Nieuwe ontwikkelingen Marggraff Stichting

De Marggraff Stichting is eigenaar van de door mr. Ewald Marggraff (1923-2003) nagelaten bezittingen, waaronder huis Zionsburg in Vught en landerijen in de omgeving van Boxtel, de Maaspolders en het Kops Plateau bij Nijmegen. De stichting heeft tot doel deze bezittingen ten minste 200 jaar in stand te houden. Sinds het najaar van 2017 is in nauwe samenwerking met de familie Marggraff en haar adviseurs een nieuw stichtingsbestuur gevormd, dat de afgelopen maanden enkele belangrijke nieuwe ontwikkelingen in gang heeft gezet.

De persoon van de erflater, diens bezittingen en vermogen geven al tientallen jaren aanleiding tot uiteenlopende verhalen en gissingen, waarvan het waarheidsgehalte niet valt te achterhalen. Het bestuur van de Marggraff Stichting heeft niet de illusie dat daaraan voorlopig een eind komt. Het stichtingsbestuur streeft niettemin naar transparantie. Daartoe zijn intern de nodige wijzigingen doorgevoerd, met name op het gebied van de governance: de statuten van de stichting zijn herzien en er is een nieuw bestuur gevormd. Het fungerend bestuur bestaat op dit moment uit vijf leden, onder wie twee leden van de familie Marggraff: Angelina Aghina (voorzitter), Tedje Aghina-Marggraff (respectievelijk oomzegster en zuster van mr. Ewald Marggraff), prof. mr. Tea Mellema-Kranenburg (notaris en hoogleraar familievermogensrecht Universiteit Leiden), Piet de Coninck (vml. partner PwC accountants) en dr. Charles de Mooij (directeur Het Noordbrabants Museum).

Beleid en beheer
Op grond van de recente bestuurs- en statutenwijziging en de financiële verantwoording met terugwerkende kracht over de voorbije jaren heeft de belastingdienst de Marggraff Stichting per 28 augustus 2018 de ANBI-status toegezegd. Het stichtingsbestuur houdt zich bezig met het algemene beleid en het beheer van het omvangrijke vermogen. De onroerende zaken worden nog dit jaar ondergebracht in Marrobel B.V. (directeur-bestuurder Piet de Coninck), dat voor 100% in eigendom is van de Marggraff Stichting. Rentmeesterskantoor Van Hoven & Oomen te Ulvenhout beheert de onroerende bezittingen en is verantwoordelijk voor het beheer van de landgoederen, alsmede voor alle pachtzaken.

Vermogen
Mr. Ewald Marggraff liet bij zijn overlijden een omvangrijk vermogen na, bestaande uit effecten en 588 hectare aan landerijen in de provincies Noord-Brabant en Gelderland. Erfgenaam was de door hem bij testament opgerichte Marggraff Stichting. Statutair bepaalde Ewald Marggraff dat de stichting alle door hem nagelaten bezittingen tot 200 jaar na zijn dood in stand dient te houden en dat een zorgvuldig natuurbeheer daarbij voorop moet staan. Er zou ook sprake zijn van afgescheiden buitenlands vermogen van mr. Ewald Marggraff. Het bestuur is geïnformeerd over het bestaan van een dergelijk vermogen, maar het is op dit moment niet bekend of de Marggraff Stichting rechthebbende is. Overleg hierover wordt gevoerd in nauwe afstemming met de Nederlandse belastingdienst.

Restauratie Zionsburg
In 1881 kocht Jan Lodewijk Marggraff het in het hart van Vught gelegen landgoed Zionsburg. Hij bouwde vervolgens een nieuw huis in neorenaissancestijl en liet het omliggende park aanpassen in Engelse landschapsstijl. Zijn kleinzoon mr. Ewald Marggraff besteedde weinig aandacht aan het onderhoud van het park. Het huis werd in 2003 door felle brand verwoest, waarbij Ewald het leven liet. Sindsdien staan slechts de gestutte buitenmuren overeind. Wel werd enkele jaren geleden het koetshuis gerestaureerd. Het bestuur heeft op 26 november 2018 – na constructief overleg met de gemeente Vught en verlening van de noodzakelijke vergunningen – opdracht gegeven tot herbouw van het huis in de oorspronkelijke toestand en tot restauratie van het park in de situatie van omstreeks 1900. Daarmee wordt landgoed Zionsburg in oude luister hersteld. Met dit plan voor de restauratie ziet het bestuur vooralsnog af van de eerder gepresenteerde nieuwbouwplannen op het landgoed Zionsburg.

Lees het volledige artikel in Het Klaverblad van 5 december. Dat kan ook online; klik hier.

Kijk ook bij

Kom gratis luisteren naar een mooi verhaal

Voorleeslunch Dit jaar wordt de tiende editie van ‘De Nationale Voorleeslunch’ gehouden. Ter gelegenheid hiervan …