The Battle Axe kan gaan renoveren

De Vughtse raad is in de raadsvergadering van 16 april met grote meerderheid akkoord gegaan met het collegevoorstel om een subsidie van 750.000 euro beschikbaar te stellen voor een grondige verbouwing van gemeenschapshuis The Battle Axe in Cromvoirt. CDA en D66 probeerden via een amendement de bijdrage van de gemeente met 65.000 euro op te hogen, maar kregen daar de handen van de overige fracties niet voor op elkaar.

In de commissievergadering was al duidelijk geworden dat het voorstel kon rekenen op de steun van de coalitiepartijen. De oppositiepartijen CDA, D66 en SP opperden nogal wat bezwaren tegen het voorstel. Ze zagen het als een voorbeeld van ‘meten met twee maten’, omdat er gemeenschapsgeld wordt besteed aan een gebouw dat géén eigendom is van de gemeente. In andere gevallen, o.a. bij de Speeldoos, was dit een reden om géén subsidie te verlenen. Daarnaast vonden de drie partijen dat het voorstel niet op door de raad gestelde kaders was gebaseerd. Het ging daarbij om het feit dat het gebouw niet van het gas af gaat en dat er geen lift wordt geplaatst waardoor niet het hele gebouw voor iedereen te gebruiken is.

Keuze
Het college stelde daar tegenover dat het bestuur van The Battle Axe zelf invulling heeft kunnen geven aan de besteding van het budget en ervoor heeft gekozen om deze voorzieningen achterwege te laten, maar wel maatregelen heeft getroffen om in de toekomst een lift te kunnen plaatsen en duurzaamheidsmaatregelen te nemen.
Bregje Peijenburg (GB) had begrip voor de keuze die het bestuur van The Battle Axe heeft gemaakt t.a.v. gasloos en de lift: “Met het plaatsen van een lift is de bovenverdieping nog niet goed bereikbaar. Er moet nog een behoorlijke hoogte overbrugd worden met een hellingbaan en daar is niet voldoende ruimte voor. Het gaat dus meer om een goederenlift voor materialen. De kosten voor het gasloos maken van het gebouw zijn pas na 250 jaar terugverdiend.” Peijnenburg sprak de hoop uit dat The Battle Axe in de toekomst gebruik kan maken van duurzaamheidssubsidies om van het gas af te komen.

Amendement
D66 en CDA dienden samen een amendement in waarin het college gevraagd werd de 65.000 euro die nog overblijven in het Ruimte voor Ruimte-potje, beschikbaar te stellen om de lift nu te realiseren en het resterende bedrag te besteden aan duurzaamheidsmaatregelen. Volgens wethouder Peter Pennings was dit mogelijk; er resteert nog een bedrag van 15.000 euro dat vóór 1 februari 2021 besteed moet worden en 50.000 euro die vóór 1 februari 2022 aangewend moet zijn. De coalitiepartijen wilden het amendement echter niet steunen. Ze wezen erop dat de raad vorig jaar december een motie van PvdA-GL en GB heeft aangenomen waarin het college verzocht werd te onderzoeken of Ruimte voor Ruimtegelden, die in 2019 en 2020 beschikbaar komen, gebruikt kunnen worden voor de brug naar Fort Isabella. Ook waren zij van mening dat er nog voldoende tijd was om eventueel een andere bestedingsmogelijkheid in het buitengebied te vinden. Daarnaast vond Karin Sprik (PvdA-GL) het raar dat D66 en CDA éérst de nadruk hadden gelegd op het ‘meten met twee maten’, om daarna met een amendement te komen om er nog méér geld in te steken. Fons Potters (D66): “Vreemde reactie! Wij komen met een oplossing waardoor de toegankelijkheid en de duurzaamheid van The Battle Axe beter worden. U had kunnen zeggen: dank u wel! Ik hoor véél oud zeer.” Bij stemming kreeg het amendement geen enkele steun van andere partijen. Ook niet van de SP. Suzanne van Wiggen (SP) hield vast aan het standpunt dat er geen geld mag naar gebouwen die niet in eigendom van de gemeente zijn. Daarom stemde de SP ook als enige tegen het subsidievoorstel. CDA en D66 stemden wel in met het collegevoorstel. D66 liet in een stemverklaring weten dat de partij blijft vasthouden aan het standpunt dat het om een inconsequent voorstel gaat, dat geen precedentwerking mag hebben. Yvonne Vos (CDA) verklaarde: “Eens met de inhoud van het collegevoorstel, maar het proces blijft lastig voor ons.”

Kijk ook bij

Controle brandgevaarlijke gevels

De Vughtse raad stelde het college vragen over de brandveiligheid van de gevels van risicovolle …