Subsidie beschikbaar voor versterken landschap in Brabant

Sinds 11 maart kunnen agrariërs en particuliere grondeigenaren gebruikmaken van de Stimuleringsregeling Landschap (STILA) voor behoud en verbetering van het Brabantse landschap op agrarische gronden. Waterschap Aa en Maas stelt deze subsidie samen met de andere Brabantse waterschappen, de provincie en veel gemeenten in Noord-Brabant beschikbaar. Het waterschap stimuleert initiatieven die bijdragen aan het vasthouden en/of bergen van water en zorgen voor schoon water, zodat er verschillende soorten planten en dieren kunnen leven.

Afhankelijk van het landschapstype in een gebied en gekozen thema’s, bepalen de waterschappen voor welke doelen ze de regeling inzetten. Voorbeelden van initiatieven die waterschap Aa en Maas aanmoedigt, zijn het aanleggen van waterbergingen, infiltratiegreppels, poelen en natuurvriendelijke oevers, maar ook het planten van bomen en struiken. Afhankelijk van het doel financiert de gemeente of het waterschap 50% van de vergoeding en de provincie de andere helft.

Advies op maat
Agrariërs en particuliere grondeigenaren kunnen advies inwinnen bij veldcoördinatoren van Brabants Landschap. Een veldcoördinator geeft aan waar het waterschap of de gemeente in hun streek vooral belang bij heeft. Ze helpen bij het opstellen van een plan, aanvragen van de subsidie en adviseren bij de uitvoering.

Agrariërs realiseren verbinding natuurgebieden
De ecologische verbindingszone (EVZ) langs de Laarakkerse Waterleiding was de eerste verbinding tussen natuurgebieden die in Brabant door samenwerkende agrariërs is gerealiseerd. Onder andere met hulp van de voorgaande STILA-regeling. Zeven agrariërs hebben in samenwerking met verschillende partijen, waaronder waterschap Aa en Maas, Dienst Landelijk Gebied en de Gemeente Cuijk, zo’n 3 kilometer EVZ met natuurvriendelijke oevers gerealiseerd op hun eigen grond. Peter Ketelaars, lid dagelijks bestuur van het waterschap: “De agrariërs zijn zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de natuur- en landschapselementen op hun perceel. We begeleiden ze daarbij. Het heeft geleid tot een aaneengesloten verbinding voor planten, amfibie en struweelvogels. Een heel mooi initiatief om te komen tot herstel van de biodiversiteit en de waterkwaliteit waar wij als waterschap voor staan.”

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …