Motie over verkeerslichten N65 aangehouden

In de Vughtse raadsvergadering van 6 juni ontstond grote irritatie bij de fractie van D66, omdat het verzoek om een ‘motie vreemd aan de orde van de dag’ te bespreken over het handhaven van een stoplicht bij restaurant In ’t Groenewoud aan de N65, niet werd ingewilligd door een meerderheid van de raad.

De coalitiepartijen vonden dat het verstandiger was om het onderwerp pas te bespreken op het moment dat bekend is wat er aan zienswijzen zijn binnengekomen op het ontwerpbestemmingsplan N65, dat nu ter inzage ligt. In de raadsvergadering van 27 juni werd de motie van D66 en CDA echter toch nog besproken. De indieners willen dat het college in gesprek gaat met provincie en het Rijk om bij het restaurant alsnog de dynamisch gestuurde verkeerslichten te realiseren, zoals eerder in het VKA was afgesproken, maar die in het nieuwe VKA+ niet meer voorkomen.

D66 en CDA vinden dat dit zeer nadelig is voor de bedrijven in die omgeving en voor de bewoners van Helvoirt en Cromvoirt, die last zullen krijgen van meer zwaar werkverkeer dat noodgedwongen andere routes moet gaan kiezen. De indieners vinden het logisch dat, als op den duur alle verkeerslichten op N65 verdwijnen, ook dit stoplicht weer zal worden verwijderd. Het zal echter nog jaren duren voor het zover is en daardoor krijgen de betreffende bedrijven meer tijd zich voor te bereiden op de ‘halve aansluiting’ die nu in VKA+ staat.

De coalitiepartijen vonden het nog steeds prematuur de motie nu te behandelen. Ze gaven aan niet bij voorbaat tegen de inhoud van de motie te zijn, maar wilden wachten tot de Vughtenaren hebben ingesproken via het indienen van zienswijzen. Volgens CDA en D66 is het dan te laat. Dianne Schellekens (D66): “Hoe langer we wachten, hoe moeilijker het wordt om te veranderen. Je moet bezwaren op tijd inbrengen.” De SP zag ook geen heil in de motie; deze partij ziet liever een ventweg tussen Vught en Helvoirt. Siebren v.d. Zee (GB) vond het te vroeg voor de motie: “We zijn niet tegen de inhoud, maar misschien komen er uit de zienswijzen wel betere oplossingen.” Ton van der Vossen (PvdA-GL) wees CDA en D66 erop dat het niet erg tactisch was om de motie nu al in te dienen: “Als je wilt dat er daar verkeerslichten komen, moet je de motie aanhouden. Immers, als deze motie nu geen meerderheid krijgt, komen de verkeerslichten er zéker niet.” Na een korte schorsing bleken de indieners toch nog gevoelig voor de argumenten van de coalitiepartijen en verklaarde Schellekens: “We gaan de motie aanhouden.”

Vóór 24 juli
Vughtenaren die hun ‘zienwijze’ over VKA+ nog willen indienen, moeten dat schriftelijk doen vóór 24 juli. Sturen naar het Gemeentebestuur van Vught, Postbus 10100, 5260 GA Vught onder vermelding van ‘Zienswijze VKA+’.

Kijk ook bij

Pilotenhulp en de vooroorlogse Werkliedenvereniging

In de meest recente uitgave van ‘Schatten van Vught’ vertelt Wieke Schrover over een dramatische …