Raadsdialoog over Het Kwartier

De insprekers namens de Vughtse basisscholen Het Molenven en Koningslinde maakten tijdens de raadsdialoog over de vijf opties voor oplossing van de capaciteitsproblemen van schoolgebouw het Kwartier in Vught-Noord snel duidelijk dat ze alléén iets zien in het onderbrengen van de scholen op 2 verschillende locaties. Het probleem is dat de raadsfracties daar bepaald niet enthousiast over zijn. Op woensdag 8 maart staat een informatieavond voor inwoners op het programma.

Beide insprekers waren verbaasd dat er nu aan de 5 eerdere varianten 4 zijn toegevoegd. Waarbij wordt uitgegaan van bouwen in 3 verdiepingen. Dat zou niet goed zijn voor de ontwikkeling van kinderen in de leeftijd van 0-13 jaar. Bovendien kan dit zorgen voor veiligheidsrisico’s als het gebouw snel ontruimd moet worden. Ook werd erop gewezen dat 8 van de 9 varianten zijn gesitueerd op de huidige locatie. De scholen tellen samen ruim 800 leerlingen en dat zou te veel zijn voor 1 locatie. Zeker omdat de scholen graag een duidelijk eigen identiteit als kindcentrum willen ontwikkelen. Verhuizing van Het Molenven naar het terrein bij de rotonde in de Loonsebaan zou betekenen dat de leerlingen de gymlessen moeten volgen in de gymzaal bij Het Kwartier, zo’n 750 meter verderop. Dat wordt door de schoolbestuurders echter niet als een probleem gezien.

Links en rechts bouwen
Tijdens de raadsdialoog kregen de aanwezige raadsleden uitleg over de varianten en de financiële consequenties. Daarbij bleek dat er nogal wat ‘uitdagingen’ liggen om beide scholen op de huidige locatie in te passen. Nieuwbouw voor Het Molenven in 2 bouwlagen links van de gymzaal valt gedeeltelijk binnen het Natuurnetwerk Brabant. Daarom zal afstemming moeten plaatsvinden met de provincie en er zal natuurcompensatie geregeld moeten worden. Ook zal Jeugd Aktief de ruimte niet meer kunnen gebruiken. Als deze variant in 3 verdiepingen wordt uitgevoerd, valt de nieuwbouw buiten de contouren van het natuurnetwerk.
Nieuwbouw aan de rechterkant van het huidige schoolgebouw is mogelijk qua ruimte. Er ontstaat dan wel één groot gebouw doordat de nieuwbouw verbonden wordt met het huidige gebouw. Door die samenvlechting is er ook tijdelijke huisvesting nodig. Bovendien moeten er 49 bomen gekapt worden en moet de vleermuiskelder verdwijnen. Dat zou overigens niet zo’n groot probleem moeten zijn, omdat er volgens raadsleden toch geen vleermuizen gebruikmaken van deze accommodatie. Ook van deze variant is een ‘3 lagen-versie’ bekeken. Het hele programma voor Het Molenven past in dit gebouw. Het Kwartier is dan in z’n geheel voor Koninglinde en er blijft nog 700 m2 reserveruimte over.

Afbreken en nieuwbouwen
Natuurlijk is ook de nieuwbouwvariant onderzocht waarbij het huidige gebouw wordt afgebroken en een geheel nieuw schoolgebouw wordt gerealiseerd. Dit plan past binnen het huidige bestemmingsplan, maar er ontstaat wel een massaal gebouw dat tegen de gymzaal zal worden aangebouwd. Een veel groter probleem vormen de kosten, die worden berekend op zo’n 37 miljoen, terwijl de bouwkosten van de andere varianten berekend worden op 15 tot 17 miljoen. Dit heeft o.a. te maken met de noodzaak van een grote tijdelijke huisvesting en het feit dat de kapitaallasten van het huidige gebouw nog lang niet zijn afgeschreven, een kostenfactor van 5,7 miljoen.

Bouwen op parkeerplaats
De mogelijkheid om het nieuwe schoolgebouw voor Het Molenven op het parkeerterrein voor Het Kwartier neer te zetten is ook onderzocht. Het idee is echter moeilijk uit te voeren, omdat de routing van het verkeer een probleem gaat opleveren; het nieuwe gebouw zal aan drie zijden ‘omkaderd’ worden met verkeer en er is geen veilige route naar de groene ruimte van Het Kwartier. Ook voor deze optie is bouwen op 2 of 3 lagen bekeken.

Variant Loonsebaan
De optie om een nieuw schoolgebouw voor Het Molenven op het veld aan de rotonde in de Loonsebaan neer te zetten, wordt door beide schoolbesturen omarmd. Het bouwprogramma past in 2 lagen op de beschikbare ruimte. Minpunten zijn de complexe aansluiting van de school op de rotonde, een deel van de groensingel (bomen en struiken) moet gerooid worden en de leerlingen moeten 750 meter lopen naar de gymzaal. Een bijkomend probleem is dat het wel een tijd zal duren voor het plan uitgevoerd kan worden, omdat de omwonenden al hebben aangekondigd dat ze de bouwplannen juridisch zullen aanvechten.

Informatieavond
Het plan is om in de cyclus voor de raadsvergadering van 25 mei met een definitief collegevoorstel over Het Kwartier naar de gemeenteraad te komen. Dit betekent dat het voorstel in de commissievergadering van donderdag 20 april op de agenda staat, waarbij inspraak mogelijk is. Woensdag 8 maart is er een informatieavond in hotel Van der Valk, Bosscheweg 2. Deze avond, met vrije inloop, begint om 19.30 uur en eindigt om 21.00 uur. Hier kunnen alle vragen over de gepresenteerde varianten gesteld worden.

Kijk ook bij

Taalvrijwilliger worden?

In de gemeente Vught hebben ongeveer 3.000 inwoners moeite met taal, rekenen of digitale vaardigheden. …