Uitspraak rechter biedt ruimte voor beter plan N65

Op dinsdag 16 maart jl. deed de voorzieningenrechter van de Raad van State uitspraak omtrent het verzoek tot schorsing van het N65-bestemmingsplan. In zijn uitspraak legt de rechter de vinger op de zere plek ten aanzien van verschillende punten in het plan die verdere analyse en verbetering behoeven. Een belangrijke uitspraak, want daarmee biedt de rechter de gemeente ruimte om het plan voor de N65 verder te verbeteren om aan de bezwaren van de verschillende belanghebbenden tegemoet te komen.

In het coalitieakkoord is afgesproken om niet te tornen aan het N65-bestemmingsplan om de juridische positie van de gemeente niet in gevaar te brengen en schadeclaims te voorkomen. Hierdoor heeft D66 de afgelopen maanden geduldig en soms knarsetandend moeten afwachten en de verwijten over kiezersbedrog over zich heen laten komen. Jan-Willem Verlijsdonk: “Maar nu de rechter in zijn uitspraak de gemeente heeft opgeroepen om het bestemmingsplan op een aantal punten nader te analyseren en verbeteren, is er ruimte ontstaan voor verbetering. Sterker nog: de rechter roept daar zelfs toe op! Daardoor is nu het moment gekomen waarop we onze verkiezingsbelofte voor het inzetten op een beter plan voor de N65 gestand kunnen gaan doen. D66 wil samen met het college van burgemeester en wethouders, de gemeenteraad en onze inwoners zorgen dat er een beter plan komt om de leefbaarheid in onze dorpen verder te verbeteren. De rechter noemt in zijn uitspraak dezelfde punten die D66 vorig jaar heeft ingebracht in de gemeenteraad en in het verbeterplan voor de N65 dat wij tijdens de campagne hebben gepresenteerd. Dit betreft onder meer een aansluiting op de N65 richting Den Bosch bij de Helvoirtseweg, de knelpunten bij de verkeerssituatie ter hoogte van restaurant In ’t Groene Woud, de verkeerssituatie in Helvoirt en de noodzaak tot aanvullende maatregelen voor een goed woon- en leefklimaat (veiligheid, uitstoot, geluid). Dat laatste punt is extra van belang gezien de al aangetoonde verkeerde berekeningen rondom de stikstofuitstoot.”

College gaat aan de slag
D66 en CDA hebben in de raadscommissievergadering van 18 maart het college gevraagd om met de door de rechter genoemde aandachtspunten aan de slag te gaan. Het college heeft hier positief op geantwoord. Wethouder Du Maine (Rijksinfra) noemde de uitspraak van de rechter een steun in de rug om te kijken hoe, waar mogelijk, de leefbaarheid verder kan worden verbeterd en zegde toe dat de aandachtspunten worden meegenomen in de mobiliteitsvisie die momenteel wordt ontwikkeld. Het college heeft de landsadvocaat gevraagd om de uitspraak juridisch te duiden en koppelt deze duiding binnenkort terug naar de gemeenteraad. Verlijsdonk: “D66 is verheugd met dit antwoord van de wethouder. Wij gaan dit met veel belangstelling volgen en ondersteunen vanuit de gemeenteraad.”

Kijk ook bij

Prinses Beatrix Spierfonds zoekt collectanten

Van 8 tot en met 14 september 2024 vindt de jaarlijkse collecte van het Prinses …