Opsplitsing Haaren moet zorgvuldig gebeuren

De Vughtse raadsfracties gaven, tijdens de bespreking van de vraag of Vught in principe bereid is een gedeelte van de gemeente Haaren op te nemen als die gemeente wordt opgesplitst, via een gezamenlijke motie te kennen dat er bij de herindeling goed geluisterd moet worden naar de wensen van de inwoners zoals die via een petitie over de toekomst van de Distelberg en de inspraak door de bewoners van Esch in de commissie ‘Bestuur’ zijn geuit.

PvdA-GL diende tijdens het debat in de Vughtse raad een motie in waarin werd uitgesproken dat de herindeling pas per 2022 moet ingaan. De overweging daarbij was dat het belangrijk is dat tussen de 6 betrokken gemeenten consensus wordt bereikt, omdat het dan blijft gaan om een ‘lichte herindeling’. Het jaar extra zou ruimte bieden voor een zorgvuldig tijdspad, het horen en betrekken van inwoners, gedegen boekenonderzoek, harmonisatie van beleid en voortgang van andere dossiers in Vught. Toine v.d. Ven (PvdA-GL) had al in de commissie aangegeven niet gelukkig te zijn met de kans dat de komende zittingsperiode van de raad slechts 2,5 jaar duurt als de herindeling per 1 januari 2021 wordt geëffectueerd. Hij vindt dat Vught naast deze herindeling meerdere belangrijke dossiers heeft waar de komende jaren op doorgepakt moet worden. Van de Ven denkt dat bestuurlijke stagnatie in Vught door de herindeling van Haaren voorkomen kan worden als de komende bestuursperiodes evenwichtiger verdeeld zijn, 3,5 en 4,5 jaar. Ook wees hij erop dat Boxtel al een voorkeur voor 2022 heeft uitgesproken. De SP steunde de motie van PvdA-GL.

Druk op de ketel
In de commissie ‘Bestuur’ van een week eerder had burgemeester Van de Mortel al laten weten liever vast te houden aan het collegevoorstel. Dat gaat uit van een herindeling per 1 januari 2021 met een uitloopmogelijkheid tot 1 januari 2022. Volgens de burgemeester is het belangrijk om bij dit soort processen de druk op de ketel te houden. De andere fracties, dat waren deze avond alleen de coalitiepartijen GB, VVD en D66, omdat het CDA ontbrak wegens ziekte, bleven achter het collegevoorstel staan. Guus Van Woesik (Gemeentebelangen) benadrukte wel dat ook Gemeentebelangen grote waarde hecht aan een goede procedure, maar hij wil niet dat bij voorbaat al wordt uitgegaan van 2022. Hij legde het zwaartepunt vooral op goede afspraken met de provincie die ervoor moeten zorgen dat Vught door de herindeling niet in de financiële problemen komt waardoor een deel van de Vughtse beleidsvoornemens niet gerealiseerd zou kunnen worden. Daarbij kan het ook gaan over een betere oplossing van de problemen rond de N65 in Helvoirt, die immers na de herindeling op het bordje van Vught komen te liggen. Van Woesik pleitte ook voor een zorgvuldig proces, maar dat betekent voor hem vooral dat de eerste 6 tot 9 maanden van het herindelingstraject goed gebruikt worden om duidelijk zwart op wit te krijgen wat de financiële consequenties zijn voor Vught. Afhankelijk van de uitkomst kan Vught dan definitief ja of nee zeggen. Sjoerd Janssens (SP) was sceptisch over die mogelijkheid. Hij was ervan overtuigd dat het proces onomkeerbaar was. Janssens: “Wij zijn niet voor grootschalige dorpen. Als de bewoners van Haaren willen opsplitsen, dan moet daar naar geluisterd worden, maar als we nu als Vughtse raad ‘ja’ zeggen, is de trein niet meer te stoppen.”

Naar bewoners luisteren
De Vughtse raadsfracties waren het wel roerend eens over een gezamenlijke motie. Daarin wordt het Vughtse college dringend verzocht de voorkeur van de inwoners van Haaren, die betrokken zijn bij de definitieve vaststelling van de nieuwe gemeentegrenzen, krachtig door te laten klinken in het verdere proces rond de herindeling. Het gaat daarbij om de signalen die zijn afgegeven door de inwoners van Esch die willen dat het gedeelte van Esch dat aan de Vughtse kant van de Esschestroom ligt, -het betreft 65 gezinnen-, bij Vught wordt gevoegd en om de wensen van de bewoners van de Distelberg die ook bij Vught ingedeeld willen worden en niet bij Drunen. Dianne Schellekens (D66) sloot zich in grote lijnen aan bij het standpunt van GB. Haar partij is het eens met het principebesluit en wil dat er snel duidelijkheid komt, maar het hele proces rond de herindeling moet wel zorgvuldig zijn. Uit de informatie die de raadsleden hebben gekregen van professor Elzinga uit Groningen is gebleken dat het mogelijk moet zijn de herindeling vóór 2021 af te ronden. Schellekens zag daarom geen reden om vooraf te kiezen voor 2022, maar als het voor de zorgvuldigheid nodig is mag het voor D66 ook 2022 worden. Burgemeester Van de Mortel onderschreef de strekking van de gezamenlijke motie. “De herindeling is in gang gezet omdat de inwoners van Haaren in meerderheid willen opsplitsen. Het lijkt me dan logisch en consequent dat de wensen van de bewoners in het verdere proces een belangrijke rol spelen.” De burgemeester zegde toe dat hij de strekking van de motie krachtig zal inbrengen bij de komende besprekingen. Ook garandeerde hij dat de diverse gemeenteraden nauw betrokken zullen worden bij het komende proces en daarin een duidelijke positie zullen krijgen. Volgens Van de Mortel zat er weinig licht tussen het collegevoorstel en de motie van PvdA-GL. Ook het college sluit 2022 niet uit als dit nodig is voor een zorgvuldig proces. Hij wees er wel op dat de burgemeester van Haaren heeft gevraagd de sterfhuisconstructie niet langer te laten duren dan nodig is. De motie van PvdA-GL kreeg alleen steun van de SP. De gezamenlijke motie werd natuurlijk unaniem gesteund en dat gold ook voor het collegevoorstel.

Kijk ook bij

Martien en Jet van Broekhoven 65 jaar getrouwd

Martien (87) en Jet (86) van Broekhoven zijn op 20 juli 65 jaar getrouwd. Zij …