Vier locaties voor tijdelijke woningen in Vught

Het Vughtse college heeft het locatieonderzoek Tijdelijk Wonen vastgesteld. ‘Tijdelijk Wonen’ wordt als een middel gezien om in betrekkelijk korte tijd woningen toe te voegen aan de woningvoorraad, zodat de druk op de overspannen woningmarkt enigszins verlicht wordt. Ongeveer 35 locaties zijn onderzocht en dat heeft geleid tot 4 kansrijke locaties die Vught als eerste tranche verder wil oppakken met woonstichting Charlotte van Beuningen.

Om richting te geven bij het zoeken naar kansrijke locaties heeft het college een aantal uitgangspunten geformuleerd. Dat waren: voorkeur voor inbreiden, niet ter vervanging van reguliere woningbouw, de locatie moet aansluiten op Rijksbeleid (Nationale Woon-Bouwagenda), financiële tekorten in kaart brengen en terugdringen, leegstandbeheer buiten beschouwing houden en de gemeente wil zelf géén ontwikkelaar of eigenaar zijn van tijdelijke woningen, maar ontwikkelingen wel mogelijk maken. Uiteindelijk zijn uit de 35 onderzochte locaties dus 4 kansrijke locaties op eigen grond van de gemeente naar voren gekomen. Dat zijn: Wilhelminasingel (4 wooneenheden), De Heun (18), Vijverhof (30) en de Vughtse Hoeven (40). De verwachting is dat op de 4 locaties minimaal 50 woningen direct gerealiseerd kunnen worden. Per locatie zal de gemeente, in overeenstemming met de corporaties, de doelgroepen, de kwaliteitseisen voor de tijdelijke woningen en de businesscase nader uitwerken. Het college wil hierbij uitgaan van beperkte participatietrajecten waarbij duidelijk wordt aangegeven wat openstaat voor participatie en wat niet. Dit vooral om binnen de wettelijke termijnen van de Wabo-­procedures te blijven. Daarmee wil het college de kracht van dit concept, het betrekkelijk snel toevoegen van woningen aan de woningvoorraad, niet verloren laten gaan. Het is de bedoeling de ontwikkeling van tijdelijke woningen zoveel mogelijk kostenneutraal voor de gemeente te realiseren. Daarvoor is het wel noodzakelijk externe (rijks)middelen te verwerven om eventuele onrendabele toppen te kunnen financieren. Daarnaast zullen met de corporaties nadere afspraken moeten worden gemaakt over het vinden van alternatieve locaties, zodat er – na de ‘tijdelijke’ periode van 10 à 15 jaar – geen sprake is van kapitaalvernietiging.

Showcase
Een van de meest kansrijke locaties is die aan de Wilhelminasingel, waar 4 wooneenheden sneller gebouwd kunnen worden dan de tijdelijke woningen op de 3 andere locaties. In het onderzoek wordt voorgesteld deze woningen te benutten als showcase van het hele project ‘tijdelijk wonen’. Omdat het hier gaat om een kleinschalig project met relatief weinig impact op de omgeving, kan het een positief voorbeeld worden van een geslaagde oplossing.

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …