Provincie antwoordt op brief VughtParticipeert over N65

VughtParticipeert heeft op 18 april een boze brief naar de gedeputeerde Christophe van der Maat (VVD) gestuurd als reactie op de ‘Statenmededeling Stikstofberekeningen en proces reconstructie N65’ van 14 april 2021, waarin werd medegedeeld dat de provincie had vastgesteld dat de plannen voor de N65 niet voldoen aan de wettelijke norm voor stikstof, maar dat de provincie desondanks is overgegaan tot de voorlopige gunning van de reconstructie van de N65. In de brief verweet VughtParticipeert de provincie ‘bestuurlijk autisme’.

Van der Maat heeft inmiddels schriftelijk op de brief van VughtParticipeert geantwoord. Dat antwoord kunt u onderstaand lezen.

“Ik constateer dat uw schrijven géén vraag bevat, wel het aanbod om de brief nader toe te lichten in een persoonlijk gesprek. Hartelijk dank daarvoor, maar dat acht ik niet nodig aangezien uw zienswijze helder is. De brief, waarin u onder andere de woorden ‘bestuurlijk autisme’, ‘achterhouden’, ‘gemanipuleerde’, ‘misbruikt’,  ‘dwaalweg’, ‘doorgedrukt’, ‘misinformatie’ en ‘schimmige’ gebruikt om het gevolgde proces te beschrijven, laat weinig aan de verbeelding over. Ik durf, zonder een nader persoonlijk gesprek, de conclusie te trekken dat u niet gecharmeerd bent van de oplossing die Rijk, provincie en gemeenten gezamenlijk voor ogen staat om de leefbaarheid, veiligheid en doorstroming in Vught en rond de N65 te verbeteren.

Het proces om tot de gekozen oplossing voor de N65 te komen, is er een van jaren overleg op alle overheidsniveaus waarbij uiteindelijk twee bestemmingsplannen zijn goedgekeurd door respectievelijk de gemeenteraad van Vught en Haaren, de democratisch gekozen volksvertegenwoordigers in onder meer uw gemeente. Daarnaast zijn gedurende alle stadia ook de bewoners door de gemeenten betrokken via participatieprocessen en inspraakprocedures en zijn alle (financiële) afspraken door de partners in een bestuursovereenkomst vastgelegd. Hopelijk spreekt de Raad van State, onze hoogste bestuursrechter, zich snel uit over het voorstel en de bezwaren van diegenen die liever een andere oplossing zien. Vanzelfsprekend zal de overheid zich aan deze uitspraak houden.

U spreekt zich uit voor een tunnel. Vooropgesteld, ik zou het liefst overal tunnels, aquaducten en verdiepte liggingen in Brabant willen aanleggen, maar we zijn ook gebonden aan de financiële realiteit en haalbaarheid. Dat is ook het eerlijke bestuurlijke verhaal. Zoals bekend is in de startbeslissing voor de MIRT-verkenning N65 in 2013 door het Rijk aangegeven dat het alternatief van de ondertunneling niet als variant is meegenomen. De reden daarvoor was dat de tunnel niet paste binnen het budget vanwege de hoge uitvoeringskosten, mede veroorzaakt door de benodigde aankoop van gronden en opstallen en de benodigde veiligheidsmaatregelen vanwege de Tunnelwet. Dat is niet veranderd. Uw inspraak bij de gemeente heeft ertoe geleid dat uw visie is betrokken bij de besluitvorming door de gemeenteraad. Ook heeft het college van B&W van Vught na vaststelling van het bestemmingsplan nog gereageerd. De korte samenvatting is dat een tunnel leidt tot aanzienlijke meerkosten die geen van de partners wil of kan dragen. Het budget dat nu voor de N65 is gereserveerd, is het maximaal haalbare.

Dat er fouten zijn gemaakt bij de stikstofberekening vinden alle bij de N65 betrokken partijen ontzettend vervelend. Op het moment dat dat is geconstateerd, is iedereen – intern en extern – zo snel mogelijk geïnformeerd, zoals dat hoort. Dat de oorspronkelijke stikstofberekening niet juist was, verandert echter niets aan de redenen waarom voor de huidige oplossing is gekozen. Wel betekent het dat er qua stikstofvraagstuk werk te doen is. Dat het werk in de tussentijd voorlopig is gegund om vertraging te voorkomen, is niet meer dan logisch. Op dit moment vindt er een zogenoemde passende beoordeling voor het N65-project plaats. Die moet voor de datum van de definitieve gunning, 15 juli, duidelijkheid geven over de te volgen koers.

De argumenten zijn gewisseld en dat u het niet eens bent met de door het Rijk, de provincie en de gemeente gekozen oplossing is helder, ‘agree to disagree’. Het is nu wachten op de uitspraak van de Raad van State en de uitkomst van de passende beoordeling met betrekking tot stikstof. De bij de N65 betrokken partners staan in ieder geval klaar om de door velen gewenste verbetering in en rond Vught en de N65 te realiseren.”

Kijk ook bij

Concert in Sint-Catharinakerk op 13 juli

Het ’s-Hertogenbosch Vocaal Ensemble (HVE) geeft op woensdag 13 juli om 21.00 uur een concert …