Onrust onder Vughtse ambtenaren

In het Brabants Dagblad verscheen vorige week een groot artikel waarin drie klokkenluiders, namens een groep anonieme ambtenaren, hun verontwaardiging ventileren over de werksfeer in het Vughtse gemeentekantoor. Er zou sprake zijn van een onveilige werksfeer en een machtscultuur die zorgt voor veel onrust en onvrede.

In de krant staat dat vakbond FNV op de hoogte is van de onrust in Vught. Een FNV-vakbondsbestuurder zegt tegen de verslaggever: “Mensen hebben het over een puinhoop, dat het college van burgemeester en wethouders en de gemeentesecretaris zich gedragen als regenten, oppermachtig. Dat ze eigenhandig beleidsstukken aanpassen en geen gehoor geven aan het vakkundig oordeel van de ambtenaren. We hebben als vakbond volgende week een gesprek met de Ondernemingsraad en kijken hoe we hiermee verder moeten.”

De pijlen van de ontevreden ambtenaren richten zich in belangrijke mate op burgemeester Van de Mortel, die verantwoordelijk is voor het personeelsbeleid, en gemeentesecretaris Keijzers, die bij zijn aantreden in 2022 een prominente rol kreeg bij de hervorming van de bestuurscultuur in Vught. Een opdracht die is opgenomen in het coalitieakkoord om te komen tot meer ruimte voor burgerparticipatie, transparantie, communicatie en betrokkenheid van de inwoners. De reorganisatie gaat gepaard met het verdwijnen van functies. De burgemeester en de gemeentesecretaris geven tegenover het BD aan dat signalen van onrust bij hen bekend zijn: “Vaak is dit een vertaling van zorg, kritiek en onzekerheid. Met de medewerkers die deze signalen uiten en dat wensen, voeren we open gesprekken. Hieruit blijkt dat er zorg en onduidelijkheid is, die soms ook leidt tot boosheid. Dit is inherent aan het proces van verandering, waarbij wij erkennen dat communicatie en zichtbaarheid beter kunnen. Maar er is geen sprake van een organisatie met een angst- en afrekencultuur. Er is geen machtsnetwerk waarin medewerkers zijn geschoffeerd en/of ontslagen. Ook in andere duidingen en verwijten herkennen we ons niet.”

Wethouder Mark du Maine werd zaterdag in het programma ‘Blikveld’ bij NOVO3 ook geconfronteerd met het krantenartikel. Hij gaf aan goed te snappen dat er mensen zijn die moeite hebben met de verandering van de ambtelijke organisatie, maar dat er sprake is van een angstcultuur onder de medewerkers herkende hij helemaal niet. De wethouder vertelde dat hij een flink aantal ambtenaren had gesproken naar aanleiding van het artikel, maar ook die herkenden de beschreven situatie niet. Volgens hem was er met 11% ook geen sprake van een abnormaal groot personeelsverloop (10% wordt als een normaal gemiddelde gezien). Het ziekteverzuim onder de medewerkers is volgens Du Maine zelfs aan de lage kant, volgens hem eveneens een indicatie dat de werksfeer niet verkeerd is.

De oppositiepartijen in de gemeenteraad hebben aan de krant laten weten dat de signalen serieus genomen moeten worden en dat er een onafhankelijk onderzoek moet komen naar de ontstane situatie.

Kijk ook bij

Vughterstede verwelkomt Buurtverbinders

Samen bouwen aan een levendige gemeenschap Wat zijn ze toch allemaal aan het doen bij …