Torenstraat Helvoirt (foto: BHIC)

Pakt samengaan Helvoirt positief uit voor Vughtse begroting?

Maandag 4 januari vergaderde de Vughtse raad, op afstand, voor het eerst in de nieuwe samenstelling. De schorsingen tijdens de Zoom-bijeenkomst duurden veel langer dan de discussie over de voorstellen. De voorstellen over de aanpassing van de begroting aan de nieuwe situatie, die is ontstaan door het samengaan met Helvoirt, werden unaniem aanvaard. De eerste indruk is dat de samenvoeging financieel gunstig uitpakt voor de begroting van Vught. In Oisterwijk werd de eerste vergadering van de nieuwe raad, vlak voor aanvang, afgeblazen nadat bekend werd dat Adrienne Verschuren, tot 1 januari wethouder van Haaren, plotseling was overleden.

In de eerder gesloten bestuursovereenkomst over de herindeling zijn afspraken en verdeelsleutels vastgelegd. Waar van toepassing is deze bestuursovereenkomst als uitgangspunt gebruikt. Een herindeling is een ingrijpend proces voor de ontvangende gemeenten. Dit geldt ook voor alles wat met financiën te maken heeft. Omdat de gemeente Vught qua oppervlakte en inwoners groter wordt, moeten de budgetten worden verhoogd om aan hetzelfde niveau van voorzieningen te kunnen voldoen. Aan de andere kant zal de gemeente méér inkomsten ontvangen. Vanuit het Rijk zullen de inkomsten uit het Gemeentefonds hoger worden, maar ook de inkomsten vanuit lokale belastingen worden hoger dan in de oude situatie. Er zijn nu immers meer inwoners die belasting betalen en bezoeken meer toeristen de gemeente Vught dan vóór de herindeling. Met deze hogere baten kunnen de hogere lasten gedekt worden.

Definitieve afrekening
De verdeling van de balans van Haaren volgt in een later stadium. Daarvoor moet eerst de jaarrekening van de gemeente Haaren worden vastgesteld. Dit zal door de gemeente Oisterwijk gebeuren in het voorjaar van 2021. Daarna kan er een definitieve afrekening opgemaakt worden, die wordt voorgelegd aan alle raden van de overnemende gemeenten. De planning is dat de raad dat voorstel net na de zomer kan behandelen.

Géén nieuw beleid
Met het vaststellen van de begrotingswijziging worden de budgetten aangepast. Op deze manier kunnen de uitgaven die in 2021 gedaan worden, op een rechtmatige manier verantwoord worden. Daarnaast wordt ook een aantal kredieten verhoogd of vastgesteld. Ook dit zorgt ervoor dat op een rechtmatige manier middelen besteed kunnen worden. De begrotingswijziging is technisch van aard. Dat betekent dat er géén nieuw beleid in is verwerkt. Nieuw beleid zal pas worden meegenomen bij de nieuwe Kadernota, die voor het zomerreces wordt behandeld.
Aan het personeelsbestand van Vught zal door de herindeling 26,29 fte worden toegevoegd. Dit zorgt voor een stijging van de totale loonkosten van ruim 1,9 miljoen in 2021. Toch wordt berekend dat de hogere uitgaven gemiddeld iets achterblijven bij de hogere inkomsten waardoor de plussen ontstaan van 571.000 euro voor 2021, 798.000 voor 2022, 716.000 voor 2023 en van 606.000 voor 2024. Er zijn echter nog veel risico’s en onzekerheden b.v. op het gebied van personeel, onderhoud gebouwen, wegen en bruggen, inkomsten uit leges en belastingen, uitgaven in het sociaal domein of onvoorziene zaken die nog niet in beeld zijn. Daarom stelde het college voor om een post onvoorzien te creëren, die gedekt wordt uit het positieve saldo van de begrotingswijziging.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …