Verbeteringen plannen voor N65 zijn haalbaar

Op 12 april van dit jaar werd de Vughtse raad geïnformeerd over het besluit van de stuurgroep N65 om optimalisaties van het voorkeursalternatief (VKA) te gaan onderzoeken omdat de plannen op basis van nieuwe inzichten tekortkomingen hadden. De kosten van de gewenste verbeteringen blijken 37 miljoen te bedragen. Over de verdeling van deze extra kosten tussen Rijk, Provincie en de betrokken gemeenten moet nog worden overlegd.

De optimalisaties die onderzocht worden, hebben in hoofdlijn betrekking op een verdiepte ligging in Vught (-2,5 meter) en ongelijkvloerse kruisingen bij de Boslaan in Vught en de Torenstraat in Helvoirt. Na de vaststelling van het VKA kwam er in Vught en Helvoirt veel kritiek los. Voor Vught had dit vooral betrekking op het feit dat de kruising bij de Boslaan wél werd aangepast, maar niet verdiept zou worden aangelegd, terwijl het fietsverkeer geen gebruik meer zou kunnen maken van deze oversteek naar de ‘IJzeren Man’. Het plan om het tracé door Vught slechts gedeeltelijk verdiept aan te leggen, kreeg het predicaat ‘halve bak’ opgeplakt. Het voornemen om in Helvoirt de kruising bij de Torenstraat niet verdiept aan te leggen en slechts te volstaan met meer opstelruimte voor auto’s en het weghalen van het fietsverkeer door de bouw van een ‘onmogelijke’ fietsbrug, oogstte nogal wat hoon. Op basis van nieuwe inzichten bleek ook dat de plannen qua verkeersafwikkeling een aantal tekortkomingen hadden. Bezwaren van omwonenden, moties in de gemeenteraad en kostenberekeningen die meevielen, hebben ertoe geleid dat de stuurgroep de mogelijkheden tot verbeteringen op het gebied van veiligheid, fietsverbindingen, segregatie en leefbaarheid serieus is gaan bestuderen. Het Vughtse college werkt toe naar een totaalpakket genaamd ‘Vught een’, dat inclusief budget aan de gemeenteraad zal worden voorgelegd. Het proces vraagt nog een aantal stappen voordat een definitief besluit kan worden genomen. Zo moet er duidelijkheid komen over de risico’s en wordt er ook nog gesproken over enkele verdere verbeteringen bij de Boslaan en de De Bréautélaan. Om die duidelijkheid te krijgen, wordt momenteel een inventarisatie uitgevoerd door een onafhankelijk bureau. Vervolgens moeten alle partners instemmen met de verdeling van de meerkosten. Dan is pas helder wat de financiële consequenties voor de gemeente Vught zullen zijn van een keuze voor het VKA+. Er is hiervoor overigens al 7,5 miljoen euro extra gereserveerd in de programmabegroting 2019, maar toen was er nog geen kostenraming beschikbaar van het totale pakket.

Kijk ook bij

Heeft de waterstofauto nog toekomst?

Ingezonden mededeling Wanneer je de cijfers van de verkochte aantallen auto´s bekijkt, dan valt het …