Home / Algemeen / SP en CDA twijfelen over VKA+ voor N65
Patisserie De Rouw

SP en CDA twijfelen over VKA+ voor N65

In de commissie ‘Ruimte’ van donderdag 14 februari bleek dat lang niet iedereen in Vught blij is met de bejubelde VKA+ variant voor de reconstructie van de N65. Tien insprekers traden aan om hun bezwaren namens bewonersgroepen of op persoonlijke titel kenbaar te maken. Wethouder Guus van Woesik gaf toe dat het VKA+, waarvoor Vught ruim 10 miljoen extra moet bijdragen, niet helemaal ideaal is, maar toch wel met een 8,5 gewaardeerd mag worden. Zo dacht een ruime meerderheid van de commissieleden erover. Alléén SP en CDA, samen goed voor 3 van de 21 zetels in de raad, twijfelen of ze zullen instemmen met de plannen zoals ze er nu uitzien. Andere partijen willen wel dat er gekeken wordt naar mogelijkheden om tegemoet te komen aan de bezwaren van de insprekers.

Het geoptimaliseerde plan voor de N65 voorziet in de vurig gewenste ongelijkvloerse kruisingen bij de Boslaan in Vught en de Torenstraat in Helvoirt en een verdiepte ligging met geluidsdempende wanden en wegdek vanaf vóór de kruising bij de Kennedylaan/Helvoirtseweg tot voorbij de kruising Boslaan. Ook komen er een ecopassage en fietsovergang bij restaurant ‘In ’t Groene Woud’, een ecopassage bij de Broekley en een fietstunnel bij de Kreitestraat in Helvoirt. Uitgangspunten die tot VKA+ hebben geleid zijn: autoweg met een snelheid van 80 km, geen zijwegen, geen uitritten, geen landbouwverkeer, rotondes bovenop de kruisingen, verbinden natuurgebieden, inclusief recreatief fiets-/voetpad en het verminderen van ongevallen door wild. Het streven is om in de toekomst alle verkeerslichten uit de N65 te halen.

Verkeerslichten
De VRI (verkeersregelinstallatie) bij In ’t Groene Woud, die in de vorige plannen stond, is geschrapt waardoor het drukbezochte wegrestaurant niet meer direct bereikbaar is uit de richting Tilburg. Eigenaar Ton Pijnenburg legde de commissie uit dat door deze ingreep, waarvan nooit eerder sprake is geweest, het voortbestaan van zijn bedrijf, dat ruim 110 jaar bestaat, in gevaar komt. Hij pleitte ervoor om bij In ’t Groenewoud toch aanbodgestuurde verkeerslichten te plaatsen. Die werken alléén als er verkeer naar het restaurant of de Kruishoeveweg gaat, die zullen volgens hem de doorstroming op de N65 nauwelijks belemmeren. Andere insprekers wezen erop dat het weren van landbouwverkeer en het beperken van de afritten en doorsteken tot gevolg heeft dat hun bedrijven moeilijk bereikbaar worden en dat er veel meer zwaar verkeer door kernen van Helvoirt en Cromvoirt zal moeten rijden.

Doelstellingen niet gehaald
Oud-CDA-raadslid Frits Schreurs bekritiseerde de plannen voor de overgang tussen de Martinilaan en de De Bréautélaan. Hij vindt het vooral onverteerbaar dat de oversteek bij de Martinilaan verhoogd wordt aangelegd en niet op maaiveld, waardoor de voorgestelde fietsstraat met ruimte voor auto’s en voetgangers niet haalbaar is. Schreurs constateerde dat vooral de doelen van Rijkswaterstaat worden gehaald, maar dat de drie Vughtse doelstellingen, verbeteren van leefbaarheid, oversteekbaarheid en veiligheid, niet worden verwezenlijkt. Hij pleitte voor een tunnel in de bebouwde kom en een reconstructie van de hele N65 naar een volwaardige 80km-weg met alle noodzakelijke aansluitingen van alle percelen op parallelwegen op kosten van het Rijk.

Afrit Rembrandtlaan
Inspreker Bas Ceulen gaf, namens de bewoners van de Lekkerbeetjenlaan, aan dat het openhouden van de afrit bij de Rembrandtlaan automatisch tot gevolg heeft dat de Lekkerbeetjenlaan tot een afrit van de N65 wordt opgewaardeerd met alle gevolgen van dien voor de leefbaarheid en de veiligheid in de laan. Ceulen: “Wij willen géén vrachtverkeer, géén sluipverkeer en géén landbouwvoertuigen die de N65 niet meer op mogen in onze straat.” Voor het geval het besluit niet meer is terug te draaien had hij 7 verzoeken, o.a. een extra weg dicht tegen de N65 aan met een maximumsnelheid van 30 km per uur en het laten vervallen van een van de twee rotondes die gepland worden bij de oversteek Helvoirtseweg/Kennedylaan. Daarnaast waren er insprekers die pleitten voor de aanleg van meer parallelwegen langs de N65 om te voorkomen dat achterliggende straten overlast ondervinden van extra verkeer. Zo werd namens de bewoners van de Jagersboschlaan gevraagd om een fietsstraat langs de N65.

