De meeste meldingen in Vught gaan over parkeeroverlast

Vergunningverlening, toezicht en handhaving in Vught

Ieder jaar vóór 1 februari wordt een uitvoeringsprogramma vastgesteld voor Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH). In dit programma worden keuzes gemaakt over op welke manier de gemeente Vught met de beschikbare capaciteit van VTH omgaat. De acties van ieder jaar worden achteraf vastgelegd in een jaarverslag. Het verslag over 2019 werd vorige week gepubliceerd.

Inwoners worden steeds mondiger en melden daardoor steeds méér. Dit merkt de gemeente aan het aantal meldingen en verzoeken tot handhaving, dat in 2019 een grote stijging liet zien (2016-209; 2017-218; 2018-326 en 2019-609 meldingen). De meldingen voor 2019 hadden betrekking op geluidsoverlast (99), hangjongeren (25), hondenpoep (40), illegale stort (19), parkeeroverlast (256) en overige zaken van vergunningverlening en handhaving (170). Er is daarom in het afgelopen jaar gewerkt aan een betere prioritering in het nieuwe VTH-beleid voor 2020 en er is direct actie ondernomen in de capaciteit van clusterveiligheid. Openstaande vacatures zijn volledig ingevuld, waarna team veiligheid vanaf het 3e kwartaal heeft kunnen bouwen aan de service richting de Vughtse inwoners. De gemeente investeert momenteel ook in het verder ontwikkelen van gerichte indicatoren om daarmee de basis nog verder op orde te krijgen. In de voorbereiding op de Omgevingswet die – naar verwachting – medio 2021 in werking treedt, wordt extra aandacht besteed aan het ontwikkelen van instrumenten die de monitoring op zowel vergunningverlening, toezicht als handhaving vergemakkelijken.

Monumentencommissie
De gemeente Vught kent een rijke en lange historie, dit is terug te zien in het grote bestand aan monumentale panden en objecten. Zo kent Vught 114 rijksmonumenten, 169 gemeentelijke monumenten, 48 beeldbepalende panden en een gemeentelijk beschermd dorpsgezicht. Het zijn niet alléén deze objecten die Vught een rijke historie geven, het gaat ook over de krijgsgeschiedenis vanaf de 80-jarige oorlog tot nu. Zo zijn er delen van de Linie uit 1629 zichtbaar en maakt Vught deel uit van de Zuiderwaterlinie. Deze laatste linie dateert van de 19e eeuw en wordt gekenmerkt door de 8 lunetten. Ook recenter heeft Vught een, helaas droevige, relatie met de Tweede Wereldoorlog. Al deze facetten maken Vught tot een gemeente met een rijke en diverse historie. De gemeentelijke monumentencommissie heeft tot doel het college van B&W gevraagd en ongevraagd te adviseren bij aanvragen voor een omgevingsvergunning. Het advies van de gemeentelijke monumentencommissie is een belangrijk onderdeel in de besluitvorming van het college, gelet op de rijke historie van Vught. In bijzondere gevallen moet ook de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een advies uitbrengen.
Het aantal aanvragen om een omgevingsvergunning voor 2019 bleef, ondanks een lichte daling ten opzichte van het piekjaar 2018, onverminderd hoog. Tegelijkertijd is de capaciteit voor de behandeling van al deze aanvragen beperkt. Het bleef ook in het eerste deel van 2019, gezien de arbeidsmarkt moeilijk om geschikte kandidaten te vinden. Gelukkig zijn in de loop van 2019 een aantal vacatures ingevuld en met behulp van inhuur van externe medewerkers is het mogelijk geweest alle aanvragen tijdig en op een kwalitatief goed niveau af te handelen.

Toezicht en handhaving
Helaas kan de gemeente ’s-Hertogenbosch, waar Vught buitengewoon opsporingsambtenaren inhuurt, niet garanderen dat zij de door de gemeente Vught afgenomen uren en de gewenste dagen en tijdstippen, kan leveren. Het bespreken van een mogelijke uitbreiding in uren, gezien het aantal stijgingen in meldingen, is daarmee niet haalbaar. Het college concludeert dat het noodzakelijk is onderzoek te doen naar andere manieren om BOA-capaciteit te krijgen, bijvoorbeeld door eigen BOA’s in dienst te nemen.
Op dit moment worden de klachten m.b.t. milieu, die buiten de openingstijden van het gemeentekantoor worden gedaan, door het callcenter van de Omgevingsdienst aangenomen en op de eerste werkdag doorgezet naar het gemeentekantoor. Met als gevolg dat de gemeente Vught altijd achter de feiten aanloopt. Bijvoorbeeld: geluidsoverlast op zaterdagavond door een horecabedrijf is op maandagochtend niet meer te controleren. Omdat het vaak gaat om onvoorziene situaties is het op deze manier niet mogelijk om maatregelen te nemen tegen een uitbater of inwoner die zich niet houdt aan de wet- en regelgeving.

De omgevingsdienst Brabant-Noord biedt een klachtendienst aan. In het geval dat zij 3 klachten krijgen van één locatie binnen één uur of 5 klachten op één dag, dan zorgen zij dat een medewerker ter plaatse gaat om een controle uit te voeren of handhavend op te treden. Op die manier worden zaken vastgesteld, vastgelegd en kan de gemeente wel handelen als dit noodzakelijk is. Nog in 2020 wil Vught zich bij deze dienst aansluiten.

Milieucontroles
Niet al het toezicht op het gebied van milieu is door de gemeente uitbesteed aan de omgevingsdienst. Enkel de verplichte controles zijn uitbesteed en de overige controles worden door eigen toezichthouders gedaan. Deze eigen toezichthouders beschikken echter over onvoldoende kennis op het gebied van milieu en volgen geen scholing om op de hoogte te blijven van ontwikkelingen. Daarom gaat het college voorstellen om meer budget voor de omgevingsdienst Brabant-Noord vrij te maken. Daarmee kunnen dan alle toezichtstaken op het gebied van milieu bij de omgevingsdienst worden ondergebracht. De komst van Helvoirt per 1 januari 2021 brengt weer nieuwe uitdagingen op het gebied van milieucontroles met zich mee.

Eigen verantwoordelijkheid
Ten slotte wordt geconcludeerd dat de gemeente in 2020 aan de hand van een striktere prioritering moet werken, waarbij méér wordt gewezen op de eigen verantwoordelijkheid van burgers. Op deze wijze wordt minder tijd besteed aan nevenactiviteiten en komt meer tijd beschikbaar voor de daadwerkelijke uitvoering van de gemeentelijke doelen. Het helpt ook bij het maken van keuzes met betrekking tot activiteiten die het college wil oppakken binnen de capaciteit van het toezicht en handhavingsteam.

Kijk ook bij

Doe mee aan de huisdier look-a-like challenge!

En win een professionele fotoshoot met je huisdier, aangeboden door knapdier.nl – Fotografie Doe samen …