SP: college Vught terecht door rechter teruggefloten

De Jagersboschlaan mag voorlopig niet verhard worden. Donderdag 11 juni floot de rechter de gemeente terug. De SP, die van het begin af aan opgetrokken is met de omwonenden en belanghebbenden, leest de uitspraak als een mogelijke kentering in het slepende proces.

Volgens de SP werden de bezwaren van omwonenden en belanghebbenden door het college steevast in de wind geslagen. SP-fractievoorzitter Suzanne van Wiggen: “Het is soms om moedeloos van te worden. Het Vughtse college blijft maar in zijn eigen tunnelvisie hangen en schoffeert bovendien de betrokkenen met steeds weer andere argumenten.” De uitspraak van de rechter biedt daarom -voorlopig- enige genoegdoening. De schorsing van het besluit tot verharding danken de bezwaarmakers aan de ecologische hoofdstructuur die ten noorden van en deels op de Jagersboschlaan ligt. Deze moet, zo stelt de rechter, extra beschermd worden. Maar wonderlijk genoeg heeft de gemeente alleen gekeken naar de gevolgen van het verharden en niet naar de gevolgen voor dit gebied van het gebruik van die verharding door extra autoverkeer. Deze omissie zaait voldoende twijfel over de houdbaarheid van het besluit om op zijn minst te wachten op een definitieve uitspraak. Die volgt pas over enkele maanden. De SP kijkt er al bijna niet meer van op, maar de gemeente voerde tijdens de zitting wederom een nieuw argument aan om nu al met de werkzaamheden te beginnen. De aanleg van infrastructuur zou nodig zijn ten behoeve van een nog aan te leggen nieuwe wijk. Het past in het beeld dat inmiddels is opgebouwd rond dit dossier. Bij gelegenheid worden nieuwe argumenten verzonnen. Verbanden met andere dossiers worden even makkelijk ontkent als bij gelegenheid weer toegevoegd. Het is de SP een doorn in het oog.
Overigens mag het college van de rechter wel beginnen met de overige werkzaamheden zoals vervanging van riolering, de aanleg van leidingen en het herstellen van bestaande verharding. Al doen ze dat dan wel op eigen risico, daar het besluit nog niet onherroepelijk is. De SP vindt het echter ongepast als het college nu wel al zou starten met de overige werkzaamheden. “Dan krijg je toch sterk de indruk dat het college het er om te doen is om de bezwaarmakers zoveel mogelijk dwars te zitten”, zegt Suzanne van Wiggen. De SP diende daarom bij het interpellatiedebat tijdens de gemeenteraadsvergadering van 11 juni, met D66 en CDA, een motie in waarin het college werd opgeroepen alle werkzaamheden aan de Jagersboschlaan op te schorten tot er een uitspraak is in de bodemprocedure. Die zou er in oktober 2020 kunnen liggen.

Normale procedure
Wethouder Toine van de Ven ging uitvoerig in op de gang van zaken van de afgelopen weken. Hij vertelde dat de brieven die de gemeente heeft gestuurd aan de bewoners tot de normale procedure behoren. De verwijten van de oppositie dat de toon van de brieven tenenkrommend was, kon de wethouder niet onderschrijven. “Ik heb de brieven zelf vooraf gelezen en vond ze niet storend.” Van de Ven legde voor de zoveelste keer uit waarom de gemeente niet te lang meer kan wachten met de verharding van de Jagersboschlaan. De weg moet klaar zijn vóór begonnen wordt met de ombouw van de N65, die gepland staat voor midden 2021. De werkzaamheden aan leidingen en riolering zouden liefst voor de winter afgerond moeten zijn om het project op tijd gerealiseerd te krijgen. Vooral verschuiving van de werkzaamheden door Enexis is problematisch en kan zomaar 1 jaar vertraging opleveren. Yvonne Vos (CDA) wees de wethouder erop dat de kans erg groot is dat het lang gaat duren voor de procedures over het bestemmingsplan N65 achter de rug zijn en dat de planning voor de N65 dus echt niet gehaald zal worden. Van de Ven is optimistischer omdat Rijk en Provincie het belangrijk vinden dat er snel begonnen wordt aan de ombouw van de N65. Hij wees er ook op dat de Crisis-en herstelwet van toepassing is op dit project.

Nieuwe woonwijk
In de overwegingen voor de motie gaven de indieners aan dat de aanleg van infrastructuur ten behoeve van een nog aan te leggen nieuwe wijk nooit onderdeel is geweest van het besluit om de Jagersboschlaan open te stellen voor verkeer of het besluit om de Jagersboschlaan te verharden. Ze nemen het de gemeente kwalijk dat de aanleg van infrastructuur pas bij de behandeling door de rechter naar voren is gebracht. Zeker omdat voor de nieuw aan te leggen wijk nog geen bestemmingsplan is vastgesteld. Wethouder Van de Ven wees erop dat in de Woonvisie is vastgelegd dat er een wijk van 100 woningen gebouwd wordt. Hij vindt het logisch dat er ook in dit geval ‘werk met werk’ gemaakt wordt. Niet eerst de Jagersboschlaan verharden en dan later weer openbreken omdat er riolering en leidingen voor de nieuwe wijk gelegd moeten worden. Hij maakte ook duidelijk dat de gemeente voor de aanleg van riolering voor een nieuwe woonwijk helemaal géén vergunning nodig heeft en dat daar ook niemand bezwaar tegen kan maken.

Netjes
Suzanne van Wiggen hield de wethouder voor dat het netjes zou zijn als hij de uitspraak van de rechter in de bodemprocedure afwacht, voor de schop de grond in gaat. Zeker omdat Van de Ven de bewoners zelf heeft geadviseerd om naar de rechter te stappen. De wethouder vond dit een verkeerde voorstelling van zaken. Ik heb geconcludeerd dat we het fundamenteel met elkaar oneens waren, dan is het moeilijk om tot consensus te komen en is een gang naar de rechter de juiste weg. Van de Ven wees erop dat de gemeente desondanks verschillende aanpassingen in het plan voor de inrichting van de laan heeft aangebracht waardoor o.a. bomen gespaard kunnen worden. Uiteindelijk haalde de motie van de oppositie het niet. Het college gaat bestuderen wat de uitspraak van de voorzieningenrechter precies betekent.

Kijk ook bij

Clinic Marc Lammers bij De Lichtstraat

Vrijdag 18 juni kregen de kinderen van de groepen 6/7/8 van de Vughtse basisschool De …