Raadsdialoog over Vrijkomende Agrarische Bebouwing

’Vughts agrarisch gebied moet géén bedrijventerrein worden’

Op donderdag 5 oktober wordt in Vught een commissievergadering gehouden waarbij opiniërend gesproken zal worden over het toekomstige Vughtse VAB-beleid. Dat gaat over de mogelijkheden die geboden worden voor Vrijkomende Agrarische Bedrijfsbebouwing. Op donderdag 14 september was er op verzoek van het CDA een raadsdialoog in het raadhuis waarbij een aantal insprekers met de raadsleden, politiek-neutraal, van gedachten wisselden over het VAB-beleid. Er waren bijdragen van Natuur en Milieu Vught, een duinboer en ZLTO.

Op 30 mei 2023 heeft het college het plan van aanpak voor de ‘beleidsnotitie vrijkomende agrarische bedrijfsbebouwing gemeente Vught 2023’ vastgesteld en is de gemeenteraad daarover geïnformeerd met een raadsinformatiebrief. In deze brief is de insteek voor de beleidsnotitie toegelicht. Het college kiest voor een gebiedsgerichte benadering, met duidelijkheid over welke vervolgfuncties qua aard en omvang passend zijn in welk gebied. Extra ontwikkelingsruimte (een grotere oppervlakte aan bedrijfsbebouwing, of een grotere inhoud van een woning) kan worden ‘verdiend’ als de betreffende ontwikkeling voorstelbaar is op die locatie en daar ook een duidelijke meerwaarde voor de omgeving tegenover staat. Daarbij wordt een verbinding gelegd met de opgaven en doelstellingen voor het betreffende gebied. Voor VAB-eigenaren en initiatiefnemers moet het beleid duidelijkheid geven over hoe een initiatief wordt afgewogen en welke stappen doorlopen moeten worden. Daarvoor zijn het afwegingskader (de matrix) en een stappenplan opgesteld.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 27 september. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …