realistisch is gezien de ongezonde financiële positie van Vught. Je zult de investeringskosten dus moeten delen. Minstens zo belangrijk is om te zorgen voor draagvlak. Dan moet je dus niet een gemeentelijk bedrijf oprichten dat alles gaat bepalen en waar burgers niets over te zeggen hebben. Onze inwoners moeten kunnen meebepalen, mee-investeren en meeprofiteren. D66 heeft daarom een beter alternatief: een breed energiepartnerschap aangaan, waarin inwoners, lokale energiecoöperaties, gemeente en bedrijven samen investeren in zon- en windenergie en met elkaar bepalen hoe de energietransitie in Vught wordt ingericht. De gemeente is daarbij aanjager en voert de regie. Meer weten: www.d66vught.nl/duurzaamheid.

VVD
Ook de VVD wil in de komende jaren belangrijke stappen zetten naar een duurzame samenleving. Daarbij zijn een aantal uitgangspunten essentieel voor de VVD. Dit betekent dat de transitie naar een duurzame samenleving economisch rendabel moet zijn en moet passen binnen de bebouwing en de omgeving. De VVD vindt het daarom géén goed idee om een gemeentelijk energiebedrijf op te zetten, we laten dit graag over aan bedrijven die veel meer expertise hebben op het terrein van energie. Daarnaast is de VVD zeer terughoudend met het plaatsen van windmolens binnen onze gemeentegrenzen. In lijn met de landelijke en provinciale VVD vindt ook de lokale VVD dat we serieus moeten kijken naar alternatieven voor wind- en zonne-energie zoals de mogelijkheden die kernenergie kan bieden in de verduurzaming van onze samenleving.

PvdA-GroenLinks
Dit is een geweldig idee! Daarom heeft PvdA-GroenLinks het ook voorgesteld. Eigenlijk is het heel eenvoudig. Windmolens en zonneparken leveren miljoenen aan winst op! Nu verdwijnt dat geld in de zakken van enkele rijke investeerders en projectontwikkelaars. Terwijl omwonenden wel tegen die windmolens en zonneparken aankijken. Hoe oneerlijk is dat? PvdA-GroenLinks wil dat de gemeente eigenaar wordt van 5 windmolens en 5 hectare zonneveld (bijvoorbeeld op stroken langs snelwegen/geluidswallen). Een deskundige partij bouwt en onderhoudt deze molens en velden, maar de gemeente blijft eigenaar. Dit levert jaarlijks 1 miljoen aan winst op. Hiermee kunnen we energieadviezen betalen voor inwoners, ondernemers en verenigingen. En zorgen dat onze woningen, bedrijven, clubgebouwen en scholen beter geïsoleerd worden en er minder energie nodig is. Zo wordt de energietransitie haalbaar én betaalbaar voor iedereen.
Zie www.PvdA-GL.nl/energie voor ons uitgewerkte plan.

SP
Ja, een gemeentelijk energiebedrijf is een goed idee. Maar als je eerlijk bent is het waarschijnlijk niet heel realistisch om voor een puur gemeentelijk energiebedrijf te gaan. Daarvoor zijn er betere en realistischer kansen in een wat groter, regionaal, verband. Maar we zijn er zeker voor om als gemeente zoveel mogelijk de regie te behouden en zelf te blijven invullen waarin geïnvesteerd wordt om het doel van CO2-reductie te behalen. En natuurlijk komen winsten van de energiewinning ten goede aan de inwoners en de verdere verduurzaming in onze gemeente. Met minder nemen we immers geen genoegen.

Gemeentebelangen
Gemeentebelangen is van mening dat de gemeente niet zijn eigen energiebedrijf moet hebben. De grote investeringen en projectkosten die het energiebedrijf met zich meebrengt, kunnen niet gedragen worden door Vught. Gemeente mag zeker wel stappen maken om ervoor te zorgen middels regionale samenwerking, maar ook met initiatieven als VET, DEH en KANT om tot oplossingen voor CO2 reductie te komen. Om het klimaatakkoord te kunnen realiseren wordt momenteel vooral gekeken naar oplossingen met windmolens en zonnevelden. Deze leveren echter niet continu energie. Gemeentebelangen ziet daarom wel uitdaging in een variatie van innovatieve wind en zonne-energie in combinatie met energieopslag (waterstof en brandstofcellen) en wil daarvoor nadrukkelijk aandacht blijven vragen.

CDA
Het opzetten van een gemeentelijk energiebedrijf klinkt sympathiek maar daarmee wordt het paard achter de wagen gespannen. De gemeente is en moet geen ondernemer worden en door een verliesgevend energiebedrijf raken we achterop. Er zijn genoeg voorbeelden te vinden van ondernemende gemeenten die miljoenen hebben verloren door dergelijke projecten. Het CDA wil dat de gemeente Vught in het voorjaar van 2021 met een stevig bod komt voor de zgn. Regionale Energie Strategie (RES). Zonnepanelen op alle gemeentelijke gebouwen en daken maar ook op die van scholen, bedrijven etc. Het CDA wil in overleg met de buurgemeenten alleen windmolens plaatsen op locaties waarvoor draagvlak is: zoals bedrijventerreinen en naast de bestaande hoofdwegeninfrastructuur (A2 bijvoorbeeld).

Kijk ook bij

Nieuw in Vught: Clubkadercoach

MOVE Vught en Zwaluw V.F.C. gaan komend jaar samenwerken op het gebied van clubkadercoaching. MOVE …