Nieuw sanitair IJzeren Man

Vernieuwingen IJzeren Man

Door de eigenaar van strandbad de IJzeren Man zijn drie vergunningen aangevraagd voor ontwikkelingen. Het gaat om vervanging en uitbreiding van de bestaande steiger met maximaal 50 m2 en de bouw van een nieuw toiletgebouw met daarin een automaat voor frisdrank, snoep en snacks. Het nieuwe toiletgebouw vervangt de twee huidige gebouwtjes. Daarnaast komt er een tijdelijk klimbos met een klimtoren. Het gaat om een tijdelijke vergunning voor 10 jaar. In dit geval betreft het aanvragen die passen binnen de bestaande concessieovereenkomst.

Bij deze aanvragen wordt in eerste instantie getoetst aan de concessie-overeenkomst met bijbehorende planvisie. Als de aanvraag hierbinnen past, wordt het algemeen belang beoordeeld en bekeken of binnen de bevoegdheden van het college medewerking kan worden verleend. Daarnaast zijn alle aanvragen voorgelegd aan ‘Welstand’ die positief geadviseerd heeft.

Steiger
Het betreft een flaneersteiger voor bestaande wateractiviteiten. De steiger wordt gerenoveerd en met een klein aantal m2 uitgebreid. Meerdere vlonders zijn verwijderd, waardoor slechts een geringe nettotoename is van het aantal m2 in het water. In de planvisie is een flaneersteiger opgenomen. De aanvraag van het toiletgebouw is in strijd met het bestemmingsplan omdat het maximale oppervlak aan bijgebouwen wordt overschreden. Het vervangen van 2 losstaande gebouwen op het terrein door één nieuw toiletgebouw is een verbetering van de inrichting van het terrein en de kwaliteit van de faciliteiten.

Klimbos
De ingediende aanvraag voorziet in een klimbos met een klimtoren. De toren en het klimbos zijn een tijdelijke constructie. In het bestemmingsplan Buitengebied 2011 zijn binnen de bestemmingen ‘Bos’ een klimbos en klimtorens toegestaan. De tijdelijke constructie wordt opgericht buiten het bouwvlak en wijkt daardoor qua maatvoering af van wat toegestaan is. De gronden mogen wel hiervoor gebruikt worden. Door de tijdelijke voorziening op deze locatie op te richten worden de recreatieve voorzieningen gecentreerd. Het college heeft de initiatiefnemer verzocht om over deze ontwikkeling contact op te nemen met MOVE en de Natuur- en Milieugroep Vught. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan deze drie vergunningaanvragen. Alle verzoeken passen binnen de afwijkingsbevoegdheid van het college en zijn in lijn met de eerder door de gemeente toegezegde activiteiten uit de planvisie en concessieovereenkomst van 2013.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …