Toch nog iets bereikt voor Vught-Noord!

Donderdag 2 november werden de Vughtse raadsleden bijgepraat over de stand van zaken rond de aanleg van het verdiepte spoor in Vught. Daarbij kregen ze te horen dat er op enkele punten tegemoet gekomen zal worden aan de wensen van de bewoners in Vught-Noord.

Zo zullen de werkzaamheden ter hoogte van de Willem III Laan voor het tijdelijke spoor vrijwel zeker binnen de huidige geluidschermen kunnen plaatsvinden. In de eindsituatie zal het groen voor het geluidscherm voor een groot deel gespaard worden, het scherm zal hooguit 1 meter richting de woningen gaan. Ook zullen de tuinen van de bewoners aan de Bosscheweg worden ontzien doordat er in de Reutseplas tijdens de bouw een keerdam wordt geplaatst. Deze twee mooie ontwikkelingen zijn nog niet vastgelegd in het Ontwerp Traject Besluit. Wethouder Fons Potters: “Nu we weten dat het kan gaan we er vol voor.”

Bredere fietstunnel Loonsebaan
Verder zal de fietstunnel, die in de plaats komt van de huidige overweg in de Loonsebaan, breder worden waardoor de sociale veiligheid verbeterd wordt. Bovendien zullen er in Vught-Noord raildempers worden toegepast. Dat geldt overigens eveneens voor Vught-Zuid, waar ook extra geluidsmaatregelen mogelijk worden. Belangrijk is daarnaast dat Vught invloed krijgt op de landschappelijke inpassing van het verdiepte traject.

Vught heeft sinds het vaststellen van het trajectbesluit een aantal verbeteringen van de plannen weten uit te onderhandelen. Denk daarbij ook aan het eilandperron, een bredere dekplaat bij het station voor fietsers en voetgangers, het tijdelijke station bij Ouwerkerk, de langzaamverkeertunnel onder de N65 bij de Rembrantlaan en de tijdelijke afsluiting van de N65 voor de omkering van N65/spoor. Toch blijven er nog zorgen. Die hebben vooral betrekking op het te hoge trillingsniveau. Vught wil dat er gekeken wordt naar bronmaatregelen en innovatieve oplossingen om binnen de normen te blijven. Wethouder Potters riep de landelijke politieke partijen op hun lobbykracht in te zetten om te zorgen dat er voor de overlast door trillingen een oplossing komt. Een ‘pilot’ waarbij nieuwe ideeën worden uitgetest zou misschien uitkomst kunnen bieden.

De tunnelbak heeft gevolgen voor de stand van het grondwater. De gemeente wil samen met de waterschappen bekijken of er extra maatregelen nodig zijn. Verder moet er tijdens de aanleg voldoende aandacht komen voor bereikbaarheid, bouwoverlast, werkterreinen en waterberging. De werkzaamheden voor het spoor zullen hoofdzakelijk tussen 07.00 en 19.00 uur plaatsvinden. Alleen bij bijzondere situaties zal er ’s nachts gewerkt worden.

Afsluiting N65
Rond 2025 starten de werkzaamheden voor omkering N65/spoor. De Rijksweg die nu onder het spoor doorgaat, zal dan over het verdiepte spoor worden aangelegd. Daarvoor wordt de N65 8 maanden afgesloten. Dat betekent dat de 55.000 voertuigen die dagelijks over deze weg gaan een andere route moeten zoeken. Bij de vorige informatiebijeenkomst ging de aanwezige verkeersdeskundige er nog vanuit dat 20.000 chauffeurs Vught zullen mijden door alternatieve routes te kiezen b.v. over de A2/A58 via Eindhoven of de A59 richting Waalwijk. Dat zou betekenen dat er elke dag nog 35.000 door Vught rijden. Nu is de aanname dat 65% Vught links laat liggen, maar dat betekent nog altijd dat er dagelijks 20.000 voertuigen de weg door Vught moeten zoeken. Om dat mogelijk te maken, zullen vooraf een aantal kruisingen in Vught aangepast moeten worden en ook de onderdoorgang met het spoor in de Wolfskamerweg zal klaar moeten zijn. Raadsleden vroegen zich af of het viaduct in de Wolfskamerweg alvast kon worden aangelegd in de periode 2018-2021, maar dat kan volgens Fons Meijer – programmamanager infra van de gemeente Vught – niet, omdat dit project moet worden meegenomen in de aanbesteding voor de hele klus. Prorail presenteert MER/OTB op 16 november aan de gemeenteraad van Vught en Provinciale Staten. Op 20 en 21 november zijn er informatieavonden in Novalis aan de Industrieweg.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …