Patisserie De Rouw

Verkeersbesluit Jagersboschlaan wordt niet ingetrokken

In de raadsvergadering van 10 oktober dienden de oppositiepartijen SP, D66 en CDA een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ in waarin het college werd verzocht om het verkeersbesluit voor openstelling van de Jagersboschlaan in te trekken. De discussie die volgde leverde niet veel anders op dan de antwoorden die het college in september al had gegeven op schriftelijke vragen van de SP over hetzelfde onderwerp.

Suzanne van Wiggen (SP) wees op de maatschappelijke onrust die is ontstaan over het plan om de Jagersboschlaan te verharden en richting N65 open te stellen voor het gemotoriseerd verkeer en de negatieve reacties die dit had opgeleverd van de bewoners en organisaties als de Fietsersbond, Natuur en Milieu Vught en het Maurick College. Ze vond dat het college de kritiek op de plannen niet met argumenten had weerlegd en dat het daarom niet juist was om het openstellingsbesluit nu al te nemen. Van Wiggen: “Er is nu geen enkele reden om nu een verkeersbesluit over de Jagersboschlaan te nemen. Het enige wat het college hiermee bereikt, is dat wordt bevestigd dat inspraak in Vught nauwelijks zin heeft. Wij willen dat plannen pas worden doorgezet als de bezwaren van de bewoners zijn weerlegd en daarom vragen wij het besluit in te trekken.”

Yvonne Vos (CDA): “Wij zijn niet per se tegen openstelling van de Jagersboschlaan, maar we willen eerst overtuigd worden van nut en noodzaak.” Dianne Schellekens (D66) ziet het openstellen van de laan ook liever niet, tenzij de noodzaak wordt aangetoond. Ze zette vraagtekens bij het argument dat de ingreep noodzakelijk is om tijdens de werkzaamheden aan de N65 het Maurick College en het Taleninstituut bereikbaar te houden voor de hulpdiensten. “De bereikbaarheid kan met eenvoudige middelen geregeld worden.”

Formeel besluit gewenst
Wethouder Toine van de Ven kon de kritiek van de SP niet begrijpen. Hij wees op de raadsinformatiebrief van 12 februari waarin de raad en ook de bezwaarmakers geïnformeerd werden over de argumenten van het college en de stappen die genomen zouden worden. “Onze argumenten zijn niet nieuw en kunnen géén verrassing voor u zijn. In de brief werd ook aangegeven dat we de procedures vóór de zomervakantie zouden opstarten. Dat is wat de aanvraag voor de omgevingsvergunning betreft gelukt en helaas hebben we dat, door capaciteitsproblemen, met het verkeersbesluit voor de openstelling niet gered. Daarna hebben wij het besluit bewust over de vakantieperiode heen getild. We hebben ons dus gewoon aan de afspraken gehouden.” Ook de kritiek van de SP, dat het college door deze opstelling, de bewoners zelfs niet het idee heeft gegeven dat er naar hun bezwaren werd geluisterd klopte volgens de wethouder helemaal niet. “Tijdens een bijeenkomst in december werd ons door bewoners te verstaan gegeven dat we niet hoefden uit te leggen waarom het college het besluit tot verharding van de Jagersboschlaan had genomen, maar dat ze alléén wilden weten wanneer ze formeel bezwaren konden aantekenen. Dat kan alléén als er formele besluiten zijn genomen en die hebben we zo snel mogelijk genomen. Daarmee zijn we dus gewoon tegemoetgekomen aan de wensen van de bewoners op dit punt. Wij zijn altijd bereid naar bewoners te luisteren en ook nu staat mijn deur open, maar soms moet je concluderen dat je er samen niet uitkomt.”

Irritaties
Het begint de coalitiepartijen kennelijk enigszins te irriteren dat D66 zich de laatste tijd regelmatig keert tegen voorstellen die de partij, toen ze nog in het college zat, mede in gang heeft gezet. Dat was al te merken bij de kwestie rond de beuk op het Maurickplein en dat speelt nu ook weer rond de verharding van de Jagersboschlaan. Siebren van der Zee (Gemeentebelangen) wees er in dit verband op dat al in 2013 in de, unaniem goedgekeurde, Vughtse structuurvisie de verharding van de laan als optie wordt genoemd (overigens niet alleen als verkeersaanvoer naar de N65, maar ook als ontsluiting van eventuele bebouwing rond Huize Theresia). Van der Zee: “Ik heb de verslagen van de bijeenkomsten nagekeken en géén van de partijen heeft daarover bezwaar gemaakt.” Hij memoreerde ook dat het vorige college, waarin D66 zitting had, in 2017 de verharding van de Jagersboschlaan heeft opgepakt. Hij herinnerde er ook aan dat meerdere partijen zich afvroegen of de verkeerscijfers, waaruit zou blijken dat het lokale verkeersnet de extra verkeersdrukte net zouden kunnen verwerken, niet te rooskleurig waren. Daarom staat hij achter het argument van het college dat de verkeerstromen richting N65 zoveel mogelijk gespreid moeten worden. Van der Zee: “Als de verharding van de Jagersboschlaan niet doorgaat, dan betekent dit extra belasting voor andere straten. We zijn al benaderd door bewoners van de Van Voorst tot Voorststraat en de Theresialaan, waar 2 basisscholen staan, die problemen verwachten als de verharding van de Jagersboschlaan niet doorgaat.”

Hulpdiensten
Ton van der Vossen (PvdA-GL) – die veel expertise heeft op het gebied van hulpdiensten – noemde de afwegingen die het college heeft gemaakt over de bereikbaarheid voor de hulpdiensten verstandig. “Tijdens de reconstructie krijgen we hoe dan ook te maken met de aanwezigheid van 2000 tot 4000 mensen op het eind van een doodlopende weg. Dus met een tijdelijke openstelling van de Jagersboschlaan zijn wij het in ieder geval eens. Als uit nieuwe verkeerscijfers zou blijken dat openstelling in de definitieve situatie niet nodig is, dan krijgen wij een geheel nieuwe situatie en daar zullen we ons dan op gaan beraden.” D66 en CDA blijven twijfels houden over de noodzaak om de Jagersboschlaan te verharden. “Wij hebben tijdens de informatiebijeenkomst over de te verwachten knelpunten op het Vughtse wegennet te horen gekregen dat dit de gevolgen van de verdieping van de N65 aankon, met uitzondering van de kruising Helvoirtseweg-Van Voorst tot Voorststraat. Met verharding van de Jagersboschlaan was niet gerekend.” De verwachting is dat dagelijks ongeveer 1200 voertuigen van de laan gebruik gaan maken om op de N65 te komen. Uiteindelijk werd de motie van de oppositie ruimschoots verworpen.

Kijk ook bij

Cursus Vilten in DePetrus

Begin oktober start de cursus Vilten van ABZ in DePetrus. Deze wordt in zes bijeenkomsten …