Nieuwe kering en coupure Beukenhorst

Nieuwe regionale kering op Landgoed Beukenhorst is af

Op Landgoed Beukenhorst ligt nu een robuuste dijk die Vught, ook bij extreme toekomstige situaties, beschermt tegen hoogwater vanuit de Essche Stroom. De dijk is overal ruim 30 centimeter hoger dan de waterstand die vanaf 2050 statistisch gezien eens per 150 jaar kan optreden.

In januari 2015 is gestart met de voorbereiding van de tracéstudie en het ontwerp van deze regionale kering. Eind 2020 was de kering klaar. De aannemer heeft alle onderhoudswerkzaamheden afgerond. Het project is overgedragen aan de afdeling beheer van het waterschap. De aanleg zelf duurde een jaar.

Beschermen gemeenten tegen overstroming
In provinciale regels (Verordening Water) staat dat de bebouwde kom van gemeenten moet worden beschermd tegen overstroming. Wethouder Toine van de Ven: “Door de klimaatverandering wordt het weer extremer. Daarom moeten we ervoor zorgen dat we bij heftige regenval en hoog water voldoende ruimte hebben om dat water veilig te bergen en natte voeten te voorkomen.” Uit de toetsing bleek dat Vught onvoldoende was beschermd. Eerder zijn aan de oostzijde van Vught, langs de Dommel, al kleine stukken dijk opgehoogd. Ook is er een nieuwe coupure gemaakt in het fietstunneltje onder de Randweg naar het Bossche Broek. De Essche Stroom zou zonder deze nieuwe dijk het zuidelijke deel van Vught onder water zetten. Geen grote vloedgolven, maar wel zodanig veel en hoog dat daardoor schade aan woningen en bedrijven kan ontstaan. Ook kan het overlast veroorzaken voor bijvoorbeeld energiebedrijven door het uitvallen van stroom.

Nieuwe dijk bleek beste oplossing
“De bestaande dijken verzwaren en ophogen was géén mogelijke oplossing”, legt Serge Polak uit. “Langs de Essche Stroom liggen grote natuurlijke waterbergingsgebieden die bij hoogwater moeten kunnen overstromen. Daar liggen nu ook dijken omheen, maar die ophogen zou een verlies aan waterbergend oppervlak betekenen. De dijk heeft een minimale breedte van 30 meter nodig. Dit was op de andere locaties landschappelijk niet in te passen. Het vinden van een nieuw tracé is een ingewikkelde puzzel, die alleen samen met de betrokken partijen kan worden gelegd. Daarbij zijn onder andere de gevolgen voor het watersysteem, de impact op de natuur en de bescherming van bebouwing in kaart gebracht. Maar ook toekomstige ontwikkelingen en de wensen van grondeigenaren zijn in beeld gebracht en tegen elkaar afgewogen.”
Mado Ruijs, lid dagelijks bestuur Waterschap De Dommel: “Bescherming van bebouwd gebied tegen overstroming is belangrijk voor het waterschap. In afstemming met omwonenden zijn de maatregelen zo goed mogelijk ruimtelijk ingepast. Cultuurhistorische en ecologische waarden zijn zoveel mogelijk behouden. Zo werken we samen aan een klimaatrobuuste leefomgeving.”

Kijk ook bij

Politie waarschuwt voor nepagenten

De politie Oost-Brabant krijgt steeds meer meldingen van oplichters die zich voordoen als medewerkers van …