Oppositiepartijen stemmen tegen begroting

De Vughtse raad stemde donderdag 5 november in met de begroting voor 2021; de drie oppositiepartijen CDA, D66 en SP stemden tegen. Drie raadsleden van de coalitiepartijen waren afwezig in verband met coronaverschijnselen. Dat gaf geen problemen met stemmingen, want er werden, in tegenstelling tot voorgaande jaren, weinig amendementen en moties ingediend. Niet zo verwonderlijk bij de behandeling van een begroting die vrijwel géén nieuw beleid laat zien en die op 1 januari 2021, als Helvoirt bij Vught komt, achterhaald is.

Ton van der Vossen (PvdA-GL) noemde het een behoorlijke prestatie dat het college erin geslaagd is een begroting te presenteren die voor het eerste jaar slechts een tekort van 0,5% van de uitgaven laat zien en voor de volgende jaren een structureel overschot laat zien, zeker omdat ook de kosten voor de scholen Zuiderbos en de Lichtstraat in de cijfers zijn verwerkt. Van der Vossen: “Het is apart dat Vught, ondanks dat er een tophypotheek is genomen om de investering in de infra te financieren, de jaarlijkse rente en aflossing kan betalen.” Hij vond het moeilijk te verteren dat ‘de oppositie ervoor gezorgd heeft dat de kredietaanvraag voor de scholen Zuiderbos en de Lichtstraat maanden vertraging oploopt doordat D66, SP en CDA deze pas in de ‘nieuwe raad’ willen behandelen. Hij vreesde dat dit uitstel ook vertragend zal werken op de plannen voor betaalbare woningen in de Baarzen.
Volgens Dianne Schellekens (D66) is Vught qua schulden de slechtste gemeente van Brabant. Ze verwacht dat het moeilijk wordt om de begroting de komende jaren sluitend te houden, zeker als je kijkt naar de budgetten die nog voor het onderwijs nodig zijn. Ze memoreerde dat Vught in 2017 nog de gezondste meerjarenbegroting ooit had. D66 diende samen met het CDA een motie in waarin het college wordt gevraagd een besluit voor te bereiden om te komen tot medeondertekening via de regio of als gemeente van het ‘Schone Luchtakkoord’ en daarover de raad medio 2021 te berichten. De gemeenten of provincies die zich hierbij aansluiten, gaan zich inzetten om door aanpak van binnenlandse bronnen te streven naar een gezondheidswinst van minimaal 50% t.o.v. 2016. De motie kreeg, nadat hij enigszins was aangepast, unaniem steun van de raad.

Houdbaarheidstest
Yvonne Vos (CDA) luidde opnieuw de noodklok over de begroting. Zij vindt de begroting die het college heeft ingediend niet reëel omdat er een aantal zaken niet zijn opgenomen die onvermijdelijk op Vught afkomen zoals IHP, de aanpassing van het lokale wegennet en de extra kosten voor jeugdzorg. Wethouder Toine van de Ven wees haar er nog maar eens op dat het in Vught gebruik is om posten pas in de begroting op te nemen als ze vastliggen. “Er worden eveneens extra opbrengsten verwacht, die zijn ook niet opgenomen.” Vos bleef bij haar standpunt: “Wij krijgen met z’n allen een dik vet probleem als we niet gaan bezuinigen.” Ze diende samen met D66 een motie in waarin het college werd gevraagd de nieuwe begroting 2021, die na de samenvoeging met Helvoirt gaat gelden, te onderwerpen aan de VNG-houdbaarheidstest en de resultaten in augustus 2021 aan te leveren. Ook deze motie kreeg unanieme steun van de raad. De coalitiepartijen distantieerden zich in een stemverklaring wel van de overwegingen die tot de motie geleid hadden. Een motie van het CDA om met Rijk en Provincie te gaan heronderhandelen om de bijdragen die Vught aan de Rijksinfra-projecten moet betalen naar beneden te brengen, kreeg alléén steun van de SP.

Extra bijdrage voor DePetrus
Gemeentebelangen, CDA en PvdA-GL dienden samen een amendement in om jaarlijks een extra subsidie toe te kennen aan de Stichting Ontmoetingscentrum DePetrus van 22.500 euro tot augustus 2024. De Stichting had om een extra jaarlijks bedrag van 35.000 euro gevraagd, omdat de toeloop zo groot is dat extra kosten moeten worden gemaakt voor schoonmaak en beheer. De raad had wethouder Van de Ven op pad gestuurd om samen met het stichtingsbestuur en de gebruikers tot een oplossing te komen. Dit resulteerde in overeenstemming over een extra subsidie van 22.500 euro. D66 was bereid voor één jaar met deze deal in te stemmen, maar de indieners wilden zich houden aan de gemaakte afspraken. Michiel Versteeg (GB) vond het belangrijk dat het Ontmoetingscentrum voor langere tijd zekerheid krijgt, omdat het daarmee de mogelijkheid heeft om over een langere termijn schoonmaakcontracten af te sluiten. Het amendement werd aangenomen met 10 tegen 8 stemmen. D66, VVD en SP stemden tegen.

Kijk ook bij

Expositie Joris van Spaendonck bij Van Loon Galleries

Van Loon Galleries organiseert een expositie met schilderijen van Joris van Spaendonck. De expositie is …