Voorontwerp bestemmingsplan N65 ligt ter inzage

Op 27 juni 2016 is een voorkeursalternatief (VKA) voor de N65 vastgesteld door de minister. Er is ook een bestuursovereenkomst N65-Vught Haaren ondertekend. In de bestuursovereenkomst is vastgelegd dat de gemeenten Vught en Haaren het VKA in hun beheersgebied mogelijk maken in een bestemmingsplan.

Het voorontwerpbestemmingsplan van de gemeente Vught is gereed. In dit voorontwerpbestemmingsplan is het VKA planologisch vertaald. Het bestemmingsplan maakt een verdiepte ligging van de N65 bij de kruispunten Helvoirtseweg/John F. Kennedylaan en Martinilaan/De Bréautélaan mogelijk. Het kruispunt Vijverbosweg/Boslaan wordt voorzien van extra opstelstroken, zowel op de N65 als op de Vijverbosweg en Boslaan. Bij het kruispunt Groenewouddreef zal een vraaggestuurde verkeersregelinstallatie voor een verbetering zorgen. Het bestemmingsplan maakt het ook mogelijk om tijdelijke wegen aan te leggen die nodig zijn om het plan uit te kunnen voeren. Het college heeft op 5 december besloten om het voorontwerpbestemmingsplan ter inzage te leggen. Het plan ligt in het kader van de inspraak- en vooroverlegprocedure vanaf 14 december 2017 ter inzage. Vanwege de tussenliggende kerstvakantie, wordt  een periode van zeven weken in plaats van de gebruikelijke zes weken voor de inspraakperiode aangehouden. In die periode kunnen mensen schriftelijk of mondeling hun reactie kenbaar maken. Op 8 en 11 januari worden twee inspraakavonden gehouden waarop een presentatie wordt gegeven over het plan en vragen kunnen worden gesteld. Deze avonden worden gehouden bij Stichting Novalis, Industrieweg 9C in Vught.

Plan inzien
Recent is opdracht gegeven het ontwerp van de weg en de inpassing van de weg in de omgeving verder uit te werken. Dat ontwerpproces is eind maart 2018 klaar. Behalve naar aanleiding van ingediende inspraak- en vooroverlegreacties, kunnen ook ambtshalve nog wijzigingen worden aangebracht. Het voorontwerpbestemmingsplan is vanaf vandaag – donderdag 14 december – op internet te raadplegen (www.vught.nl en www.ruimtelijkeplannen.nl) onder ID-nummer: NL.IMRO.0865.vghBPN65-VO01. Het plan ligt tijdens de inspraakperiode ook ter inzage bij de Ontvangst- en informatiebalie van het gemeentekantoor, Secretaris van Rooijstraat 1 te Vught.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …