Verkeersbesluit Jagersboschlaan

De werkgroep Jagersboschlaan heeft het Vughtse college en de gemeenteraadsleden onderstaande brief gestuurd over de beslissing van het college om het advies van de onafhankelijke bezwaarschriftencommissie over te nemen en de bezwaren tegen de verharding van de Jagersboschlaan ongegrond te verklaren en het besluit tot verharding in stand te houden.

Wij hebben kennisgenomen van uw beslissing op de ingediende bezwaarschriften inzake het verkeersbesluit Jagersboschlaan. De beslissing van uw college als zodanig komt zeker niet onverwacht. Wat wij wel als verbazingwekkend hebben ervaren, is de mededeling in het uitgebrachte bericht van uw afdeling Communicatie & Voorlichting, dat inmiddels de aanbesteding van het werk aan de Jagersboschlaan van start is gegaan. Wij vinden dit onbegrijpelijk om de volgende redenen: Er is nog geen duidelijkheid over het al of niet doorgaan van de reconstructie van de N65 als gevolg van de stikstof-uitspraak van de Raad van State in 2019. Zoals het er nu naar uitziet zal de planning op zijn minst in de tijd worden opgeschoven, mogelijk met enige jaren. De uitspraak van de Raad van State heeft ook consequenties voor de door uw college voorgenomen aanpassing van de Jagersboschlaan zoals wethouder Van de Ven vorig jaar naar de gemeenteraad toe heeft aangegeven. Over welke dat zijn, bestaat eveneens nog geen duidelijkheid.

Op de informatiebijeenkomst voor de omwonenden van de Jagersboschlaan op 19 december 2018 hebben deze al aangegeven dat zij in beroep bij de rechtbank en – indien nodig – bij de Raad van State zullen gaan als de gemeente bij haar voorgenomen plannen zou blijven. Desgevraagd heeft wethouder Van de Ven toen toegezegd dit beroep te zullen afwachten alvorens daadwerkelijk met de uitvoering van de werkzaamheden te beginnen.

Bij uw brief van 12 november 2019 aan de leden van de raad hebt u onder punt 16c te kennen gegeven dat, gezien de verschillen in opvatting tussen beide partijen, de gang naar de rechter voor beide partijen de juiste weg is. Ook vanuit dit uitgangspunt past het niet om daarop vooruit te lopen zoals uw college in feite nu doet en daarmee in feite de rechterlijke procedure te frustreren. Samenvattend moeten wij vaststellen dat het vooralsnog in het geheel niet aan de orde is om nu al een aanbestedingsprocedure te gaan starten. Gezien het vorenstaande verzoeken wij uw college uitdrukkelijk ons nader te informeren over de mededeling in het uitgebrachte persbericht.

Kijk ook bij

Light on Labs zet digital design, grafiek, glas en keramiek in de spotlights

Vrijdag 1 en zaterdag 2 december Den Bosch Onder de noemer ‘Light on Labs’ slaan …