Stelling 3: ’De gemeente moet geld beschikbaar stellen om sociale woningbouw te stimuleren’

Het Klaverblad heeft de 6 politieke partijen die in Vught aan de verkiezingen deelnemen 6 stellingen voorgelegd en gevraagd hierop een reactie te geven, die 1 op 1 wordt weergegeven. In Het Klaverblad van 7 maart staan de eerste 3 stellingen.

De woningbouwdiscussie in Vught gaat de afgelopen jaren in hoofdzaak over de al dan niet bestaande noodzaak om sociale huurwoningen bij te bouwen. De oppositiepartijen SP en PvdA-GL vinden dat er snel sociale huurwoningen gerealiseerd moeten worden om de wachtlijsten bij de woningbouwcorporaties weg te werken en de coalitiepartijen VVD en D66 vinden dat er in Vught meer dan voldoende sociale woningen staan en dat er ingezet moet worden op middeldure huur- en koopwoningen om het ‘scheef wonen’ te verminderen en de doorstroming te bevorderen. Hoewel er voor grotere sociale woningen een overschot dreigt wijst de praktijk uit dat er een toenemende behoefte is aan kleinere sociale huurwoningen voor jongeren en ouderen. In Oisterwijk heeft de gemeenteraad op voorstel van de VVD vorige maand zelfs een raadsvoorstel aangenomen om in 2018 500.000 euro uit te trekken voor een stimuleringsregeling om (onder bepaalde voorwaarden) met een subsidie van 10.000 euro per woning te proberen het tekort aan kleinere sociale huurwoningen weg te werken. De gemeente, privaatrechtelijke rechtspersonen en particulieren kunnen een beroep doen op deze regeling. Corporaties zijn uitgesloten. Zou dat ook in Vught moeten gebeuren? De gemeente heeft met succesvolle gronddeals voor de bouw van duurdere woningen zoveel verdiend dat er, onder goede voorwaarden, misschien wel een paar miljoen in de sociale woningbouw, voor doelgroepen die in belangrijke mate afhankelijk zijn van de sociale huursector, kan worden gestoken.

VVD
Vught heeft voldoende sociale woningen. De wachtlijst geeft een vertekend beeld, veel mensen schrijven zich namelijk enkel in om ‘jaren’ op te bouwen. Er is wel duidelijk behoefte aan meer diversiteit op de Vughtse woningmarkt. De VVD wil kleinere woningen voor jongeren met huurcontracten van maximaal 5 jaar, hiermee wordt de doorstroming bevorderd. De VVD wil woningen voor mensen die zorg op maat nodig hebben en de VVD wil woningen voor ouderen die kleiner willen gaan wonen. De gemeente moet een stap zetten om die verschuivingen mogelijk te maken, door middel van huurwoningen in het middensegment en goedkope koopwoningen. Deze woningen moeten vervolgens middels constructies beschikbaar blijven voor de doelgroepen.

CDA
Vught heeft zo’n 30% huurwoningen en dat zou voldoende moeten zijn om starters een kans te geven en lange wachttijden te voorkomen. De werkelijkheid is anders en het CDA Vught Cromvoirt wil daarom de vastzittende markt van huurwoningen in beweging brengen. Als CDA denken we aan een aantal maatregelen. In de eerste plaats door het bouwen naar behoefte. Denk aan woningen voor middeninkomens en senioren om de doorstroming in Vught op gang te helpen. Een goede en constructieve relatie tussen de gemeente en de woningcorporaties is onontbeerlijk. Daarnaast willen wij voor jongeren, als nieuwkomers op de woningmarkt, kleinschalige woonruimten creëren. Bijvoorbeeld in bestaande accommodaties om zo de wachttijd te verkorten en ze toekomst te geven in Vught.

SP
Grofweg 1/3 van het aantal huizen in Vught is een sociale woning. Die worden bewoond door mensen die er soms al jaren wonen en niet uit hun buurt meer weg willen. Soms wonen deze mensen te goedkoop omdat hun inkomen gestegen is in de loop der jaren, maar tegenwoordig komt het ook steeds vaker voor dat deze mensen te duur wonen omdat hun inkomen gedaald is. Soms willen de bewoners wel kleiner wonen, maar kunnen de duurdere huur van die nieuwe woning niet betalen. Al met al komen er te weinig woningen in deze sector vrij om de wachtlijsten weg te werken. De laatste 8 jaar is er niets meer gebouwd dat voor de Vughtenaar met een gemiddeld inkomen te betalen is. Alle betaalbare woningen zijn steeds door deze coalitie uit de plannen geschrapt. Ook de woningen voor jongeren en starters. Dus ja: ook de SP kiest ervoor om veel meer betaalbare woningen te bouwen. Tegenover iedere dure woning die gebouwd wordt moet de komende jaren een betaalbare woning komen. Ieder idee dat op korte termijn het tekort aan kleine betaalbare woningen wegwerkt is voor de SP bespreekbaar.

D66
D66 wil meer woningen voor jongeren in Vught. Die kunnen op korte termijn gerealiseerd worden zónder ze massaal te bouwen. De laatste jaren zijn steeds meer mensen, die vroeger in instellingen op zorgpark Voorburg woonden, in woonwijken gehuisvest. Zorgpark Voorburg kent nu veel leegstand, zelfs complete gebouwen staan leeg. D66 wil, met behoud van het prachtige landgoed, op Voorburg andere doelgroepen laten wonen, bijvoorbeeld jongeren. Op die manier wordt Voorburg ook beter een geheel met Vught. Ook is D66 voor pilots met innovatieve woonvormen zoals ‘tiny houses’. Op de Isabellakazerne wonen al veel jongeren. Ook in de toekomst is dit een ideale plek voor jongerenhuisvesting.

PvdA-GroenLinks
Vught bouwt vooral duur, duurder, duurst: op De Koepel, de Glorieuxlaan, de oude Reeburg Mavo, Ruimte voor Ruimte in Vught-Zuid, in het centrum etc. Het aantal geplande betaalbare woningen staat absoluut niet in verhouding tot de kavels en woningen waar een half miljoen of meer voor betaald moet worden. Voorkom dat Vught alleen voor de ‘happy few’ wordt. PvdA-GroenLinks wil juist meer betaalbare en middeldure woningen bouwen. Tegen de tweedeling op basis van je inkomen, maar voor een samenleving met ruimte voor iedereen. Voor onze jongeren en starters die anders wegtrekken uit Vught. Maar ook voor meer gelijkvloerse appartementen voor senioren die niet een dikke beurs hebben. Meer weten: www.PvdA-GL.nl/betaalbaar

Gemeentebelangen
Gemeentebelangen is het niet eens met de stelling. 1/3 van de Vughtse woningen zijn sociale huurwoningen (3400). Volgens het onderzoek van de Woonbond verdienen woningbouwcorporaties ca. 1500 euro per woning per jaar. Dat komt neer op grofweg 5 miljoen euro wat de woningbouwcorporaties in Vught te besteden hebben voor het realiseren en onderhouden van sociale woningbouw. Hierdoor kunnen de Vughtse woningbouwcorporaties 100 betaalbare woningen in de Vughtse markt zetten tot een huurprijs van 580 euro per maand. Te weten: 70 woningen in de Grote Zeeheldenbuurt, 20 woningen op het terrein bij Elzenburg en 10 woningen op het Isabellaveld. Tot slot: De opbrengsten van de, zoals aangegeven, succesvolle gronddeals heeft de gemeente Vught hard nodig om de voorzieningen op peil te houden zoals o.a. onderwijshuisvesting, sport en rijksinfra.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …