Staatssecretaris komt naar Vught om te praten over hinder PHS

Op maandag 23 april komt staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat Stientje van Veldhoven naar Vught om met bewoners in Vught-Noord te praten over de overlast door trillingen die worden verwacht als er t.z.t extra goederentreinen door Vught gaan rijden. Op 10 april heeft het Vughtse college haar een pittige brief gestuurd om de grote zorgen die in Vught leven over de toename van de overlast door PHS onder de aandacht te brengen.

In de brief geeft het college aan dat het onaangenaam verrast is door de milieueffecten van PHS; uit de cijfers voor trillingen en geluid blijkt dat de hinder op plaatsen waar het spoor niet wordt verdiept, in Vught fors toeneemt zonder dat er maatregelen worden genomen. Op een aantal plaatsen verdubbelt de trillinghinder, terwijl de grenswaarde nu al wordt overschreden. Gezien de toename van de hinder zouden er maatregelen getroffen moeten worden, maar omdat de overschrijding van de grenswaarde zó groot is dat de maatregelen om daar weer onder te komen als te duur en niet meer doelmatig worden beschouwd in het kader van de Beleidsregel Trillinghinder Spoor, hoeven er géén maatregelen genomen te worden.

Het college geeft aan het onacceptabel te vinden dat de bewoners te maken krijgen met forse toename van de overlast zonder dat er beperkende maatregelen genomen worden en dat het daarom komt met een noodroep aan de staatsecretaris om tot een oplossing te komen. Er wordt op gewezen dat er ook in Vught, net als op landelijk niveau (Schiphol, Lelystad), discussie is over de geluidsplafonds en het gebruikte peiljaar. Die plafonds gaan immers uit van jaargemiddelden, terwijl de omwonenden juist hinder en slaapverstoring ondervinden van piekgeluid. In de berekende geluidgemiddelden valt de piekoverlast van de nachtelijke goederentreinen weg, terwijl deze de bewoners juist wakker maakt. Dit is ook het geval bij trillingen. Daarnaast wordt aangestipt dat er in Vught sprake is van een uitzonderlijke situatie met cumulatieve overlast van meerdere drukke verkeersaders met effecten op omgevingsgeluid, trillingen, luchtkwaliteit, externe veiligheid, gezondheid en barrièrewerking die elkaar overlappen en versterken, waardoor de gehanteerde normen niet voorzien in deze unieke situatie.

Het college constateert dat Vught te maken krijgt met een buitenproportionele toename van de hinder waarop ‘de wet’ feitelijk geen antwoord heeft. Het college doet in de brief een dringend beroep op de staatsecretaris persoonlijk om samen het ‘Vughtse probleem’ aan te pakken en op te lossen omdat het niet aan de bewoners van hele woonwijken is uit te leggen dat de wet zegt: De hinder is te erg, daarom zijn oplossingen te duur en dus doen we er niets aan.

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …