Onderzoek aanvullende maatregelen geluid en trillingen

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport voor het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS) Meteren – Boxtel beoordeeld. De Commissie oordeelt dat het rapport onvoldoende in beeld brengt hoe de afname en spreiding van hinder langs het spoornet in de toekomst is. Uit het rapport blijkt dat de toename van hinder door geluid langs het spoor in Den Bosch en Vught aanzienlijk is. De Commissie adviseert daarom extra maatregelen te onderzoeken die geluid- en trillinghinder beperken.

De onafhankelijke Commissie m.e.r. is bij wet ingesteld en adviseert over de inhoud en de kwaliteit van milieueffectrapporten. Zij stelt voor ieder project een werkgroep samen van onafhankelijke deskundigen. De Commissie schrijft geen milieueffectrapporten, dat doet de initiatiefnemer. Het bevoegd gezag – in dit geval de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat – besluit over het project. Zie ook www.commissiemer.nl.

Het project
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat werkt aan de uitvoering van het Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (PHS). Onderdeel van dit programma is intensiever gebruik van de Brabantroute (spoor Dordrecht – Breda – Tilburg) door meer personentreinen te laten rijden. Om dit mogelijk te maken moeten goederentreinen een andere route gaan rijden. Deze zullen gaan rijden via de Betuweroute en het traject Meteren-Boxtel. Op dit traject zullen aanpassingen aan het spoor moeten worden uitgevoerd. Om deze aanpassingen mogelijk te maken, bereidt ProRail namens de staatsecretaris een Tracébesluit voor. Voordat de staatssecretaris hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De staatssecretaris heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Het advies
Het rapport stelt dat op de Brabantroute hinder zal afnemen. De geluidhinder langs het spoor Meteren en Boxtel zal toenemen. Doel van het project is onder andere om de hinder langs het spoor te spreiden en te laten afnemen. Het rapport geeft aan dat het hier goed in slaagt (‘score +++’). De Commissie vindt deze positieve score echter niet goed onderbouwd.
Bij Den Bosch en Vught zal de geluid- en trillinghinder toenemen. Hier worden weliswaar wettelijk noodzakelijke maatregelen getroffen, maar de hinder blijft aanzienlijk. Gezien het grote aantal gehinderden acht de Commissie het van belang maatregelen te onderzoeken waarmee de geluid- en trillinghinder verder kan worden teruggebracht. Deze informatie kan de staatssecretaris gebruiken bij de door haar te maken keuzes.

De Commissie adviseert daarom het rapport aan te laten passen en pas daarna een besluit te nemen.

 

Reactie burgemeester Van de Mortel en wethouder Potters, beiden namens het college:

“Vanzelfsprekend zijn we blij – op de eerste plaats voor onze inwoners – met de erkenning van de Commissie MER dat er in Vught sprake is van overmatige overlast en dat er extra maatregelen nodig zijn tegen geluid en trillingen. Het feit dat de onafhankelijke, gerenommeerde Commissie MER deze conclusie trekt, is een krachtige bevestiging van onze jarenlange, gezamenlijke boodschap met dezelfde inhoud. Die boodschap hebben we op alle niveaus en bij vele gelegenheden uitgedragen:

• In het Bestuurlijk Overleg met de mede-opdrachtgevers, waarin Vught voortdurend aandacht heeft gevraagd voor de bovenmatige hinder en aanvullende maatregelen.
• In een brief van het college aan de staatssecretaris.
• In onze zienswijze op het Ontwerptracébesluit.
• In de lobby van onze inwoners en van het college, met name bij het recente bezoek van de staatssecretaris.

Wij verwachten dan ook dat de staatssecretaris het advies ter harte neemt. En wij gaan ervan uit dat zij haar gedane toezegging om het gesprek met ons aan te gaan over een pakket van uiteenlopende maatregelen, gestand doet.”

Kijk ook bij

Inschrijving Zomerschool Vught start vandaag

Over enkele weken breekt weer een mooie periode aan: Liefst 7 weken lang kunnen 55-plussers …