Plan om langdurig trillingen te meten in Vught

Gezondheidsrisico’s en slaaphinder door trillingen

De enquête van ‘Samen voor Vught’ in september 2016 heeft geleerd dat verstoring van de slaap door trillingen de grootste zorg is van bewoners langs het spoor. Slapen doe je voor je gezondheid; om uit te rusten en om je accu op te laden. Op korte termijn leidt verstoorde slaap tot concentratieproblemen en vermoeidheid. Op de lange duur heeft het een negatieve invloed op het afweersysteem. Om nog maar niet te spreken over chronische aandoeningen, zoals Alzheimer en een verkorte levensverwachting.

Het debat over trillingen en mogelijke maatregelen daartegen wordt echter niet gevoerd op basis van feiten, maar op basis van aannames en gevoelens. Daarom neemt de vereniging ‘Samen voor Vught’ het initiatief tot een gevalideerd meetprogramma gedurende 10 jaar om trillingen door spoorverkeer continu te meten en om de gevolgen van de veranderingen aan het spoor op het aspect trillingen in kaart te brengen. Doel van de metingen is om trillinghinder objectiveerbaar te maken nu en in de toekomst: Hoe is de situatie nu t.o.v. wat ons voorgehouden wordt? Wat is het trillingsniveau in de periode dat de werkzaamheden worden uitgevoerd (bijvoorbeeld door het tijdelijk spoor)? En wat is de ontwikkeling op de langere termijn in de eindsituatie?

Keuze opzet meetprogramma
Langdurig meten van de trillingen betekent in dit geval dat ‘Samen voor Vught’ er zich sterk voor gaat maken om gedurende een looptijd van ongeveer 10 jaar continu trillingen te meten bij woningen langs het spoor in Vught. Dit gaat gebeuren op een 3-tal vaste meetpunten verdeeld langs het gehele spoor noord/midden/zuid en 2 flexibele meetpunten die periodiek van plaats wisselen. Bijvoorbeeld bij bewoners, die klachten melden en inzicht willen. Na een periode van meten kan een kengetal worden bepaald, dat de relatie tussen trillingen in hun huis en de vaste meetpunten uitdrukt.

Samen voor Vught’ werkt uitsluitend met professionele apparatuur zoals geadviseerd door Arnold Koopman. Elk van de 5 systemen bestaat uit een basisstation en 2 losse sensoren, die met een draad gekoppeld zijn aan het basisstation. Nieuwe en professionele apparatuur heeft als voordeel gebruiksvriendelijker te zijn (lichter, makkelijker te installeren en uit te lezen). Door de combinatie te maken van 3 vaste en 2 variabele meetpunten kunnen ook eventuele onregelmatigheden (bijv. veroorzaakt door andere grondwaterstanden) worden geëlimineerd op de variabele meetpunten. De directe output van de sensoren zijn in de vorm van gegevens volgens de SBR-richtlijn. De kwaliteit van de nieuwe apparaten staat niet ter discussie en blijft zeker 5 jaar stabiel. De gegevens kunnen dus vergeleken worden met de rapportages, aannamen, richtlijnen en de kaders waarmee ProRail werkt.

Voorbereiding
Wat is nodig in de voorbereiding? Hoe selecteert Samen voor Vught de locaties? Er wordt voor de 3 vaste locaties gedacht aan: 1 in Klein-Brabant, 1 in de Vught-Noord en 1 aan het Smidshof (Vught Midden). Het heeft de voorkeur om de vaste meetapparatuur te plaatsen in kelders vanwege minder gevoeligheid voor stoortrillingen. Gewerkt zal worden met 1 basisstation waarvoor voeding nodig is, aangevuld met 1 sensor (en niet 2). Van mensen wordt verwacht dat zij ruimte ter beschikking stellen met stroomvoorziening. De data worden zoveel mogelijk automatisch uitgelezen; waar het kan met behulp van de Wifi van de bewoners.

Layout van het meetsysteem
Het meetsysteem zal bestaan uit apparaten uit de Vibra-serie, die door ‘Profound’ op de markt gebracht wordt. Met een langdurig gebruik zal na ca. 5 jaar een kalibratie moeten worden uitgevoerd om de constante kwaliteit te waarborgen. Periodiek is ook een update van de software nodig. Met dit tussentijdse onderhoud lijkt het mogelijk om het systeem 10 jaar te laten draaien.

Verzamelen en verwerken van de data
Vanwege het meerjarige en continue karakter van de metingen is dit een uniek project. Daarom heeft Arnold Koopman -expert in het meten van trillingen van het adviesbureau Level Acoustics & Vibration- aangegeven beschikbaar te zijn voor een periodieke analyse van de data, omdat daarbij veel interessante kennis wordt gegenereerd. Het verzamelen van data is geautomatiseerd. De informatie is in MS Excel binnen te halen en kan van daaruit worden geanalyseerd.

Planning
Het is de bedoeling het programma te starten met een ALV van ‘Samen voor Vught’ in de tweede helft oktober met als voorlopige agenda: presenteren uitslag RABO-actie, het peilen van de interesse en behoefte, het in kaart brengen van concrete meetlocaties per deelgebied, het bespreken van de mogelijkheden van eigen bijdrage van leden/sympathisanten, het oprichten van een comité voor de fondsenwerving en het instellen van een werkgroep voor de aanschaf, de installatie en het beheer van de meetapparatuur.

Kijk ook bij

Voorbereidingen Zomerschool Vught in volle gang

Nu de eerste versoepelingen zijn doorgevoerd en steeds meer 55-plussers zijn gevaccineerd, is er goede …