PLV stelt schriftelijke vragen over afvalverwerking luiers

Naar aanleiding van het venijnige debatje met Joris Vrensen (PLV) in de commissie ‘Bestuur’ van 9 december bood wethouder Fons Potters via een mail zijn verontschuldigingen aan. De wethouder schreef dat hij zich nogmaals had verdiept in de afvalverordening en dat hij daarbij tot de conclusie was gekomen, dat de veronderstelling van de PLV-fractie juridisch juist was en dat het volgens de verordening verboden is luiers bij het grijze afval te stoppen, net als alle andere afvalstoffen op de lijst. Potters gaf aan dat hij méér zaken had aangetroffen die in de verordening anders zijn bepaald dan in de praktijk worden uitgevoerd en/of al jaren anders door gemeente en de Afvalstoffendienst worden gecommuniceerd richting de Vughtse inwoners. De wethouder vindt dit ongewenst en daarom zal hij tegelijk met de behandeling van het nieuwe afvalbeleid, in het tweede kwartaal van 2022 komen met voorstellen tot aanpassing verordening aan de praktijk. Potters verwacht daarmee de ontstane ruis weg te nemen.

De discussie in de commissie ontstond na een verzoek van Ans Beijens (CDA) om in de kern Helvoirt en bij kinderdagverblijven en verzorgingstehuizen in de openbare ruimte bakken voor luiers en incontinentiemateriaal te plaatsen. Een verzoek dat ondersteund werd door GB. Volgens wethouder Potters was dit niet nodig, omdat de luiers afgegeven kunnen worden op de milieustraat in Vught en Haaren. Volgens hem is het niet wenselijk om bakken voor luiers te plaatsen bij kinderopvangcentra en verzorgingshuizen, omdat er ook heel veel andere troep in die bakken verdwijnt. Bovendien kan het technisch niet, omdat het gaat om bedrijfsafval dat de centra zelf moeten afvoeren. Nino de Lange (PvdA-GL) vroeg of dit betekent dat de luiers zowel in de grijze container mogen worden gegooid als naar de milieustraat gebracht kunnen worden. Volgens Potters, tot voor kort werkzaam voor de Vereniging Afvalbedrijven, was dit het geval omdat de luiers toch bij het grijze afval in de verbrandingsoven terechtkomen omdat er in Nederland te weinig recyclecapaciteit is voor dit soort afval. Joris Vrensen (PLV) wees de wethouder erop dat het juridisch niet juist is dat de luiers in de grijze container gegooid mogen worden: “Wat gescheiden wordt opgehaald, mag helemaal niet op een andere manier worden weggegooid. Dat is tegen de regels in Vught en in Nederland.” Potters wilde daarna niet meer ingaan op de opmerking van Vrensen. Ans Beijens vroeg de wethouder om op de kwestie terug te komen als de raad in de loop van 2022 het hele Vughtse afvalbeleid tegen het licht gaat houden. Ze wees er de wethouder op dat de gemeente Boxtel in Esch wél een bak voor luiers bij de kinderopvang heeft geplaatst.

Vragen PLV
Naar aanleiding van het debatje in de commissie heeft Vrensen schriftelijke vragen gesteld. Daarbij geeft hij aan blij te zijn met de excuses en het hernieuwde inzicht van de wethouder, maar dat er toch nog wat vragen onbeantwoord zijn gebleven. Hij wijst erop dat volgens het bestuursakkoord het scheiden van afval, het recyclen en het hergebruik speerpunten zijn van de coalitie. Maar met de opmerking dat de wethouder liever ziet dat luiers bij het restafval worden weggegooid, omdat dat goedkoper zou zijn, wekt de wethouder de indruk dat de kosten leidend zijn boven het milieu. Vrensen wil weten of nu de kosten of het milieu leidend zijn bij de verwerking van afval?
De wethouder heeft in zijn mail aangegeven dat er meerdere zaken zijn die in de praktijk anders lopen dan in de verordening is bepaald. Omdat de verordening niet nieuw is, maar slechts is aangepast voor Helvoirt, vraagt Vrensen zich af waarom de praktijk niet aangepast is aan de verordening?
Vrensen stipt ook aan dat in de afvalstoffenwijzer (zowel papier als de app) duidelijk wordt aangegeven welke stoffen gescheiden worden ingezameld. Ook op de website van de gemeente staat welke stoffen er gescheiden bij de gemeentelijke milieustraten ingeleverd kunnen worden. Hij wil nu weten waarop de wethouder doelt met de opmerking ‘…al jaren anders door gemeente en afvalstoffendienst wordt gecommuniceerd?’ Het college zal de vragen rond 25 januari beantwoorden.

Kijk ook bij

Jong talent exposeert in Museum Boxtel

Van 20 april tot en met 30 juni is in Museum Boxtel de expositie ‘MUBO …