Schuldenlast
Rutger Jans (CDA) vertelde dat zijn partij zich grote zorgen maakt over dit project waardoor de schuldenlast van Vught zal stijgen naar recordhoogte terwijl het erop begint te lijken dat de inwoners qua leefbaarheid en veiligheid van de regen in de drup aan het komen zijn. Jans: “De N65 is in de laatste jaren van ons weggelopen.” Hij becijferde dat de kosten voor Vught zijn opgelopen van 11 naar 33 miljoen. Daarom is de N65 voor het CDA inmiddels een hoofdpijndossier geworden en de partij gaat zich beraden over de opstelling tijdens de raadsvergadering van 28 februari als er een beslissing genomen moet worden. Er werden vraagtekens gezet bij de berekeningen van Jans, waarop hij beloofde snel met een onderbouwing te komen.
Suzanne van Wiggen (SP) oordeelde dat het plan bij nadere beschouwing niet zo zaligmakend is als het aanvankelijk leek. Met VKA+ wordt volgens de SP vooral het algemeen belang gediend en niet de Vughtse zaak. De SP vindt de maatschappelijke kosten van VKA+ veel te hoog, zeker als niet kan worden voldaan aan de wensen van de insprekers. Zij verzette zich tegen de voorgenomen verhoging van de snelheid in de bebouwde kom van 70 naar 80 km per uur, de gekozen oplossingen voor de Jagersboschlaan en bij In ’t Groenewoud. Ze voorspelde een ‘warme lente’ als de plannen doorgaan zoals ze er nu liggen.

Enthousiast
De andere vier partijen waren over het algemeen een stuk enthousiaster. Mark du Maine (VVD) wees erop dat er in het geval van de reconstructie van de N65 maar één kans is om het goed te doen. Hij complimenteerde Rijk, Provincie, het Vughtse college en de ambtenaren voor het resultaat dat is geboekt. Volgens Du Maine gaat het niet lukken om in Vught een ondertunneling te krijgen zoals in Maastricht, omdat de N65 daarvoor niet belangrijk genoeg is. Hij vond wel dat van de 8,5 een 9+ te maken is als tegemoetgekomen kan worden aan de bezwaren van de insprekers. Vooral de gekozen oplossing voor In ’t Groenewoud vond hij verre van ideaal.
Dion Meuwissen (D66) is van mening dat Vught de afgelopen jaren veel bereikt heeft en noemde VKA+ een hele verbetering. Hij hikt wel aan tegen de hoge kosten en vroeg zich af: “Wat moet Vught hiervoor laten? En wat gaan we doen als de kosten tegenvallen?” Meuwissen gaf aan dat wat D66 betreft de snelheid op de N65 in Vught 70 km kan blijven. Daarnaast wil hij graag voor de raadsvergadering een goed inzicht in de veranderende verkeersstromen binnen Vught. D66 riep de andere partijen op de eensgezindheid over de N65-plannen te bewaren.

Best haalbare oplossing
Siebren van der Zee (GB) noemde VKA+ de best haalbare oplossing en de laatste kans om de plannen aan te passen. “We hebben voor een groot deel bereikt wat we willen.” Van der Zee ventileerde onbegrip over de eis van Rijkswaterstaat om de VRI ter hoogte van In ’t Groene Woud te schrappen wat leidt tot een verslechtering van de bereikbaarheid van de bedrijven aan de noordzijde van de N65. Hij wees erop dat in 2016 nog werd overwogen de VRI daar versneld aan te leggen. GB overweegt om in de raadsvergadering, samen met andere partijen, een motie in te dienen over dit onderdeel van de plannen.
Ton van der Vossen (PvdA-GL) was content met de plannen, vooral ook omdat de veiligheid op de N65 aanzienlijk verbeterd wordt. Hij was er daarnaast van overtuigd dat veel Vughtenaren blij zijn met de betere bereikbaarheid. Hij ziet een oplossing voor de problemen van de bedrijven en de bewoners van de Jagersboschlaan in de aanleg van parallelwegen.

Offers
Wethouder Guus van Woesik wees erop dat het college in het breed gedragen bestuursakkoord de opdracht heeft gekregen om te streven naar verbetering van het oorspronkelijke VKA waartegen veel weerstand was. Hij was zich ervan bewust dat dit ook niet de perfecte oplossing is en dat er hier en daar een offer gebracht moet worden, maar hij vindt wel er grote verbeteringen zijn gerealiseerd o.a. op het gebied van veiligheid en fijnstof, terwijl ook de hoogte van de schermen kon worden teruggebracht naar 1,5 meter. Van Woesik vroeg zich af waarop de beweringen dat de reconstructie van N65 Vught 33 miljoen gaat kosten zijn gebaseerd. Hij hield het voorlopig op 23 miljoen.

Facebooktwitterredditpinterestlinkedinmail

Kijk ook bij

‘Bevrijdingsetalage’ van Patisserie de Rouw

Weinig winkeliers in het centrum van Vught hebben tot nu toe gehoor gegeven aan de …