Uitstel nieuw subsidiebeleid in Vught

In het Vughtse coalitieakkoord is opgenomen dat in 2022 een integraal accommodatiebeleid wordt opgesteld, in samenhang met het nieuwe subsidiebeleid. Het opstellen van het nieuwe subsidiebeleid is in het uitvoeringsprogramma voorzien in 2023. Het gelijktijdig opstellen van deze twee beleidsdocumenten, maakt het mogelijk om de onderlinge samenhang te versterken en nog meer sturing te geven aan het realiseren van beleidsdoelen. Daarom is in de langetermijnplanning opgenomen dat zowel het accommodatiebeleid als het subsidiebeleid in december 2022 ter besluitvorming aan de gemeenteraad wordt aangeboden, maar deze planning blijkt nu niet haalbaar.

In een raadsinformatiebrief van 31 mei legt het college uit hoe dat komt. In de eerste helft van 2022 is een start gemaakt met de voorbereiding van een startnotitie om te komen tot een nieuw subsidie- en accommodatiebeleid. Daarbij kwamen enkele knelpunten naar voren. Zo zijn belangrijke beleidskaders met inhoudelijke beleidsdoelen nog niet vastgesteld door de gemeenteraad. Daarbij gaat het om de Lokale Sociale Agenda, waarin de inzet en rol van de gemeente in het brede sociale domein centraal staat, maar ook het gezondheidsbeleid en armoede- en schuldenbeleid. Deze notities worden eind 2022 of in het eerste kwartaal van 2023 door de raad vastgesteld.
Bovendien dateren eerdere accommodatievisies uit 2011-2012 en zijn achterhaald door nieuwe ontwikkelingen. Alléén voor de binnensportaccommodaties is in 2019 nog nieuw beleid vastgesteld. Om potentiële gebruikers, exploitanten en eigenaren van verschillende accommodaties goed mee te nemen in de nieuwe beleidsontwikkeling – inclusief de ambities uit het coalitieakkoord – is meer tijd nodig.
Verder lopen er nog diverse ontwikkelingen die mogelijk een groot effect op het accommodatiebeleid zullen hebben, zoals een nieuw sociaal cultureel centrum ter vervanging van de Speeldoos, maar ook duidelijkheid over de exploitatie van Jeugd- en Jongerencentrum Elzenburg, het HelvoirThuis en D’n Inbreng.

Gedegen participatietraject
Het integreren en afstemmen van het subsidie- en het accommodatiebeleid vraagt meer afstemming en ruimte voor alle partijen die hierbij betrokken zijn. Volgens het college is het niet mogelijk om in de raadsvergadering van december een voorstel voor te leggen én hiervoor een gedegen participatietraject te doorlopen. Het college wil de ambitie uit het coalitieakkoord om te komen tot een meer integrale beleidsaanpak, graag realiseren. Dat kan echter niet, nu de inhoudelijke beleidsdoelen nog niet door de raad zijn vastgesteld. Daarom wil het één jaar extra tijd nemen en pas in 2023 met een voorstel komen. Het college wil de extra tijd benutten om zoveel mogelijk vragen rondom de knelpunten en ontwikkelingen te beantwoorden. Daarnaast is het noodzakelijk om met het oog op de invlechting van de Haarense waarderingssubsidies in het Vughtse beleid per 2023, de bestaande subsidieregelingen te actualiseren. Ook wordt met de actualisatie een aantal bekende knelpunten van administratieve aard opgelost. In het vierde kwartaal van 2022 komt er een startnotitie over het subsidie- en het accommodatiebeleid.

Kijk ook bij

Vier orgelconcerten in Cathrienkerk Den Bosch

Op vier achtereenvolgende zaterdagmiddagen in de maand mei vindt in de Cathrienkerk aan de Kruisbroedershof …