Raad stemt over 3 moties Gemeentebelangen

De Vughtse raad stemde in de raadsvergadering van 25 maart over 3 moties die de fractie van Gemeentebelangen had ingediend in de vergadering van januari toen het nieuwe bestuursakkoord werd besproken. De motie over de bouw van minimaal 100 sociale woningen, die GB samen met de VVD indiende, werd unaniem aangenomen.

In de motie verzoekt de raad het college ervoor te zorgen dat in de komende bestuursperiode van 5,5 jaar, samen met de betrokken woningbouwcorporaties, minimaal 100 sociale huurwoningen worden gerealiseerd en daarnaast te onderzoeken of er ook in Helvoirt een tekort is aan sociale huurwoningen bestaat. Wethouder Fons Potters adviseerde de indieners de motie aan te houden tot de nieuwe woonvisie in de raad besproken wordt, omdat de motie dan kan worden aangepast aan de actuele data. Potters: “De ambities van de woningcorporaties en het college liggen hoger dan 100 sociale woningen. Als de raad wacht tot de nieuwe woonvisie in de raad besproken wordt, dan kan de motie worden aangepast aan de actuele data en doet hij meer recht aan de actuele situatie.” De andere partijen waren het eens met de wethouder en vonden de motie op dit moment eigenlijk overbodig, maar de indieners wilden de motie niet aanhouden, omdat zij het belangrijk vinden dat er nu een ambitie wordt neergelegd. Jan-Willem Verlijsdonk (D66) wilde eventueel wel meegaan met de motie, maar dan moest het aantal van 100 verhoogd worden naar 150. Ook Ton van der Vossen (PvdA-GL) voelde wel voor de redenering van de wethouder en memoreerde dat zijn partij in de verkiezingscampagne had gepleit voor de bouw van 250 sociale woningen. Hij vond het echter onbestaanbaar dat hij, als raadslid van een partij die altijd naar de bouw voor méér sociale huurwoningen heeft gestreefd, tegen een motie zou stemmen die vraagt om de bouw van sociale huurwoningen. Dani Smith (SP) kwam met een soortgelijk verhaal. “De motie is qua nut misschien overbodig, maar qua sentiment broodnodig! Voor de SP is de ondergrens te laag, maar ik hoop op méér ambitie in de woonvisie.” Rutger Jans vond de stelling van de wethouder overtuigend. Ook volgens hem was de motie overbodig en hij vond dat de bijdragen van de andere woordvoerders leek op ‘overtoepen’. Wethouder Potters was blij dat de neuzen in de raad allemaal in dezelfde richting wezen en verzekerde dat de 100 sociale huurwoningen nu al in de planning staan. Uiteindelijk werd de motie unaniem aangenomen.

Andere moties
De moties van GB over het VAB-beleid (Vrijkomende Agrarische Bebouwing) en de financiële gevolgen van het bestuursakkoord haalden het niet, omdat de rest van de raad ze overbodig vonden. Volgens Martien Vromans (GB) biedt het Vughtse bestemmingsplan voor het buitengebied minder ruimte aan agrariërs dan het plan dat op de valreep nog is aangenomen door de gemeente Haaren. Hij wil dat de mogelijkheden die daarin geboden worden overeind blijven en dat de agrariërs snel weten waar ze aan toe zijn. Volgens wethouder Yvonne Vos was de motie grotendeels overbodig, omdat het onderwerp al voor de volgende raadsvergadering op de agenda staat. Vos wees erop dat de huidige VAB-regeling blijft gelden tot het nieuwe bestemmingsplan is vastgesteld en dat zal, gezien de procedure die daarvoor nodig is, niet eerder zijn dan begin volgend jaar. De motie kreeg geen steun van andere partijen en werd dus met 6 tegen 17 verworpen.
De motie over de financiële vertaling van het nieuwe bestuursakkoord onderging hetzelfde lot. Wethouder Mark du Maine ontraadde de motie omdat uitvoering simpelweg niet mogelijk is. Het uitvoeringsprogramma van het coalitieakkoord en de Kadernota die dient als voorbereiding voor de begrotingsbehandeling 2022 komen pas in de raadsvergadering van 8 juli aan bod. In juni worden de onderliggende stukken bekend.

Kijk ook bij

Cursus Sterrenkunde in Den Bosch

Galaxis, de afdeling ‘s-Hertogenbosch van de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Weer- en Sterrenkunde (KNVWS), verzorgt …