Op de voorgrond Jack van Melick naast de wethouders Jos den Otter en Yvonne Vos, omringd door het team dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van De Leyhoeve

Plan De Leyhoeve kan verder

290 appartementen aan de Laagstraat

Donderdag 14 maart was een bijzonder zonnige dag, niet alleen letterlijk, maar ook voor de Vughtse woningzoekenden. In de tuin achter het voormalige Kentalisgebouw op de hoek Glorieuxlaan/Laagstraat tekenden wethouder Jos den Otter en Jack van Melick, directeur van de Bonita Groep, de anterieure overeenkomst voor het bouwplan Leyhoeve op dit 4 ha grote terrein. Daarmee staat het licht op groen voor de realisatie van een bijzonder woonconcept met 290 wooneenheden, met sociale tot dure huur, voor 55+’ers. Dit voorjaar start de procedure voor de omgevingsvergunning, in 2025 kan de schop de grond in en als alles meezit kunnen in 2027 de eerste huurders hun appartement betrekken. Er wordt gerekend met een bouwtijd van 1,5 jaar.

Een anterieure overeenkomst is een contract tussen de gemeente en de ontwikkelaar voordat de ontwikkeling van start gaat. In de overeenkomst worden afspraken, voorwaarden en verplichtingen vastgelegd om partijen duidelijkheid en zekerheid te bieden voor de realisatie van het plan.

Plan De Leyhoeve, twee appartementengebouwen met elk drie vleugels

Het Leyhoeve-concept, dat eerder met veel succes is gerealiseerd in Groningen en Tilburg, biedt een verscheidenheid aan huurappartementen voor senioren in een aangename woonomgeving. Veel Vughtenaren kennen het vroegere Kentalisgebouw aan de Laagstraat, maar de riante tuin die erachter verborgen ligt zal voor veel mensen een verrassing zijn. Volgens Jack van Melick heeft de architect opdracht gekregen om de 2 appartementencomplexen, die ondergronds met elkaar verbonden worden, zo te positioneren dat zoveel mogelijk bomen behouden kunnen worden. Ook wordt gekeken naar mogelijkheden om de tuin te verbinden met het park van ‘buurman’ Huize Bergen. Als dat lukt zou, samen met de 6 ha van Huize Bergen, een wandelpark van bijna 10 ha ontstaan. De fraaie groene, landgoedachtige inrichting van De Leyhoeve wordt in ieder geval openbaar toegankelijk voor alle inwoners van de gemeente. De ambitie is om, in overleg met Huize Bergen, een aantrekkelijk netwerk van paden te realiseren. Ook wordt op het terrein van De Leyhoeve het voormalige rosarium in ere hersteld en komt er een jeu-de-boulesbaan.

290 wooneenheden
In de getekende overeenkomst is vastgelegd dat op het perceel 87 (30%) huurwoningen worden gebouwd in de categorie betaalbaar (879,66 euro, prijspeil 2024), 79 woningen middelduur laag (27%), 93 woningen in de categorie middelduur hoog (32%) en 31 (11%) dure woningen. De aanvangshuurprijs van de vrijesectorhuurwoningen bedraagt voor middelduur laag maximaal 1100 euro (prijspeil 2023), middelduur hoog maximaal 2000 euro. De huren voor de appartementen in het dure segment liggen boven de 2000 euro. De verwachting is dat de servicekosten voor een appartement rond de 100 euro per maand zullen liggen.
In de anterieure overeenkomst zijn allerlei voorwaarden opgenomen die ervoor moeten zorgen dat de afgesproken huurbedragen ook daadwerkelijk gerealiseerd worden. Huurders van de betaalbare woningen kunnen in aanmerking komen voor huursubsidie.

Appartementen met ‘zorg’
In het plan Leyhoeve komen dus 290 appartementen, waarvan er 60 bestemd zijn voor mensen met een vorm van dementie of een lichamelijke zorgvraag. Om te voorzien in de zorgvraag heeft de Leyhoevegroep een eigen zorgtak met 250 fte. Bewoners die in de reguliere appartementen wonen kunnen tegen de tijd dat ze meer zorg nodig hebben, in hetzelfde gebouw verhuizen naar zorgsuites. Woningen, voorzieningen en omgeving maken een duurzaam verblijf mogelijk, ook als de bewoners ouder worden. Zorg is altijd binnen handbereik als dat nodig is. Verder zijn er voorzieningen en faciliteiten als logiesverblijven, ontmoetingsruimten en huiskamers, maar ook een brasserie, bar, zwembad, een kinderdagverblijf en kapper kunnen onderdak vinden in het complex. De kinderopvang is voor iedereen in Vught beschikbaar en het zwembad kan mogelijk voor zwemlessen aan kinderen worden gebruikt. Ook wordt nog overlegd met Huize Bergen om te kijken of de bewoners van De Leyehoeve gebruik kunnen maken van het restaurant op dat landgoed.

Veel belangstelling
In Vught is grote behoefte aan huurwoningen, zeker met ‘zorg’, voor ouderen. In de overeenkomst is opgenomen dat de betaalbare woningen worden toegewezen in samenwerking met een in de gemeente werkzame woningbouwvereniging, bij voorkeur de Charlotte van Beuningenstichting. Een belangrijk criterium is dat, voor zover mogelijk, voorrang wordt verleend aan inwoners van de gemeente Vught. Ook is vastgelegd dat de ontwikkelaar zich inspant om de huurwoningen in de categorie middelduur zoveel mogelijk toe te wijzen aan Vughtse inwoners, indien deze voldoen aan de redelijke eisen van de ontwikkelaar om in aanmerking te komen voor die woningen. Volgens Van Melick hebben zich al zo’n 40 geïnteresseerden gemeld, die op de hoogte willen blijven van de ontwikkelingen rond de Leyhoeve. Hij verwacht, gelet op de ervaringen elders, dat de reguliere appartementen voor 99% verhuurd zullen zijn tegen de tijd dat het project klaar is. De verhuur van alle zorgsuites vergt meestal iets meer tijd. Hij heeft gemerkt dat er in Nederland veel mensen in de ‘verkeerde woning’ zitten. Dat baseert hij op het gegeven dat er b.v. voor De Leyhoeve in Tilburg zo’n 200 gegadigden op de wachtlijst staan voor de reguliere woningen en 100 voor de zorgwoningen. Er is in elk geval grote behoefte aan woningen voor senioren. Volgens de laatste demografische verwachtingen zal Nederland in 2035 uit bijna 9 miljoen huishoudens bestaan, waarvan 51 procent in de leeftijdsgroep 55-plus en 19 procent in de categorie 75-plus.

Goed voor de doorstroming
Wethouder Jos den Otter vertelde blij te zijn met het initiatief voor De Leyhoeve, dat een maatschappelijke karakter heeft. Hij verwacht dat het een positief effect zal hebben op de doorstroming op de Vughtse woningmarkt omdat ervan uitgegaan kan worden dat iedere woning die door een oudere wordt verlaten, zorgt voor meerdere verhuizingen. Daardoor profiteren indirect dus ook andere categorieën woningzoekenden van de realisatie van dit project. Hij prees de open en voortvarende aanpak van de ontwikkelaar, ook qua participatie met de omwonenden. Daarom had hij er veel vertrouwen in dat de samenwerking met de gemeente in de komende periode goed zal verlopen. Volgens Den Otter was ook de gemeenteraad die mening toegedaan en heeft daarom afgezien van het ‘adviesrecht’, waardoor zo snel mogelijk gestart kan worden met de bouw.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …