Vermindering verkeersdruk andere straten door openstelling Jagersboschlaan

De gemeente Vught heeft onlangs via een raadsinformatiebrief de nieuwste verkeersprognoses over de gevolgen van de openstelling van de Jagersboschlaan voor het verkeer in andere straten bekendgemaakt.

Tijdens de raadsvergadering van 10 oktober zegde wethouder Toine van de Ven toe dat de raad de laatste verkeerscijfers VKA+ inclusief openstelling van de Jagersboschlaan toegestuurd zou krijgen. Tijdens het debat werden er opmerkingen gemaakt over het ontbreken van argumentatie, het inbrengen van nieuwe argumenten als doelredenering, het niet openstaan voor een gesprek met omwonenden en belanghebbenden en over een onjuist proces. Het college was het destijds oneens met deze kwalificaties, maar voelt zich wel aangesproken omdat de informatie en ondernomen stappen kennelijk onvoldoende bekend zijn. In de raadsinformatiebrief neemt het college de raad daarom nogmaals uitgebreid mee in de beschikbare informatie, inclusief de genoemde verkeerscijfers. De uitkomsten uit het verkeersmodel zijn géén harde cijfers, maar de beste benadering van de te verwachten verkeersstromen gebaseerd op ervaringscijfers en de laatste data. De verkeerscijfers laten de trend zien met het verschil tussen VKA+ zonder en met openstelling van de Jagersboschlaan.

De cijfers geven aan dat de openstelling van de Jagersboschlaan zorgt voor minder verkeersbewegingen op bestaande straten richting aansluitingen op de N65. Dit effect is duidelijk zichtbaar voor straten zoals De Bréautélaan (-33%), Martinilaan (-20%), Theresialaan (-20%), Aloysiuslaan (-20%), Loeffplein-Pastoor van den Houtstraat (-13%), Lekkerbeetjenlaan (-10%) en Rembrandtlaan (-11%). Daarnaast is een beperkter effect zichtbaar voor Helvoirtseweg, Heikanstraat/Olmenlaan en Van Voorst tot Voorststraat. De verwachting is dat dagelijks 1490 gemotoriseerde voertuigen gebruik zullen maken van de Jagersboschlaan.

Geen ventweg
In de raadsinformatiebrief van 12 februari 2019 gaat het college al uitgebreid in op de afweging om niet te kiezen voor een parallelweg langs de N65. Inmiddels weet het college zeker dat er met financiering door de provincie een ongelijkvloerse kruising voor fietsers onder de Vijverbosweg komt. Hiermee wordt vooruitgelopen op de beoogde snelfietsroute langs de N65. Het college vindt het, vanuit het breder perspectief van deze snelfietsroute bezien, onwenselijk om gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer hier te vermengen, juist omdat deze route is bedoeld om een kwalitatief hoogwaardige fietsverbinding te realiseren. Het college zet in op een snelfietsverbinding voor al het fietsverkeer parallel aan de N65. Alleen dáár kan een ongelijkvloerse en daarmee veiligere oversteek onder de Vijverbosweg worden gerealiseerd. Daarmee is het veiliger voor fietsers – waaronder scholieren – om de Vijverbosweg op deze plaats te passeren. Ook toont het verkeersmodel aan dat openstelling van de Jagersboschlaan zorgt voor minder bewegingen van gemotoriseerd verkeer waar de toekomstige snelfietsroute de Martinilaan kruist. Dit sluit aan bij het voornemen om Martinilaan en De Bréautélaan mogelijk als fietsstraat in te richten. Het blijft overigens mogelijk om te fietsen over de Jagersboschlaan, die immers zal worden ingericht als fietsstraat. Het college is van plan de verharding en openstelling van de Jagersboschlaan in 2020 te realiseren, zodat dit project gereed is voor de start van de werkzaamheden aan de N65.

Kijk ook bij

Nieuwe beweegtuin Huize Elisabeth gerealiseerd

De binnentuin van Huize Elisabeth is sinds kort een beweegtuin rijker. De complete beweegtuin bestaat …