Visie op toekomst Speeldoos zonder overleg met gemeente

Onlangs ondertekenden Stichting Theater De Speeldoos, Stichting Muziek, Dans & Musical Vught (MDM), MusiCare, Vughtse Omroep Stichting, Novo3, welzijnsorganisatie Farent en theaterwerkplaats Novalis een visiedocument voor culturele samenwerking in Vught, Helvoirt en Cromvoirt. De ondertekening wordt door de betrokken organisaties gezien als de start van een samenwerking op cultureel en sociaal-maatschappelijk vlak, aangewakkerd door de kansen die de voorgenomen nieuwbouw van cultureel centrum De Speeldoos in het centrum van Vught biedt. De visie was voor Gemeentebelangen reden om voorafgaand aan de raadsvergadering van 6 april vragen te stellen aan het college.

Guus van Woesik (GB) wilde weten of het visiedocument tot stand is gekomen na overleg met het college en hij constateerde dat in het stuk de kaders voor de nieuw te bouwen Speeldoos opgerekt worden. Hij vroeg zich af of het college ook die mening was toegedaan.
Wethouder Toine van de Ven vertelde dat in de samenwerkingsovereenkomst die 3 december 2020 met het bestuur van Stichting Theater De Speeldoos is gesloten, nadrukkelijk afspraken over de communicatie zijn gemaakt; die zou altijd pas na gezamenlijk overleg plaatsvinden. Van de Ven: “Ik houd me daaraan! Er is wel verteld dat werd gewerkt aan een visie met andere partijen. Over de inhoud zou met ons worden gepraat tijdens het eerstvolgende bestuurlijk overleg op 17 april. Bij de inhoud van deze visie zijn wij dus niet betrokken.” Van de Ven meldde dat hij, toen hij de visie en het bijbehorend persbericht in de mailbox kreeg, meteen contact heeft gezocht met het bestuur van de Speeldoos met het dringend verzoek zich aan de afspraak te houden en de visie niet zonder overleg met het college naar buiten te brengen. “Dat verzoek is zowel in een telefonische als schriftelijke reactie afgewezen. Het bestuur van de Speeldoos vindt dat afspraken over samenwerking niet vallen onder de samenwerkingsovereenkomst met de gemeente. Wij juichen het toe dat naar samenwerking wordt gezocht in het Vughtse, maar een deel van de visie heeft weerslag op de nieuwbouw en wij krijgen het gevoel dat de verruiming wordt opgezocht.” Het college gaat echter nog steeds uit van het pakket dat in het businessplan van Synarchis is genoemd. “Dat kan geoptimaliseerd worden, maar dit betekent niet dat er extra wensen aan toegevoegd kunnen worden zoals bijvoorbeeld een kunstenaarsatelier. Er ligt géén blanco cheque voor extra wensen. De opdracht van de gemeenteraad is een betaalbaar, sociaal cultureel centrum bouwen voor amateurverenigingen en cultuureducatie. Een professioneel theater behoort daar niet toe.”

Verbazing
Diverse raadsfracties spraken hun verbazing uit over de gang van zaken. Albert Verlinde (VVD) wees erop dat de 6 partijen die bij de visie zijn betrokken allemaal gesubsidieerd worden door de gemeente. “Heeft géén van deze instellingen gemeld wat er speelt?” vroeg hij zich af. Van de Ven had zich hierover ook verbaasd: “Ik zal daar wel op terugkomen bij de partners.” Verlinde wilde ook weten wat dit incident betekent voor de band met het bestuur van de Speeldoos. Van de Ven: “Ik wil graag een streep onder het verleden zetten, maar dat vraagt iets van beide kanten. Ik probeer me zo strak mogelijk te houden aan de opdracht van de gemeenteraad. Het kan niet zo zijn dat we steeds verder van de kaders die de raad gesteld heeft afdrijven. We zullen binnen die kaders samen tot een oplossing moeten komen.” Ans Beijens (CDA) gaf aan dat ook haar partij zich aan de gemaakte afspraken wil houden. “We staan achter de wethouder!” Joris Vrensen (PLV) vroeg de wethouder, mede namens de fractie Rasenberg, het visiedocument, te omarmen en daarbij een betaalbaar plan voor de nieuwbouw van de Speeldoos te maken. Van de Ven wees er nogmaals op dat de visie niet conform de afspraak tot stand is gekomen en dat hij zich eraan stoort dat dit is gebeurd. En dat het lastig is om de visie te omarmen omdat de inhoud botst met het amendement van de gemeenteraad.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …