Rekenkamer instrument van gemeenteraad, niet van college

‘Vught Participeert’ heeft het Vughtse college van B&W een aantal vragen gesteld over de ‘slapende’ rekenkamer in Vught. In de antwoorden maakt het college duidelijk dat de rekenkamer bij uitstek een instrument is van de gemeenteraad en niet van het college.

De rekenkamer dient onafhankelijk onderzoek te doen naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentelijk beleid en de uitvoering. De rekenkamer ondersteunt de gemeenteraad bij de kaderstellende en controlerende taak. De rapporten van de rekenkamer zijn altijd openbaar. Een rekenkamer draagt bij aan een transparanter en beter functionerend openbaar bestuur en mag als enige binnen de gemeente zowel de raad, het college als de ambtelijke organisatie onderzoeken. En zelfs instanties die bijvoorbeeld subsidie ontvangen van de gemeente. De wijze waarop dit instrument wordt ingezet is – binnen de wettelijke kaders – aan de gemeenteraad voorbehouden. Het Vughtse college stelt dat de waarde van een rekenkamercommissie beoordeeld moet worden door de gemeenteraad en niet door het college. B&W schrijft dan ook: “De meeste vragen die u aan ons stelt, kunt u beter aan de gemeenteraad of de afzonderlijke raadsfracties stellen.”

30.000 euro per jaar
‘Vught Participeert’ vroeg zich af waarom het college in de gemeentebegroting 2020 het budget voor de rekenkamer heeft geschrapt terwijl de richtlijn voor het budget van een rekenkamer 1 euro per inwoner per jaar bedraagt, wat voor Vught op 26.000 euro per jaar zou neerkomen en na de samenvoeging met Helvoirt op ruim 30.000 euro per jaar. ‘Vught Participeert’ vindt dit extra opmerkelijk omdat de ministerraad in april 2019 heeft besloten dat de rekenkamer niet meer slapend kan worden gemaakt.
Het college wijst erop dat de gemeenteraad dit budget eerder heeft geschrapt en dat het college dit raadsbesluit heeft verwerkt in de meerjarenbegroting. Dus ook in de begroting 2020, want het is niet aan het college om het budget van de rekenkamer te bepalen, het is immers een instrument van de gemeenteraad zelf. Het college geeft wel aan dat het de besluitvorming over de Wet ‘Versterking decentrale rekenkamers’ volgt. Op dit moment ligt deze wet nog voor in de Tweede Kamer. Wanneer de wet van kracht wordt, dient ook de gemeente Vught daaraan te voldoen en zal het college dat ook adviseren aan de gemeenteraad.

Amendement
Overigens heeft een meerderheid van de raad (CDA, VVD en GB) in juni 2015 via een amendement besloten de rekenkamercommissie slapend te maken, omdat het idee bestond dat het budget, van bijna 20.000 euro per jaar, beter besteed kon worden gezien de resultaten van de rekenkamer in de voorafgaande jaren. Bij de begrotingsbehandeling 2020 werd er door de SP een amendement ingediend om in Vught weer zo snel mogelijk een goed functionerende rekenkamer in te stellen. Het amendement werd ondersteund door CDA, PvdA-GL, D66 en SP. Een meerderheid van VVD en GB liet het amendement sneuvelen (10-11).

Kijk ook bij

Winterse Buitenbios bij Verkadefabriek

Na het succes van de eerste editie van Buitenbios im Schnee in 2022, nodigt de …