Taakverdeling nieuw college

De coalitiepartijen zijn een portefeuilleverdeling voor de collegeleden overeengekomen, maar het college van burgemeester en wethouders stelt zelf de definitieve verdeling vast.

Burgemeester Roderick van de Mortel gaat naast de portefeuilles Openbare orde en veiligheid, dienstverlening, Personeel en organisatie, Algemene zaken inclusief burgerzaken, Communicatie en voorlichting, Vergunningen en handhaving ook de Gemeentelijke herindeling en Rijksinfra qua relatie Rijk en Provincie beheren. Formateur Van Woesik legde bij de presentatie van het bestuursakkoord uit dat hiervoor gekozen is omdat de burgemeester in de afgelopen jaren succesvol gelobbyd heeft rond de N65 en het spoor en omdat de coalitie graag wil dat de gemeenteraad op beide terreinen zoveel mogelijk unaniem blijft optrekken, omdat dit de beste kans biedt op een zo goed mogelijk resultaat voor de Vughtse burgers. Van Woesik vertelde: “Deze taakverdeling ontlokte bij de burgemeester de reactie: ‘Komt er een vierde wethouder bij en dan krijg ik twee taken extra.’”

Wethouder Peter Pennings (Gemeentebelangen) krijgt in zijn portefeuille de taken: 1ste locoburgemeester, Ruimtelijke ordening inclusief omgevingswet, Bestemmingsplannen, Grondexploitatie, Vastgoed, Accommodatiebeleid, Volkshuisvesting, Economische zaken, Recreatie en toerisme, Erfgoedbeleid, Monumentencommissie en I-dorp Cromvoirt.

Wethouder Toine van de Ven (PvdA-GroenLinks) wordt 2de locoburgemeester en gaat zich ontfermen over de beleidsterreinen Financiën, Onderwijs, Kunst en cultuur, Sport, Verkeer en vervoer, Weg- en waterbeheer, Openbare ruimte (riolering, groenvoorziening, infrastructuur), Natuur en milieu, Afval, Energie en klimaat.

Wethouder Saskia Heijboer (VVD) gaat zich de komende raadsperiode bezighouden met Wmo, zorg en welzijn, Integratie en maatschappij, Arbeid en inkomen, Armoede en schulden, Ouderen, Jeugd, Wijk- en buurtgericht werken, Participatie/WSD, Volksgezondheid/GGD en Subsidies. Daarnaast is zij 3de locoburgemeester.

Guus van Woesik (Gemeentebelangen) gaat optreden als vierde wethouder en 4de locoburgemeester. Hij gaat zich als deeltijdwethouder (0,3 fte) voornamelijk bezighouden met de Rijksinfrastructuur in Vught en dan vooral op het gebied van de relatie met belangenorganisaties en bewoners. Daarnaast zit de Vughtse regeling in zijn takenpakket. Van Woesik is in het college wel politiek verantwoordelijk voor de hele Rijksinfrastructuur. In een reglement van orde van het college wordt vastgelegd dat de beide Gemeentebelangen wethouders gezamenlijk 1,5 stem hebben in de collegevergaderingen. In principe weegt de stem van wethouder Van Woesik als een halve stem, tenzij het over het onderwerp Rijksinfrastructuur gaat. Als wordt uitgegaan van de gebruikelijke voltijdswerkweek van 36 uur bij de overheid, krijgt Van Woesik voor 10,8 uur betaald om zijn taak in te vullen. Iedereen die een beetje thuis is in de gemeentepolitiek weet dat deze klus veel meer tijd gaat kosten. Jan Jonkergouw, voorzitter van Gemeentebelangen: “Dat weet Guus natuurlijk ook wel, maar ik denk dat hij niet wil dat zijn inzet de inwoners veel geld gaat kosten.”

Kijk ook bij

Robotica-team Gymnasium Beekvliet wint scrimmage

Het robotica-team van Gymnasium Beekvliet (Panic Attack) is in de landelijke voorrondes van de First …